PINOP 14 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 14 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

29. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Został wprowadzony do systemu 01.01.2001. Podmiotami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby niemające osobowości prawnej, które dokonują przemieszczeń majątkowych. Płacony od zawieranych czynności cywilnoprawnych czyli gdy zawieramy umowy kupna-sprzedaży, pożyczki inne o podobnym charakterze.
płatny w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Płatnicy regulują podatek PCC w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
stawka zależna od dokonanej czynności cp.:
0,1 %, 0,5%, 1%, 2%, 19zł
Stawka podatku PCC uzależniona jest od rodzaju dokonanej czynności cywilnoprawnej. Jeżeli przedmiotem opodatkowania są rzeczy lub prawa, których dotycząca czynność prawna objęta jest różnymi stawkami podatkowymi - podatek pobierany jest według stawki najwyższej. Jeżeli jedna ze stron czynności cywilnoprawnych jest zwolniona z podatku - stawka pomniejszona zostaje o 50 proc. z wyjątkiem umów spółki. Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego. Zakres podmiotowy : Podmiotami czynności cywilnoprawne są oczywiście ci, którzy czynności te zawierają. Od 2007 r. jednak zmienił się obowiązek podatkowy w tym zakresie. Ciąży on w zależności od dokonanej czynności: przy umowie sprzedaży - na kupującym; przy umowie zamiany - na stronach czynności; przy umowie darowizny - na obdarowanym; przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości; przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności; przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności; przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - na biorącym pożyczkę lub przechowawcy; przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki; przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce. Zwolnienia podmiotowe: Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się następujące strony tych czynności: państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

(…)

… i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności; organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; jednostki samorządu terytorialnego; Skarb Państwa; osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu Przedmiot opodatkowania: Podatkowi podlegają następujące czynności:
umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz