Podstawowe pojęcia z psychologi zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z psychologi zarządzania - strona 1

Fragment notatki:

Stan zdrowia w psychologii i jaki on ma wpływ na zachowania organizacyjne człowieka. To ważny wyznacznik demograficzny, który informuje nas o ogólnej kondycji psychicznej ludzi.
Ta wiedza jest konieczna do planowania norm aktywności zawodowej i wydolności organizmu ludzkiego.
Zarówno wskaźniki zdrowia somatycznego (choroba) jak i psychicznego (zadowolenie z pracy) są ważnymi składnikami efektywności zawodowej w ramach określonego systemu organizacyjnego zakładu pracy.
Stan zdrowia jest pochodną zarówno polityki zdrowotnej państwa, jak i samoświadomości obywateli. Bardzo ważna jest tu samoświadomość źródeł stresu organizacyjnego i sposobów radzenia sobie z nim.
Wyznacznikiem zdrowia jest nie tylko brak choroby, ale dobre samopoczucie przejawiające się wyglądem zewnętrznym.
Menedżerowie inwestują w zdrowie pracowników, gdyż wiąże się to z podniesieniem ich efektywności w pracy.
Nawyki profilaktyki zdrowotnej przenosi się z życia organizacyjnego do życia codziennego.
Także np. zakazy stosowania używek w czasie pracy lub w miejscach publicznych wpisują się ściśle w poglądy na temat zdrowia, jako cennej wartości organizacyjnej.

1. Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)
Sprawność techniczna - związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;
Sprawność psychiczna - obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;
Sprawność umysłową - przejawiającą się w zdolności do analizowania złożonych sytuacji oraz umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza ryzykownych.
2. Podaj definicję teorii modelu
Teoria - koncepcja bedąca podstawą stawiania hipotez i propozycją wyjaśnienia i interpretacji badanych zjawisk, w celu uogólnienia wyników badań.
Modele - w przypadku zachowań organizacyjnych, wszystkie trzy determinanty (indywidualne, grupowe i systemowe) odnoszone są w nich do zmiennych zależnych, stanowiących zewnętrzne kryterium oceny zachowań organizacyjnych. 3. Wymień i opisz cechy charakterystyczne narodów wg. S. Robbisona
Indywidualizm - USA, Australia, Wielka Brytania, Kanada;
Kolektywizm - Kolumbia, Wenezuela, Pakistan, Peru;
Duży dystans władzy - Filipiny, Meksyk, Wenezuela, Pakistan, Peru;
Mały dystans władzy - Austria, Izrael, Dania, Nowa Zelandia;
Męskość - Japonia, Austria, Wenezuela, Włochy;
Kobiecość - Szwecja, Norwegia, Dania i dawna Jugosławia;
Duża odporność na niepewność - Grecja, Portugalia, Japonia, Belgia;
Mała odporność na niepewność - Singapur, Dania, Szwecja, Hong Kong.
4. Opisz wpływ płci na zachowania organizacyjne człowieka
Płeć determinuje najczęściej losy człowieka w ciągu całego życia, począwszy od szkoły a skończywszy na przebiegu kariery zawodowej.
Współcześnie, w psychologii, akceptuje się teorię „płci mózgu” i podkreśla różnice indywidualne między mentalnością i usposobieniem kobiet i mężczyzn.
W badaniach wykorzystuje się genetykę oraz biodemografię obalając w ten sposób zakorzenione mity - np. o słabej płci kobiet i stabilności emocjonalnej mężczyzn.
5. Co to jest płeć psychologiczna i społeczna
Płeć psychologiczna i społeczna - określa się nimi charakterystykę własnego „ja” jednostki, które nie są bezpośrednio obserwowalne.
Tak rozumiana męskość i kobiecość jest wyjaśniana w oparciu o koncepcję schematu społecznego.
Najbardziej popularną koncepcją tego typu jest koncepcja schematów - subiektywne poczucie jednostki do bycia kobietą i mężczyzną.
6. Opisz modele jedno i dwuczynnikowe w analizie płci

(…)

… kierownictwa i uzyskania dużych wpływów lidera nieformalnego;
Zbyt mała rozbieżność pomiędzy formalną i nieformalna strukturą organizacyjną - prowadzi do słabej efektywności pracy całej grupy.
Rozczarowanie teoriami cech i zachowań przyniosło rozwój nurtu interakcyjnego, do których należy wiele współczesnych teorii kierowania, w tym także teorie sytuacyjne, traktujące interakcję sytuacji z cechami osobowości…
… firm prywatnych i państwowych, czy według płci.
2. Teorie behawioralne - zwracają uwagę na specyficzne zachowania kierownicze, odróżniające kierowników od innych profesji. To co odróżnia je od teorii cech, to pomijanie bazowego znaczenia struktury cech osobowości kierowniczej i posługiwanie się raczej metodą identyfikacji zachowań człowieka. Dotyczy to relacji z podwładnymi, nastawienia na ludzi…
…;
Emocjonalną.
Współcześnie wyróżniamy trzy najważniejsze rodzaje pamięci:
Pamięć ultrakrótkotrwała (zmysłowa)
Pamięć krótkotrwała (operacyjna)
Pamięć długotrwała
Ad. 1 Pamięć ultrakrótkotrwała - najprostszą formą pamięci jest pamięć zmysłowa, jak np. pamięć dotykowa. Dzięki specjalnemu typowi uczenia się nasz mózg uczy się ignorować pewnego rodzaju bodźce dotykowe o stałym nasileniu. Przyzwyczajenie się do bodźców o stałym nasileniu i rozróżnianie bodźców o różnej modalności zmysłowej jest więc charakterystyczne dla tego typu pamięci. Ma też właściwość filtra selekcjonującego bodźce płynące z otoczenia, bo nie wszystkie bodźce są dla nas jednakowo ważne.
Ad. 2 Pamięć krótkotrwała (operacyjna) - proces uczenia się następuje tylko wówczas gdy komórki nerwowe są aktywne w odpowiednich miejscach i ściśle…
… większość), gdy osoby młodsze nie.
Na tej bazie swą skalę pomiaru inteligencji zbudował Alfred Binet. To jemu zawdzięczamy wprowadzenie testów inteligencji. W Polsce znane są dwie amerykańskie modyfikacje jego skali: Bineta-Termana i Termana-Merill. 23. Opisz pojęcie ilorazu inteligencji i wieku umysłowego
Pojęcie ilorazu inteligencji zostało wprowadzone do psychologii przez niemieckiego naukowca L…
… wpływów oraz budowaniu wiedzy menedżerskiej poprzez różnorodność myśli i kulturę organizacyjną.
49. Przedstaw model przebiegu procesu komunikacji interpersonalnej ???
Proces komunikacji - to proces przebiegający między nadawcą i odbiorcą.
- Polega na transformacji i zrozumieniu treści komunikatu.
Model przebiegu procesu komunikacji interpersonalnej
50. Opisz kategorie przekazów przy uwzględnieniu…
…, gdy kładą się później wstają o zwykłej porze.
Typy te korelują z niektórymi cechami osobowości.
Typ poranny koreluje z ekstrawersją;
Typ wieczorny koreluje z introwersją.
UWAGA!! Biorytmy wyprowadzane z dnia urodzenia:
Zmiany około miesięcznej sprawności umysłowej (33 dni);
Sprawności emocjonalnej (28 dni);
Sprawności fizycznej 23 dni).
NIE MAJĄ ŻADNEGO POTWIERDZENIA NAUKOWEGO!
12. Jakie czynniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz