podatek od czynności cywilnoprawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podatek od czynności cywilnoprawnych - omówienie - strona 1 podatek od czynności cywilnoprawnych - omówienie - strona 2 podatek od czynności cywilnoprawnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podatek od czynności cywilnoprawnych - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Ustawa o podatku od czynności cywilno prawnych.
Podatek ten należy do dochodu budżetu gminy. Jest jednak realizowany przez naczelników US. Organy gminy mogą jedynie wydawać zgodę/wnioskowania w sprawie zastosowania ulg w spłacie zobowiązań.
PODMIOT PODATKU  zależy od przedmiotu opodatkowania:
@ przy umowie sprzedaży - na kupującym
@ przy umowie zamiany - na stronach czynności
@ przy umowie darowizny - na obdarowanym
@ przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości
@ przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności
@ przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności
@ przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - na biorącym pożyczkę lub przechowawcy
@ przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki
@ przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.
PRZEDMIOT PODATKU  przedmiotem są czynności prawne: @ umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
@ umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku
umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy
@ umowy dożywocia
@ umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat
@ ustanowienie hipoteki
@ ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
@ umowy depozytu nieprawidłowego
@ umowy spółki (akty założycielskie)
@ zmiany umów sprzedaży (zamiany), jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem (spółki)
@ orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem (spółki) jeżeli ich przedmiotem są:


(…)

… ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP - pod warunkiem wzajemności
@ organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
@ jednostki samorządu terytorialnego
@ Skarb Państwa
@ osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz