podstawowe pojecia - Demografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawowe pojecia -  Demografia - strona 1 podstawowe pojecia -  Demografia - strona 2 podstawowe pojecia -  Demografia - strona 3

Fragment notatki:

Demografia - podstawowe definicje i pojęcia Demografia - jest nauką traktującą o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium, zajmuje się statystyczno - analitycznym opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu wędrówkowego. Nazwa dyscypliny pochodzi od dwóch greckich słów : Demos - ludność, Grapho - piszę.
Zbiorowości ludzkie możemy badać pod względem cech ilościowych oraz jakościowych . Cechy ilościowe to cechy w stosunkowo łatwy sposób możliwe do zmierzenia i wyrażenia w stosownych jednostkach. Cechy jakościowe to cechy niemierzalne lub trudno mierzalne (najczęściej nie posiadające miana).
W demografii do cech :
ilościowych zalicza się np. liczba urodzeń, liczba zgonów liczba zawieranych małżeństw, migracje itp. jakościowych zalicza się np. zagadnienia dziedziczenia cech fizycznych i psychicznych, charakter oraz moralność jednostek i zbiorowości.
Uwzględniając podaną powyżej klasyfikację cech możemy mówić o :
Demografii ilościowej
Demografii jakościowej
Dodatkowo możemy wyodrębnić następujące działy demografii : Demografia matematyczna (demometria) - traktująca o problemie metod pomiaru zjawisk demograficznych w drodze aplikacji skomplikowanych metod matematycznych, ekonometrycznych i statystycznych. Demografia opisowa - traktuje o naukowym opisie zjawisk demograficznych Demografia analityczna - ustalająca prawidłowości procesów demograficznych i umożliwiająca dokonywanie prognoz demograficznych. Demografia ekonomiczna i społeczna - podejmuje analizę wzajemnych związków i zależności procesów ekonomicznych i społecznych od zjawisk ludnościowych. Demografia historyczna - podejmuję analizę zjawisk demograficznych należących do przeszłości, tj. w okresach minionych, przedstatystycznych oraz tych, dla których dane są niepełne lub źródła informacji są nie do końca potwierdzone. Demografia porównawcza - bada różnice występujące w stanie, strukturze i ruchach populacji ludzkich w zależności od różnicujących je czynników. Demografia potencjalna - rozpatruje zjawiska demograficzne, przyjmując za jednostkę liczenia nie osobę, a tzw. Osobo-rok. Dla każdego człowieka skonstruowano swoistą „wagę” pomiaru i oceny procesów demograficznych, zależną od jego płci i ewentualnie innych cech. Demografia teoretyczna - zajmuje się wyjaśnianiem lub przewidywaniem przebiegu zjawisk demograficznych i prezentacją ich następstw.


(…)

… o jedną (lub więcej w przypadku urodzenia bliźniaczego) osobę. Od 1994 roku w Polsce jako urodzenie żywe traktuje się fakt wykazywania jakichkolwiek oznak życia (czynność serca, skurcze mięśni szkieletowych, tętnienie pępowiny) przez płód całkowicie wydobyty z ustroju matki po ciąży w wyniku porodu.
Zgon - czyli śmierć człowieka, stanowi fundamentalne (obok urodzenia) zdarzenie demograficzne, powoduje…
…, rzadziej geograficznego lub etnicznego.
Zawarcie małżeństwa - to akt otworzenia rodziny przez mężczyznę i kobietę, m.in. W celu prokreacji oraz wychowania potomstwa we wspólnym gospodarstwie domowym.
Rozwiązanie małżeństwa - stanowi finał trwania związku małżeńskiego. Może nastąpić w wyniku następujących zdarzeń:
Rozwód,
Separacja,
Zgon.
Ciąża - jest skutkiem poczęcia, czyli zapłodnienia kobiety…
… stanu populacji o jedną osobę.
Starzenie się populacji - to zmiana profilu struktury populacji według wieku i płci, oznacza długofalowy proces zwiększania się udziału ludności w starszym wieku w całej populacji, kosztem udziału osób młodych. Jest to proces złożony, na który istotny wpływ wywierają trzy inne procesy tj. rozrodczości, umieralności i migracji.
Urbanizacja - stanowi długofalowy proces…
…. według wieku i płci.
Rozrodczość - jest procesem odtwarzania stanu populacji w wyniku strumienia urodzeń. W konsekwencji rozrodczości przybywa jedynie członków najmłodszej części populacji.
Umieralność - to proces, w wyniku którego na skutek strumienia zgonów następuje ubytek stanu populacji. Ubytek ten zachodzi wśród wszystkich kategorii wiekowych populacji, choć jego skala może być między nimi zróżnicowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz