Podstawy mikro i makro ekonomii - wykład 3

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - wykład 3 - strona 1

Fragment notatki:

. INWESTYCJE A GOSPODARCZY Inwestycje - nakłady przeznaczone na powiększenie (rozszerzenie), stworzenie od podstaw lub odtworzenie zużytych elementów majątku trwałego - rzeczowe elementy majątku trwałego, składniki finansowe i składniki niematerialne i prawne (budowa nowego budynku, kupno maszyn i urządzeń, montaż maszyn i urządzeń, zakup akcji itp.) Inwestycje netto - to inwestycje, które powolutku powiększają rozmiary majątku trwałego, jest to realny przyrost wartości majątku trwałego. Inwestycje odtworzeniowe (restytucyjne) - polegają na odtworzeniu tych elementów majątku trwałego, które uległy zużyciu w wyniku eksploatacji. Środków na odtworzenie tych zużytych elementów majątku trwałego dostarcza amortyzacja. Inwestycje odtworzeniowe mają na celu zachować istniejący poziom wartości majątku trwałego. Inwestycje brutto - (inwestycje netto + inwestycje odtworzeniowe) - wielkość tych inwestycji w sposób oczywisty wpływa na przyrost dochodu narodowego. Udział inwestycji brutto w wytworzonym dochodzie narodowym brutto (zawierający amortyzację) nosi nazwę stopy inwestycyjnej. DNB= Ib/Tb udział inwestycji brutto w dochodzie narodowym brutto Wzrost gospodarczy będzie tym szybszy im większa będzie suma przeznaczona na inwestycje brutto (wartość inwestycji brutto) a także przyrost DNB będzie tym szybszy im wyższa będzie stopa inwestycji. Kapitałochlonność inwestycji oznacza wielkość przyrostu DNB do wielkości nakładów inwestycyjnych brutto. współczynnik efektywności inwestycji -jaki przyrost DN wyrażony w jednostkach pieniężnych daje nam wydatkowane na cele inwestycyjne symbolicznej l zł. - odwrotnością jest współczynnik kapitałochłonności inwestycji. Czynniki ekstensywne - polegają na wzroście zasobów produkcji np. wzrost zatrudnienia w gospodarce, powiększenie majątku i inwestycji. Czynniki intensywne (substytucyjne) - polegają na wykorzystaniu obecnego majątku produkcyjnego np. wzrost wydajności pracy, wzrost efektywności inwestowania, wzrost wykorzystania majątku produkcyjnego (oznacza, możliwość obniżenia inwestycji), 8. BARIERY WZROSTU GOSPODARCZEGO bariera konsumpcji - osiągnięty poziom konsumpcji wyznacza minimalną stopę konsumpcji, która wyznacza historycznie ukształtowaną realną płacę; bariera siły roboczej - brak siły roboczej, sprowadzanie wykwalifikowanych pracowników z krajów słabo rozwiniętych (drenaż mózgu); - struktura rzeczowa produktu społecznego - aby gospodarka mogła się rozwinąć i aby można było dokonywać inwestycji niezbędne są dobra kapitałowe np- brak materiałów budowlanych ogranicza budownictwo; handel zagraniczny - w Polsce jest handlem deficytowym; brak kapitału inwestycyjnego; stan środowiska naturalnego - wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych; - luka technologiczna - niższy poziom techniczny powoduje, że osiągany PN jest niższy; infrastruktura - mosty, drogi, linie kolejowe, sieć energetyczna, sieć telefoniczna itp.

(…)

…, wpływy i wydatki związane z zagranicznymi lokatami kapitałowymi, rządowe wydatki zagraniczne, dochody i wydatki tury styczne oraz transakcje kredytowe i majątkowe). Brak tej równowagi oznacza, że wydatki trzeba pokryć z rezerw. - bilans handlowy - jest to zestawienie wartości towarów wywiezionych z kraju i przywiezionych z zagranicy; jeżeli wartość wywozu jest większa niż przywozu, bilans handlowy określa się jako aktywny lub dodatni, w przypadku odwrotnym określa się go jako pasywny lub ujemny. - Bilans usług - Bilans obrotów bieżących - usługi, handel, odsetki, transfery. - Bilans kapitałowy - kapitał, który napływa i wypływa, inwestycje zagraniczne. Równowaga zewnętrzna jest związana z równowagą wewnętrzną , która obejmuje równowagę na wszystkich rynkach w kraju: konsumpcyjny (najważniejszy…
… (cała produkcja wystarcza na pobycie popytu); nie tworzą się zapasy, których nie można upłynnić przez obniżkę cen. Równowaga rynkowa może mieć charakter: równowagi ogólnej - dla wszystkich dóbr i usług; równowagi cząstkowej - dotyczy pewnych segmentów rynku (na niektórych segmentach rynku jest równowaga, a na niektórych nie). Zmiany wielkości struktury podaży mogą być spowodowane: zmniejszenie dostępności jakiegoś dobra; jakieś dobro jest dobrem rzadkim; zmiana struktury produkcji; zmiany struktury importu i eksportu. Zmiany wielkości struktury popytu mogą być spowodowane: gusty, preferencje nabywców; - dochody konsumentów; zmiany cen. 10. PRZEBIEG KLASYCZNEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Koniunktura gospodarcza - (stan gospodarki); inaczej jest to splot warunków i czynników wywierających wpływ na sytuację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz