Podstawowe pojęcia związane z ekologią

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia związane z ekologią - strona 1

Fragment notatki:


1. Podstawowe pojęcia związane z ekologią. Ekologia - nauka o miejscu życia organizmów (środowiska). Nauka biologiczna badająca wzajemne stosunki miedzy organizmami lub zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem.
Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną strukturą, funkcjonowaniem i ewolucją, tj. bada miejsce zamieszkania i przystosowanie się organizmu do przyrodniczego środowiska. Przedmiotem ekologii jest także wpływ działalności człowieka na środowisko poszukiwanie metod zapobiegania dewastacji środowiska, tzn. obejmuje również zagadnienia ochrony środowiska. Działy ekologii:
- autekologia - badająca związki organizmu ze środowiskiem, tzw. ekologia organizmów;
- synekologia - ekologia ekosystemów, zespołów , populacji;
- sozologia - zajmuje się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania. Biosfera . Strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, gdzie odbywają się procesy ekologiczne.
Biosfera jest częścią zewnętrzną skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. Biosfera jest światowym systemem ekologicznym i obejmuje wszystkie żyjące organizmy i ich powiązania ze sobą i z litosferą (skorupą ziemską), hydrosferą (wodą) i atmosferą (powietrzem). Biosfera dzieli się na mniejsze układy - ekosystemy! Biosfera = ekosfera
Sfera gdzie może istnieć życie. Nauka podstawowa o funkcjonowaniu biosfery = ekologia.
Środowiskiem życia wszystkich organizmów jest biosfera. Organizmy dopasowują się do środowiska w toku ewolucji i mimochodem je zmieniają. Ekosystem- podstawowa jednostka badań ekologii . Ekosystem - fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii pomiędzy częścią żywą - biocenozą, a nieożywioną - biotyp. Biotop + biocenoza = ekosystem.
Każdy ekosystem składa się z: - elementów abiotycznych (nieożywionych) - np. woda, klimat, temperatura - tworzą biotyp. - elementów biotycznych (żywych) - organizmy żywe, rośliny, zwierzęta - tworzą biocenozę. Ślad ekologiczny- analiza zapotrzebowania człow ieka na zasoby naturalne biosfery . Porównywana jest ludzka konsumpcja zasobów naturalnych ze zdolnością Ziemi do ich regeneracji. Pokazuje jak styl życia wpływa na Ziemie. Ślad ekologiczny to szacowana ilość hektarów powierzchni lądu i morza, potrzebna do rekompensacji zasobów zużytych na konsumpcję absorpcję odpadów. Ślad mierzony jest w globalnych hektarach (gha) na osobę. Ekologiczny ślad - pokazuje czy podział dóbr środowiskowych jest sprawiedliwy.

(…)

… przez ingerencję człowieka, np. hałdy
f) Zanieczyszczenie światłem - to emisja światła, która przeszkadza przeważnie w żerowaniu zwierzętom
( http://naszaekologia.pl/zanieczyszczenia_srodowiska.php )
Kwaśne deszcze.
- opady atmosferyczne: zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy SO2, NO2 i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory H2SO4, HNO3. Uszkadzają igły i liście…
… najbardziej narażone są obszary leżące w sąsiedztwie źródeł zwiększonej emisji SO2 i NOx. Dotyczy to zwłaszcza rejonów elektrowni i elektrociepłowni opalanych zasiarczonym paliwem - węglem kamiennym i brunatnym. Często jednak opady te, niesione wiatrami, trafiają na obszary odległe od źródeł zanieczyszczeń atmosfery. Dlatego przeciwdziałanie kwaśnym deszczom stanowi problem międzynarodowy.
Rozwiązanie…
… promieniowania słonecznego, związki te reagują ze sobą tworząc substancje silnie utleniające. Smog ten atakuje drogi oddechowe zmniejszając odporność na choroby nowotworowe. Efekt cieplarniany.
Gaz cieplarniany (szklarniowy) - gazowy składnik atmosfery będący przyczyną efektu cieplarnianego.
W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i z naszego punktu widzenia - bardzo korzystnym, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby powstać i rozwinąć się życie. Problemem nie jest efekt cieplarniany, lecz zmiany jego nasilenia.
Promieniowanie słoneczne, jakie dochodzi do powierzchni Ziemi, jest przez nią pochłaniane. Następnie ogrzana Ziemia wysyła do atmosfery własne promieniowanie cieplne. Większa część z niego ulega…
… promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla organizmów żywych, uszkadza komórki (oparzenia), oraz ich materiał genetyczny. Dziura ozonowa - zmniejszenie się stężenia O3 w atmosferze głównie w obszarach podbiegunowych. Spowodowane jest emisją freonów. Freony są mało reaktywne, mogą więc żyć w atmosferze ponad 100 lat. W ozonosferze miliony ton lekkich freonów pod pływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na C, F2, Cl2. F2 i Cl2 rozpoczynając reakcję łańcuchową z O3 powodując tworzenie się O2. Konwencja Wiedeńska o Ochronie Warstwy Ozonowej. …
… współdziałających w krążeniu materii i przepływie energii.
Ingerencja człowieka (powodująca zaburzenie równowagi) polega na:
- wprowadzeniu elementów nowych (dodawania), np. wprowadzenie odpadów (szkło, plastyk, detergenty, substraty ropopochodne), nowe organizmy (królik w Australii);
- usuwaniu z układów naturalnych jego elementów (eksport plonów, mikroelementów z gleby, eliminacja drapieżników);
- zmianie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz