Podstawowe informacje - Partycypacja pracownicza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe informacje - Partycypacja pracownicza - strona 1 Podstawowe informacje - Partycypacja pracownicza - strona 2 Podstawowe informacje - Partycypacja pracownicza - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁADY & CWICZENIA: STOSUNKI I PARTYCYPACJA PRACY  Dr. Jarosław Piwowarczyk,    WYKŁAD 1 (23.02.2011)   Pytania do obrony pracy:  1.  Określ  czym  jest  pracownicza  partycypacja  w  zarządzaniu  i  omów  jej  podstawowe  efekty (owoce).  2.  Podaj podstawowe przejawy i zasady  zarządzania partycypacyjnego.  3.  Omów i oceń 4 podstawowe instytucje partycypacji przedstawicielskiej.  4.  Metody tworzenia akcjonariatu pracowniczego i menedżerskiego.  5.  Wymień,  jakie  znasz  bariery  wobec  wdrażania  partycypacji  i  podaj,  jak  z  nimi  walczyć.  6.  Omów kilka pozafinansowych narzędzi motywowania.  7.  Ewolucja chrześcijańskiej myśli o partycypacji pracowniczej.  8.  Kiedy  zebrania  i  ankiety  wśród  załogi  będą  miały  walor  pracowniczego  współuczestnictwa?    STOSUNKI  PRACY   (SP)  –  specyficzny  zbiór  zjawisk  związanych  z  regulacją  wszelkiej  działalności dot. zatrudnienia    SP  indywidualne:  sprawy  formalne  zawarte  w  teczkach  personalnych  oraz  więzi  nieformalne    SP  grupowe  (kolektywne,  zbiorowe):  formalne,  kolektywne  relacje  pomiędzy  kierownictwem a pracownikami za pośrednictwem związków zawodowych (ZZ)  Analiza stosunków pracy bierze pod uwagę różne podmioty systemu gospodarczego:  1.  Organizacje pracowników (gł. ZZ)  2.  Pracownicy  3.  Pracodawcy  4.  Organizacje pracodawców  5.  Rząd  6.  Inne jednostki organy administracji    ROKOWANIA ZBIOROWE  – wszystkie negocjacje, które mają miejsce między pracodawcą lub co  najmniej jedna organizacją pracodawców, a co najmniej jedną organizacja pracowników, w  celu:    Określenie warunków pracy i zatrudnienia    Uregulowania stosunków pomiędzy pracownikami a pracodawcami.   Założenia  rokowań  zbiorowych  jest  chęć  porozumienia,  kompromisu  stron,  który  zadowala  wszystkie  strony.  Najważniejszym  elementem  rokowań  jest  układ  zbiorowy  pracy  lub  też  ustawa np. zmiana w kodeksie pracy. Rozwiązuje konflikt lub spór zbiorowy.     PARTYCYPACJA  – możliwość i fakt uczestnictwa pracownika w podejmowaniu decyzji; udział  pracowników  w  procesie  zarządzania  organizacją.  Partycypacja  przejawia  się  na  różne  sposoby, począwszy od informowania pracowników o już podjętych decyzjach lub planach, a  skończywszy na oddaniu części władzy decyzyjnej w ręce pracowników.   Partycypacja przybiera 3 różne formy:  1)  Bezpośrednia – zebrania, koła jakości, ankiety itp.  2)  Finansowa – udział w akcjach, zyskach, obligacjach i funduszu emerytalnym  3)  Pośrednia (przedstawicielska) – rady pracownicze, ZZ, inne 

(…)


i
ze
składek
pracowniczych
23.
Program „przyszła mama”
24.
Raz w roku każdy dział na kilka
dni jedzie na wyjazd integracyjny
25.
Polityka „gendel”” – równych szans
płci
26.
Działalność klubu kobiet
27.
Dzień otwartych drzwi dla rodzin
pracowników
28.
„Dni jakości” we współpracy ze
studentami
29.
Opłacanie
hali
dla
zakładowej
drużyny piłkarskiej
30.
Paczki
świąteczne
i
wigilie
pracownicze
31.
Bezpłatna kawa…
… przy restrukturyzacji
 Przynależne lub niezależne od centrali

Najpopularniejsze: OPZZ, Solidarność
2. Niezwiązkowy mąż zaufania – przedstawiciel pracowników jako rzecznik załogi
3. Rada pracowników (w dużych firmach)
4. ERZ – Europejska Rada Zawodowa, w firmach europejskich
5. Udział pracowników w Radzie Nadzorczej (głównie w spółkach S.A i z O.O)
6. Pracowniczy członek zarządu
Metody tworzenia akcjonariatu…
… mama”
5. Cykliczne oceny satysfakcji 24. Raz w roku każdy dział na kilka
pracowników dni jedzie na wyjazd integracyjny
6. Ocena 360 st. 25. Polityka „gendel”” – równych szans
7. Rozwój kadry kierowniczej (program płci
„Talent”) 26. Działalność klubu kobiet
8. Liczne szkolenia wewnątrz i na 27. Dzień otwartych drzwi dla rodzin
zewnątrz firmy pracowników
9. Dofinansowanie studiów 28. „Dni jakości…
…  Podstawowe zadania: walka, negocjacje,
 Podlegają rejestracji współpraca z kierownictwem firmy
 Przynależne lub niezależne od centrali  Współpraca przy restrukturyzacji
 Najpopularniejsze: OPZZ, Solidarność
2. Niezwiązkowy mąż zaufania – przedstawiciel pracowników jako rzecznik załogi
3. Rada pracowników (w dużych firmach)
4. ERZ – Europejska Rada Zawodowa, w firmach europejskich
5. Udział pracowników…
… na jakość.
Poprzez aktywne zaangażowanie wspieramy wykwalifikowanych i przedsiębiorczych
pracowników.
Ponieważ każdy pracownik stawia sobie wysokie wymagania, możemy wspólnie osiągnąć
pierwszorzędne wyniki”.
Najlepsze warunki pracy wg firmy volkswagen:
1. Udokumentowana „Polityka Personalna”
(broszura) dostępna dla wszystkich
pracowników
2. Jasne
i
przejrzyste
kryteria
rekrutacji
3. Szkolenia
wstępne…
….
Przejrzysty
i
stabilny
system
wynagrodzeń (płaca + różne dodatki)
15.
Identyfikacja personelu z firmą
16.
Łatwy
dostęp
do
bezpośredniego
szefa
17.
Dbanie o BHP
18.
Całodobowe ambulatorium (miejsce
dla pracowników)
19.
20.
Wizyty lekarzy-specjalistów
Cykliczne
profilaktyczne
akcje
prozdrowotne i szczepienia
21.
Grupowe ubezpieczenie emerytalne –
III filar
22.
Fundusz
socjalno-zapomogowy
ze
środków
firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz