Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3528
Wyświetleń: 4109
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1.Pojęcie i zakres zarządzania-Zarządzanie jest procesem planowania, przewodzenia i kontrolowania pracą członków org. oraz korzystania z wszelkich dostępnych zasobów org (kapitału,ludzi,maszyn,pracy)do osiągnięcia celu. Celem zarządzania jest: * takie współdziałanie wielu osób, które potrafi zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. * maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom firmy, * zachęcanie klientów do korzystania z usług firmy poprzez innowacje i nowości. Zarządzanie:*powinno doprowadzić do tego by organizacja była zdolna do uczenia się; * wymaga komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji jak i z otoczeniem; * musi być zorientowane na podstawowy i najważniejszy ostateczny rezultat- zadowolony klient. * dąży do systematycznego doskonalenia i rozwijania organizacji
* Poprzez budowanie odpowiedniego dla danej organizacji modelu procesu zarządzania ukierunkowuje ją na osiąganie zysku
Zarządzając należy kreować przyszłość nie zapominając o przeszłości oraz dokładnej analizie teraźniejszego stanu rzeczy. Stworzenie odpowiedniej atmosfery- kultury, środowiska pracy, która zadowoli pracownika Uwzględnić w funkcjonowaniu org. odpowiedzialność społeczną oraz etyczną oraz wpływ na otoczenie. Odpowiednia jakość procesu zarządzania, a co za tym idzie również jakości oferowanych usług lub produktów, które odpowiadają w pełni usatysfakcjonują klienta zewnętrznego. 2. Funkcje zarządzania-Zarządzanie to działanie dla osiągnięcia celów organizacji przez wykorzystanie klasycznych funkcji zarządzania tj.PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE, MOTYWOWANIE i KONTROLOWANIE. Celem zarządzania jest osiągnięcie jak najlepszych wyników organizacji oraz oferowanych usług. PLANOWANIE- obmyślenie planu działania , prognozowanie i programowanie. Polega na ustalaniu celów organizacji i wyborze metod i środków w celu jego osiągnięcia. To podejmowanie decyzji dot. przyszłości , ustalanie co sprzyja a co przeszkadza w ich realizacji.
ORGANIZOWANIE , które obejmuje strategię organizacji i wszystkie jej cele. Polega na grupowaniu czynności pracowników , przydzielaniu i delegowaniu im zadań czy projektowaniu stanowisk pracy.
MOTYWOWANIE - polega na kierowaniu organizacją w taki sposób ,by zapewniało to zaangażowanie pracowników.
KONTRLOWANIE czyli porównanie rzeczywistej efektywności z planowaną.
Funkcja:
a) diagnostyczna- analiza i ukierunkowanie działania w celu osiągnięcia założeń
b)wyjaśniająca-dlaczego dane zjawisko zaistniało np.półki na wys. Oczu klienta
c) prognostyczna - bada tendencje , przewiduje rozwój org. Co będzie modne
3. Potencjał i efekty organizacji (Model doskonalenia zarządzenia Polskiej nagrody jakości)Proces organizowania ma zagwarantować równowagę między potrzebami stabilizacji i koniecznością zmian w przedsiębiorstwie, umożliwia w zwarty sposób zmierzać do swoich celów. Proces organizacji to szczegółowe ustalanie całej pracy, podział jej między członków załogi w logiczny sposób by ich praca wzajemnie się uzupełniała i stanowiła jednolitą całość. Potencjał organizacji określa, czym dana organizacja zajmuje się i w jaki sposób podchodzi do osiągnięcia pożądanych wyników. Na potencjał organizacji składają się takie kryteria jak przywództwo, strategia i planowanie, pracownicy, partnerstwo i zasoby oraz procesy. Jeżeli wszystkie te czynniki działają ze sobą w sposób skoordynowany, są dopracowane, wyspecjalizowane to organizacja będzie skuteczna i sprawna. Efektem tego jest osiąganie przez firmę założo

(…)

… i ustabilizowanych funkcjonalnych strukturach organizacyjnych. TQM - Total Quality Management - kompleksowe zarządzanie przez jakość, ciągłe i systematyczne doskonalenie. Jakość totalna:
- jakość przeprojektowana - wzorzec
- jakość wykonania - faktyczne
- jakość wymagana przez klienta
Benchmarking: - określenie wartości tego co organizacja robi, a następnie porównanie z najlepszymi w branży co ma pomóc w określeniu…
… odpowiedniego modelu procesu zarządzania. Odpowiednia jakość tego procesu, a co za tym idzie również jakości oferowanych usług lub produktów, które odpowiadają w pełni usatysfakcjonują klienta zewnętrznego. Wyróżniamy zarządzanie:
Strategiczne
Taktyczne Operacyjne
2. Funkcje zarządzania- Pojęcie funkcji pochodzi z łac. słowa „function” oznacza czynność, działanie, rolę, stanowisko i pracę. Definiując pojęcie…
… swoje możliwości działając na korzyść firmy. • Przywództwo - styl sprawowania władzy, ocena osobistego wkładu, zaangażowanie dyrektora oraz kierownictwa we wdrażaniu kompleksowego zarządzani jakością jako zasadniczego procesu systematycznego udoskonalania. • Polityka i strategia - dobór odpowiedniego kierunku, aby zapewnić sobie rozwój. Pozwala określić i zweryfikować wizję przedsiębiorstwa. Odnosi…
… nie zawsze zachowywali się zgodnie z przewidywanymi i racjonalnymi wzorcami postępowania. Jej głównym przesłaniem jest - organizacja to ludzie. Twórcami tej szkoły byli Elton Mayo, Abraham Maslow i Douglas McGregor. Mayo wniósł wiele w nasze życie w aspekcie pojmowania motywacji jednostki, zachowań grupowych, stosunków międzyludzkich w pracy i ukazał znaczenie pracy dla istot ludzkich. Szkoła ilościowa powstała po II…
… drogi- każdy akt powinien przechodzić tylko przez te punkty przez które przechodzić musi [wpis] 7) Zasada delegowania uprawnień [powierzenie komus czegos] 8) Zasada współmierności uprawnień i odpowiedzialności 9) Zasada wyjątku [zal w tr syt zyc] Kontrolowanie: ustalanie wyniku i postępu działalności i interpretowanie stwierdzonych faktów, ewentualne działania korygujące i doskonalące. Zasady…
… z zewnętrznych usług, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której takie przedsiębiorstwo zostało powołane. Lean Management - wyszczuplenie organizacji, eliminowanie nieefektywności, charakteryzuje się: - ukierunkowanie na przyszłość, - wrażliwość zrozumienie otoczenia, - globalność, - dynamiczność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz