Podmioty prawa międzynarowowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty prawa międzynarowowego  - strona 1

Fragment notatki:


PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Podmiotowość prawno międzynarodowa składa się z 2 elementów: zdolności prawnej oraz zdolności do działania (składa się z 4 elementów: a) zdolność traktatowa, b) prawo legacji (wysyłąnie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych), c) zdolność do wysuwania roszczeń, d) zdolność ponoszenia odpowiedzialności (poniesie odpowiedzialność przed organami)).
W praktyce wyłącznie państwa posiadają pełną zdolność do działania, inne podmioty zdolność do działania posiadają w mniejszym lub większym stopniu ograniczoną.
W prawie międzynarodowym wyróżniamy podmioty pierwotne (tylko państwa) oraz pochodne (inne podmioty tj. organizacje międzynarodowe, narody walczące, korporacje ponadnarodowe). Podmiotowość pochodna zawsze zależna jest od zgody państwa i występuje w taki m zakresie na jaki zgodzą się państwa.
Państwa to byty suwerenne - pojęcie prawne składające się z 2 elementów: 1) samowładność (zewnętrzny aspekt suwerenności) tj. niezależność od jakiejkolwiek władzy zwierzchniej i treść tego się nie zmienia. Na samo władność w prktyce składają się te 4 elementy zdolności do działania. 2) całowładność czyli apekt wewnętrzny suwerenności oznacza zdolność do regulowania wszelkich zdarzeń na terytorium państwa oraz sytuacji prawnej ludności na terytorium państwa. Całowładność posiada zmienną treść - zależna jest od stanu prawnych zobowiązań międzynarodowych państw.
Odnośnie suwerenności jest to pojecie integralne i niepodzielne - albo jest albo jej nie ma (niema ograniczonej czy niepełnej suwerenności czy częściowej).
Nie można zmusić państwa do udziału w organizacji międzynarodowej. Każde państwo może przystąpić do organizacji międzynarodowej z własnej woli, a także wystąpić z takiej organizacji (nawet wtedy gdy nie ma odpowiednich zapisów statutowych). Możliwe jest jednak ograniczenie wykonywania pewnych własnych kompetencji państwa - np. wspólnie z innymi (co nie może być utożsamiane z ograniczeniem suwerenności).
Suwerenność to podstawowy atrybut państwa i tylko państwo. Jednak nie jest to zasadą czy normą prawa międzynarodowego. Gdyby była to norma to należałoby podporządkować to pojęcie reżimowi prawnemu. Jednak funkcjonuje zasada suwerennej równości - mająca chronić suwerenność, zasada ta została określona w Deklaracji Zasada Prawa Międzynarodowego i zawiera normy wiążące na agruncie prawa zwyczajowego. (zasada) Suwerenna równość obejmuje takie składniki: państwa są równe pod względem prawnym, każde państwo korzysta z praw związanych z pełną suwerennością (prawo do zawierania umów, prawo do samoobrony), każde prawo ma obowiązek szanowania osobowości innego państwa, integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nienaruszalne, każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny, każde państwo ma obowiązek w pełni stosować się w dobrej wierze do swych międzynarodowych zobowiązań oraz współżyć w pokoju z innymi państwami.


(…)

… się części terytorium państwa i utworzenie nowego państwa
4) Państwo może powstać na terytorium zależnym (zarządzanym przez społeczność międzynarodową).
Tym przykładom towarzyszą również sposoby upadku państwa (państwo się rozpada lub następuje inkorporacja innego państwa).

… międzynarodowym). Wbrew tym zasadom państwo nie będzie uznawane. Do najważniejszych tych zasad zaliczymy zasadę samostanowienia narodów (nie ingerencji w sprawy wewnętrzne państwa), zasada poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.
Prawo do samostanowienia narodów - prawo takie dotyczy pewnych grup ludności żyjących na jakiś terytorium i dominujących na danym terytorium. Ta grupa musi być powiązana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz