Podatki zaliczane w ciężar kosztów działalności gospodarczej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki zaliczane w ciężar kosztów działalności gospodarczej-opracowanie - strona 1 Podatki zaliczane w ciężar kosztów działalności gospodarczej-opracowanie - strona 2 Podatki zaliczane w ciężar kosztów działalności gospodarczej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 12 17.05.2011
Podatki zaliczane w ciężar kosztów działalności gospodarczej
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportu
Podatek od czynności cywilno - prawnych
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Jest zaliczany do podatków lokalnych - dochody z tego podatku są dochodami zasilającymi budżet samorządowy, w zakresie tego typu podatku jednostki samorządowe - gminy - mają swoiste władztwo podatkowe, mogą pewne rzeczy ustalać w ramach ustawy. Gmina ma ograniczone władztwo podatkowe w stosunku do tego podatku.
Podmiot podatku:
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące:
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
użytkownikami wieczystymi gruntów
Pojęcie nieruchomość - zawarte w KC
część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunty)
budynki trwale z gruntem związane
część takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
Obiekt budowlany
budynek - obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach (nie musi mieć ścian, czyli mogą to być np. wiaty)
budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. lotniska, drogi, maszty, anteny
Przedmiot podatku w szczegółach:
grunty
budynki lub ich części
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Wyjątki:
użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy (jeżeli nie dotyczy działalności gospodarczej)
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi kanałami żeglugowymi (z wyjątkiem jezior, gruntów zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych)
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego
grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych
Zwolnienia (art. 7):
budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej
grunty, budynki, budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych
budowle infrastruktury portowej i zajęte pod nie grunty


(…)

…. listopada
Obowiązki prawne w zakresie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej (np. S.C.)
składają deklarację na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy (do 15 stycznia wg wzoru)
korygowanie deklaracji w sytuacji zaistnienia zmian (w ciągu 14 dni)
wypłacanie obliczonego podatku bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz