Podstawy bankowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy bankowości - strona 1

Fragment notatki:

doc. Notatka opisuje następujące zagadnienia: Bank Centralny - funkcje cechy i narzędzia polityki, bank komercyjny w systemie bankowym, wybrane zagadnienia zarządzania bankiem komercyjnym, czynne operacje bankowe, bierne operacje bankowe, operacje usługowe, kształtowanie operacji pasywnych, aktywnych B.K., metody i instrumenty zarządzania rynkiem bankowym. Notatka prócz treści zawiera, także wykresy i wzory.

ZAGADNIENIA :
Bank centralny funkcje cechy i narzędzia polityki.
Bank komercyjny w systemie bankowym Wybrane zagadnienia zarządzania bankiem komercyjnym.
Czynne operacje bankowe.
Bierne operacje bankowe.
Operacje usługowe .
Kształtowanie operacji pasywnych, aktywnych B. K .
Metody i instrumenty zarządzania rynkiem bankowym
Działalność banku centralnego w Polsce regulowana jest ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Dz.U.140/97 ustawa ta weszła w życie 1 stycznia br.
B.C pełni nast. funkcje : centralnego państwa banku emisyjnego banku banków
Rola B.C państwowego polega na formułowaniu i realizacji polityki pieniężnej , organizowaniu i czuwaniu nad sprawnym przebiegiem w systemie rozliczeń i rozrachunku systemów markowych .W funkcji tej zawiera się również wprowadzenia polityki dewizowej i kursowej.
Funkcja emisyjna polega na wpuszczeniu do obiegu znaków pieniężnych oraz regulowaniu ilości pieniądza w obiegu rynkowym.
Funkcja banku banków wiąże się z oddziaływaniem na system bankowy w sposób umożliwiający realizowanie przyjętej polityki pieniężno-kredytowej. Podstawowym celem NBP jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu jeżeli nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
Do zadań NBP należy także:
organizowanie rozliczeń pieniężnych
Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi prowadzenie gospodarki działalności dewizowej
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa.
Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie
Kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego.
7.Opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansu i zobowiązań należności zagranicznych państwa.
Organy NBP są:
Prezes NBP.
Rada polityki pieniężnej.
Zarząd.
Prezes NBP powołany jest przez sejm na wniosek prezydenta na 6 lat ta sama osoba nie może być prezesem więcej niż 2 kolejne kadencje .
Prezes NBP przewodniczy radzie polityki pieniężnej, zarządowi NBP, komisji nadzoru bankowego, reprezentuje NBP na zewnątrz.
Prezent NBP reprezentuje interesy RP w międzynarodowych organizacjach bankowych oraz finansowych -jeżeli RM nie postanowi inaczej.
Rada polityki pieniężnej ustala coroczne założenie polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości sejmowi , równocześnie z przedłożonym
przez RM projektem budżetu . Rada składa sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego kierując się założeniami polityki pieniężnej rada w szczególności ustala wysokość stóp % NBP ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej, ustala górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych zatwierdza plan finansowy NBP, ustala zasady operacji otwartego rynku, ocenia działalność NBP, ustala zasady rachunkowości bankowej które przedstawia prezes NBP.


(…)

….
Nad funkcjonowaniem systemu banków komercyjnych w Polsce czuwa NADZUR BANKOWY. Urząd Nadzoru Bankowego ustanowiony został w celu zwiększenia bezpieczeństwa środków pieniężnych ulokowanych przez klientów bakach.
Nadzór nad działalnością banków sprawuje KOMISJA NADZORU BANKOWEGO.
Decyzje określone przez komisję zadania wykonuje i koordynuje wydzielony w strukturze NBP GENERALNY INSPEKTORAT NADZORU BANKOWEGO (G I N B…
… spełnienia zobowiązania pieniężnego . Weksel ten inaczej nazywany jest solą weksel trasowany jest to forma przekazu środków pieniężnych czyli polecenie zapłaty. W wekslu trasowanym wystawca poleca innej osobie , lub firmie zwanej trasatem zapłacić określoną sumę , określonej osobie lub firmie wskazanej na wekslu.
Przenoszenie praw może odbywać się na zasadzie indeksu :
zupełny
2.inblanko
Dyskontowani weksla…

wykonywanie innych czynności przewidzianych jedynie dla banku w odrębnych ustawach.
Cynnościami b. są również następujące czynności o ile są one wykonywane przez banki.
udzielanie pożyczek pieniężnych Kredyt jest udzielany na określony cel gospodarczy.Pewne założenia biznesplanu.
Pożyczka
2)operacje czekowe i wekslowe 3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu
4)terminowe…
… przez uzyskanie indywidualnych oszczędności , drobnych wytwórców gospodarstw domowych , samorządów terytorialnych (w Polsce -PKO BP).
Banki specjalne - charakteryzują się tym , że ich oferta ma specjalny charakter , odnoszący się do zakresu i formy działania albo do rodzaju klientów (np. Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego , Bank Energetyki , Polski Bank Rozwoju , Bank Inicjatyw Gospodarczych , Bank Handlowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz