Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych - omówienie - strona 1 Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych - omówienie - strona 2 Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

„Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w Warunkach normalnej Eksploatacji”    Polityka eksploatacyjna  – jest to sposób Podejmowania decyzji, która podlega  Szczegółowym analizom zarówno na Etapie projektowania zbiornika jak i w okresie jego  dzia łania.  Wyróżnia się dwa rodzaje polityki eksploatacyjnej:  plany dyspozytorskie  algorytmy obliczeniowe    Postacie planów  dyspozytorskich  wykresy   tabele  wzory  Proste programy komputerowe    Algorytm paramettryczny  – jest to  plan dyspozytorski, ktory w swojej  formule obliczeniowej oprócz stanów  systemu i zmiennych decyzyjnych  zawiera parametry.  Pllany dyspozyttorskiie  - zapis  zależności pomiędzy stanem zbiornika  retencyjnego, prognozowanymi  dopływami, potrzebami wodnymi  Użytowników, a decyzjami o ilości wody  wypuszczanej ze zborinika w danym  okresie.  Polityka standardowa  –  najprostszy plan dyspozytorski, w którym zakłada się, ż e   zbiornik zaopatruje w wod ę   jednego    U żytkownika lub zespół Użytkowników  Idea planu  – wykorzystanie bez Żadnych ograniczeń  Dyspozycyjnych zasobów wodnych do realizacji  Bieżących zadań zbiornika.  Odp ływ ze zbiornika w rozpatrywanym okresie  oblicza si ę   z zależności:    Gdzie:  VU- pojemno ść użytkowa zbiornika retencyjnego [mln m3],  VP  – napełnienie zbiornika na początku danego okresu [mln m3],  P  – potrzeby wodne Użytkownika (odpływ pożądany) w danym okresie [mln m3],  Q  – dopływ wody do zbiornika w danym okresie [mln m3],    Typy planów dyspozytorskich  Polityka standardowa parametryczna typu I  Polityka standardowa parametryczna typu II  Umożliwiają one uwzględnienie hierarchii ważności  Użytkowników przy określeniu decyzji o wielkości  Odpływu ze zbiornika  Polityka standardowa  Parametryczna typu I  Idea tego planu polega na tym,  że wielkość odpływu wody ze zbiornika  Uzależnia się od wielkości zapasu wody ( VP) w zbiorniku na początku rozpatrywanego  okresu, wielko ści dopływu wody Q) do zbiornika,  potrzeb wodnych ( P1 i P2) obu grup  Użytkowników oraz napełnienia  Docelowego (VD), okre ślającego minimalną ilość wody, jaka powinna  Zostać w zbiorniku na końcu danego okresu obliczeniowego ze  Względu na przyszłe potrzeby wodne pierwszej grupy Użytkowników.  VD =  β VU  β є [0,1] – parametr planu dyspozytorskiego  -  modyfikacja polityki standardowej, w której uwzględnia się  możliwość wyróżnienia dwóch grup ważności Użytkowników  wody.  VD =  β VU  β є [0,1] – parametr planu dyspozytorskiego 

(…)

… parametryczna typu II
- Jest modyfikacją polityki standardowej ,w której uwzględnia
się możliwość wyróznienia dwóch grup wazności uzytkowników wody.
-Mozliwość prowadzenia bardziej ostroŜnej gospodarki wodą zbiornikową
Idea planu polega na tym, ze wielkość odpływu wody ze zbiornika uzaleznia się od ilości
zapasu wody (VP) w zbiorniku na początku rozpatrywanego okresu, wielkości
dopływu wody (Q) do zbiornika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz