Podstawowe zagadnienia z genetyki populacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia z genetyki populacji - strona 1 Podstawowe zagadnienia z genetyki populacji - strona 2 Podstawowe zagadnienia z genetyki populacji - strona 3

Fragment notatki:


1 Genetyka populacji Genetyka Chromosomy Geny Zasady  dziedziczenia Mechanizmy i  rodzaje mutacji Etc … Populacja Okre lenie co to jest populacja Rodzaje populacji Zachowania populacji Mechanizmy działaj ce w populacji 2 Populacja Populacja biologiczna  – zbiór istot  ywych  ograniczony  pod  wzgl dem  zarówno  przestrzennym  jak  i  czasowym.  Jedn   z  cech populacji biologicznej jest  zmienno  . Populacja  genetyczna  – taka  populacja  biologiczna,  w  której  osobniki  mog   si   krzy owa   i  pozostawia   po  sobie  płodne  potomstwo.  Populacja  taka  jest   ci gła  w  czasie i w przestrzeni . Genetyka populacji Genetyka + Populacja • Analiza genów na poziomie populacji a nie osobnika • Analiza zagadnie  genetycznych na poziomie populacji • Porównywanie populacji  Dyscyplina naukowa zajmuj ca si  badaniem dziedziczenia  ró nic mi dzy osobnikami w populacjach genetycznych. Cechy Cecha jako ciowa Cecha ilo ciowa Kilka wyra nie ró ni cych si   typów osobników Mała liczba genów Mo na pomin  wpływ  rodowiska Metryczna Zmienno  ci gła Du a liczba genów Du y wpływ  rodowiska 3 Cecha jako ciowa Cecha ilo ciowa Genotyp  Zespół genów warunkuj cych dan  cech   osobnika. 4 Fenotyp  Obserwacja cechy osobnika. Wynik współdziałania genotypu i  rodowiska Gen 1 = +  q p Al ele Frekwencja al eli Para alleli Seria alleli A1 A2 … An a A q p q1  q2 ... qn 1 ... 2 1 = + + + n q q q ! Gen Frekwencja  genotypów Genotypy Para alleli Seria alleli AA A1A1 A1A2 …An-1An Aa aa R H D ! 1 = + + R H D 5 Frekwencja genu i genotypu Frekwencja genotypu prawdopodobie stwo,  e osobnik losowo  wybrany z populacji ma okre lony  genotyp. Frekwencja genu prawdopodobie stwo,  e al el losowo  wybrany z populacji jest okre lonym  genem. Frekwencja genu i genotypu Je eli  znane  s   liczebno ci  poszczególnych  genotypów,  to  ich  frekwencje  mo na  okre li   obliczaj c cz sto ci wzgl dne: Genotyp  AA Aa aa Liczebno d h r Frekwencja  n d D = n h H = n r R = n = d + h + r Przykład Grupa krwi człowieka w układzie M-N warunkowana jest jedn   par  al eli: Fenotyp  M MN N Genotyp  AA Aa aa W populacjach Eskimosów z Grenlandi  i Islandi  liczebno ci  osób z poszczególnymi grupami krwi był nast puj cy (wg.  Mourant; 1954): 747 129 385 233 Islandia 569 5 89 475 Grenlandia r h d N MN

(…)

… z Grenlandii i Islandii liczebno ci
osób z poszczególnymi grupami krwi był nast puj cy (wg.
Mourant; 1954):
Grupa krwi
Populacja
M
MN
N
d
h
Suma
n
r
Grenlandia
475
89
5
569
Islandia
233
385
129
747
5
Przykład c.d.
Wg wzorów podanych wcze niej np. dla Eskimosów
grenlandzkich cz sto
wzgl dna homozygot dominuj cych
wyniesie:
D = d / n = 475 / 569 = 0,835
Dla wszystkich genotypów uzyskamy w ten sposób nast puj ce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz