Płynność finansowa - Analiza finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płynność finansowa - Analiza finansowa - strona 1 Płynność finansowa - Analiza finansowa - strona 2 Płynność finansowa - Analiza finansowa - strona 3

Fragment notatki:


ISTOTA OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Ocena płynności finansowej jest to istotne kryterium w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Płynność jest rozumiana jako :
Pozytywny stan środków płatniczych - przedsiębiorstwo posiada płynność finansową gdy występuje pozytywny stan środków płatniczych Właściwości składników majątku do powrotnej zmiany w pieniądz
Stosunek pokrycia zobowiązań składników majątku - oznacza terminowa zdolność spłaty zobowiązań i koniecznych płatności Możliwość pokrycia w każdym momencie zobowiązań przedsiębiorstwa (wypłacalność)
W procesie zamiany składników majątkowych w pieniądz wyróżnić można 2 przypadki :
Płynność naturalna (źródłowa) Gdy składniki majątku pełnią funkcję w procesie produkcji i sprzedaży np.; zakupione materiały przekazywane są z magazynu do produkcji i tam podawane procesowi obróbki, a po jego zakończeniu sprzedawane odbiorcom za gotówkę lub kredyt kupiecki. Realizacja naturalnej płynności następuje z upływem czasu.
Płynność sztuczna (wprowadzona)
Gdy składniki majątku przed osiągnięciem celu zostają upłynnione np.; wcześniejsza sprzedaż materiałów. Osiągnięcie sztucznej płynności wiąże się z utratą wartości zbywanych składników majątkowych.
Równowaga finansowa zostaje zakłócona w 2 przypadkach :
gdy pokrycie środków płatniczych jest większe niż żądania płatnicze, tak sytuacja wpływa negatywnie prowadząc w krótkim okresie do zaciągania kredytów, a w długim okresie nawet do upadłości
gdy pokrycie środków płatniczych jest większe niż żądania płatnicze, tak sytuacja wpływa negatywnie na rentowność przedsiębiorstwa
Płynność finansowa przedsiębiorstwa może być rozpatrywana w 2 ujęciach : W ujęciu statycznym
Przedmiotem statycznej analizy płynności finansowej są wiec następujące zagadnienia :
analiza prawidłowości sfinansowaniu aktywów trwałych
wskaźniki statycznej oceny płynności finansowej
ocena zmian wielkości kapitału pracującego badanie cyklu konwersji gotówki
W ujęciu dynamicznym
Przedmiotem dynamicznej analizy płynności finansowej prowadzony na podstawie rachunku przepływów pieniężnych są :
wstępna ocena sytuacji finansowej
analiza wskaźnikowa struktury środków pieniężnych, wystarczalności i wydajności (rentowności) gotówkowej
analiza przyczynowa zdolności do generowania środków pieniężnych
Zgodnie ze złotą zasadą bilansową :
Aktywa trwałe w miarę możliwości powinny być sfinansowane kapitałem własnym - oznacza to aby aktywa trwałe były co najmniej równe kapitałowi własnemu


(…)

… też dostępność i koszt kapitałów własnych oraz obcych Kapitał pracujący :
I sposób obliczenia kapitału pracującego
+ Kapitał stały (Kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy)
- Aktywa trwałe
= Kapitał pracujący (rzeczywisty lub faktyczny kapitał pracujący według danych bilansu)
II sposób obliczenia kapitału pracującego
+ Aktywa obrotowe
- Zobowiązania krótkoterminowe
= Kapitał pracujący (rzeczywisty…
… kapitałowi własnemu
Jeżeli nie jest to możliwe prawidłowym źródłem pokrycia aktywów jest długookresowy kapitał obcy, z tym jednak że łączną wielkość kapitału stałego powinna przekraczać wartość aktywów trwałych
Aktywa obrotowe mogą być pokryte nie tylko kapitałem stałym ale także krótkoterminowym kapitałem obcym
BADANIE DŁUGOTERMINOWEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ - UJĘCIE STATYCZNE, JAKO WARTOŚĆI WZGLĘDNE
Badanie…
… dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieżącego cyklu gotówki w przedsiębiorstwie. Kapitał pracujący po odpowiednich korektach określa długoterminowy potencjał finansowy
Znaczne zagazowanie kapitału stałego w działalności eksploatacyjnej stwarza firmie potencjał długookresowych możliwości finansowych
Analizę finansową kapitału pracującego wykorzystuje się do badania dwóch problemów :
Zmian płynności…
… ten informuje o przeciętnej liczbie dni upływających od powstania należności do chwili spływu środków pieniężnych od dłużnika do kasy na rachunek bankowy przedsiębiorstwa
- Przeciętny stan należności krótkoterminowych odczytujemy z bilansu analitycznego
- Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odczytujemy z rachunku zysków i strat
- VAT należny odczytujemy z informacji dodatkowych Interpretacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz