Podatek, podatnicy - obszerny wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek, podatnicy - obszerny wykład - strona 1 Podatek, podatnicy - obszerny wykład - strona 2 Podatek, podatnicy - obszerny wykład - strona 3

Fragment notatki:

IV. Definicja zakresowa - słowniczkowa ( Art. 3 pkt 3 ) Ratio legis - wyłącznie względy techniki legislacyjnej, aby uniknąć zbędnych powtórzeń. Jest to pojęcie zbiorcze, obejmujące rozmaite rodzaje danin publicznych. 1. PODATEK ( w znaczeniu Art. 6 ) 2. ZALICZKI NA PODATKI - a. częściowe świadczenie na poczet podatku ( jest zaliczane na poczet należnego podatku, gdy powstanie już zobowiązanie podatkowe ).
b. płacone w czasie , gdy nie jest jeszcze znana wysokość należnej kwoty podatku, gdyż nie istnieje jeszcze zobowiązanie podatkowe. Występuje więc w otwartych stanach faktycznych ( np. podatek dochodowy ). Istnieje już obowiązek podatkowy, ale stan ten nie jest jeszcze zamknięty. Założeniem jest bieżący pobór należności podatkowych uzależniony od zjawisk faktycznych i prawnych, jakie występują w trakcie kształtowania się stanu faktycznego w tym okresie. Zobowiązanie do zapłaty zaliczek na podatek ( ZOBOWIĄZANIE ZALICZKOWE ) : a. nie jest obowiązkiem o charakterze akcesoryjnym w stosunku do obowiązku wynikającego ze zobowiązania podatkowego - ma odrębny byt prawny
b. zapłata zaliczek na podatek jest dokonywana na podstawie odrębnych, szczegółowych regulacji materialno - prawnych.
c. Zasada: obowiązek zapłaty zaliczek niezależnie od tego w jakim stosunku pozostają one do przewidywanej wysokości zobowiązania podatkowego.
Wyjątek: - OGRANICZENIE POBORU ZALICZEK ( Art. 22 §2a ) nie zaniechanie ich poboru, jedynie ograniczenie - do takiej wysokość, która będzie współmierna do podatku przewidywanego na dany rok podatkowy przy uwzględnieniu uprawdopodobnionych przez podatnika okoliczności.
Przesłanki i. uprawdopodobnienie przez podatnika, iż zaliczki obliczane wg zasad określonych w ustawach podatkowych byłby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku zależnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.
Ratio legis - skoro jest bardzo prawdopodobne, że skutkiem uiszczania zaliczek w wysokości określonej wg ustaw podatkowych będzie powstanie nadpłaty, to jest to ewidentne kredytowanie państwa prze obywateli. Najczęściej niewspółmierna wysokość następuje w sytuacji, gdy ma dojść do wspólnego opodatkowania małżonków, z których jedno nie osiąga dochodu, albo mamy do czynienia ze skorzystaniem z ulgi inwestycyjnej i z poczynionych wydatków wyraźnie wynika, że wysokość zaliczek będzie się kształtowała niewspółmiernie wysoko w stosunku do przyszłego zobowiązania.
Tryb Na wniosek
Organ właściwy Organ podatkowy
Zakres uznaniowy Fakultatywne Treść Skutki prawne powstania zobowiązania zaliczkowego

(…)

… gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność- do przedsiębiorców.
Jest to przejaw autonomii prawa podatkowego - pojęcie to jest szersze niż w innych gałęziach prawa.
b. zobowiązany do ewidencjowania tej działalności przez
- prowadzenie ksiąg rachunkowych ( ← ustawa z 1994 o rachunkowości ) lub
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( ← rozporządzenie Ministra Finansów z 1995 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów )
- płatników spełniających ww. wymogi
Wyjątek: nie stosuje się do: ( Art. 61 §3 ).
- zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- gdy zapłata podatku dokonywana jest w formie pomocniczej
- do pobierania podatków przez płatników/inkasentów.
2. pomocnicze ( Art. 61 §3 )
a. zapłata znakami opłaty skarbowej ( ← rozporządzenie…
… na rachunek organu podatkowego- dzień wpłaty gotówki w placówce pocztowej,
- wpłata gotówki przekazem bankowym w kasie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej- dzień wpłaty w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej.
- pobranie podatku przez płatnika/inkasenta- dzień pobrania.
b. W OBROCIE GOTÓWKOWYM
- polecenie przelewu - dzień obciążanie rachunku bankowego/rachunku w spółdzielczej kasie…
…. podatki samorządowe ( lokalne )- te, które zasilają budżet jednostek samorządu terytorialnego. - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
- PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
- PODATEK ROLNY
- PODATEK LEŚNY
- PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
- PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
2. kryterium podmiotowe
a. podatek od osób fizycznych
b. podatek od osób prawnych
c. podatek od jednostek…
… ) - zaszło zdarzenie prawne - podatkowe.
Np. ktoś nabył spadek, otrzymał darowiznę, nabył rzecz ruchomą, osiągnął dochód.
Zasada: SWOBODA WYBORU FORMY OPODATKOWANIA- podatnik może wybrać a. ZRYCZAŁTOWANA FORMA OPODATKOWANIA ( Art. 10 ) - ( jeśli jest dopuszczona ) - klasyczne ryczałty podatkowe ( kwotowe- karta podatkowa )
- uproszczone formy opodatkowania - oparte zazwyczaj na przyjęciu za podstawę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz