podmiot, przedmiot, zasady i funkcje - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podmiot, przedmiot, zasady i funkcje - wykład - strona 1 podmiot, przedmiot, zasady i funkcje - wykład - strona 2 podmiot, przedmiot, zasady i funkcje - wykład - strona 3

Fragment notatki:

rachunkowości finansowej
funkcjonujące w bilansie majątkowym .
SPIS TREŚCI
Spis treści ............................................................................................. 2
Wstęp ............................................................................................................ 3
I . Podmiot ................................................................................................. 4
II. Przedmiot ............................................................................................. 7
III . Zasady : ............................................................................................ 9
1. o charakterze technicznym ....................................................... 9
2. o charakterze merytorycznym ................................................. 9
IV. Funkcje : ......................................................................................... 12
Informacyjna : .............................................................................. 12
Dowodowa .............................................................................. 12 Analityczna .............................................................................. 13 Sprawozdawcza ................................................................... 13 Bibliografia ....................................................................................... 14
WSTĘP
Rachunkowość to najstarszy , ściśle ukształtowany i sprawdzony system ewidencji gospodarczej , a także przetwarzania danych liczbowych ;
to system informacyjno - kontrolny danego podmiotu gospodarczego ; wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Księgowych ( American Accounting Association ) r. to proces identyfikacji , pomiaru oraz przekazywania danych ekonomicznych pozwalających formułować opinie i podejmować decyzje przez użytkowników tych informacji .
Elementy rachunkowości : Księgowość jako rejestracja zdarzeń gospodarczych w celu
odzwierciedlenia zmian w majątku podmiotu i źródłach jego finansowania ,
Rachunek kosztów obejmujący kalkulację , ewidencję zjawisk i procesów gospodarczych w sposób uporządkowany za pomocą specyficznych metod oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych , a także analizę i planowanie kosztów , które służą do oceny sytuacji gospodarczej w zakresie ponoszonych kosztów , ich kontroli oraz podejmowaniu trafnych decyzji o obecnej i przyszłej działalności jednostki ,

(…)

… państwowym ,
Kapitały ( fundusze ) tworzone przez firmę z dodatnich wyników działalności gospodarczej - fundusze rezerwowe , zasobowe , zapasowe , specjalne .
Kapitały obce , na które składają się kredyty , pożyczki i zobowiązania krótkoterminowe - czyli ich okres spłaty przypada na dzień bilansowy i jest nie dłuższy niż 1 rok oraz długoterminowe - czyli okres spłaty przypada na dzień bilansowy…
… , która jest oznaczona i wyszczególniona w rejestrze handlowym .
Spółki kapitałowe :
Spółka akcyjna to spółka kapitałowa zakładana po zgromadzeniu kapitału założycielskiego pochodzącego od założycieli lub ze sprzedaży akcji . Kapitał akcyjny zostaje podzielony na równej wartości nominalnej akcje i rozdysponowany pomiędzy wspólników odpowiednio do wniesionego wkładu . wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie…
… . Przedsiębiorstwa otrzymują od założyciela rzeczowe i pieniężne składniki majątkowe jako odpowiednik funduszu założycielskiego , a podczas prowadzonej działalności tworzone są fundusze przedsiębiorstw i specjalne .
Spółdzielnie - samorządne i dobrowolne zrzeszenia o nieograniczonej liczbie członków i zmiennym funduszu udziałowym , prowadzące swoją działalność o ustawę „prawo spółdzielcze” z dn. 16 września 1982 r…
… ;
Zasada ciągłości(CONSISTENCY CONCEPT ) : operacje gospodarcze winny być rejestrowane tak samo i według takich samych reguł w różnych okresach bilansowych .
Zasada ciągłości funkcjonowania jednostki / kontynuacji ( GOING CONCERN CONCEPT ) : zagwarantowanie podstaw ustalenia tego czy jednostka w przyszłości o ile jest to możliwe do przewidzenia będzie kontynuować swoją działalność bez wyraźnego ograniczenia swojego zakresu działania przy zachowaniu sytuacji majątkowej , czy istnieje zdolność płatnicza jakie są przepływy pieniądza i kapitałów itp.;
Zasada memoriałowa(ACCRUALS BASIS CONCEPT ) : zaksięgowanie w danym okresie kosztów i przychodów pod datą wywołującego je zdarzenia gospodarczego , a nie pod datą regulacji ( zapłaty ) zobowiązania lub odwrotnie , wpływu należności ;
Zasada wyższości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz