PIT - ogólna charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PIT - ogólna charakterystyka - strona 1 PIT - ogólna charakterystyka - strona 2 PIT - ogólna charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

„PIT” - Ogólna charakterystyka
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (personal income tax) zaliczamy do podatków bezpośrednich i stanowi dochód budżetu państwa.
W przeszłości funkcjonował podatek cedularny, analityczny (XIX-wieczna Anglia - dochody dzielone na 5 ceduł z użytkowania własności, z kapitału, z wolnej działalności zarobkowej, z pozostałych dochodów z kapitałów, z płac i pensji urzędniczych).
Obecnie funkcjonuje podatek dochodowy globalny, obejmujący cały dochód bez względu na jego pozyskanie (opracowany w 1891 r. przez A. Wagnera).
Dobry podatek od dochodów osób fizycznych powinien sprostać wymaganiom:
powszechności podmiotowej tj. obejmować wszystkie podmioty, które uzyskują dochód na terenie jego obowiązywania (brak zwolnień podmiotowych oprócz wynikających z postanowień umów międzynarodowych)
powszechności przedmiotowej - podatek powinien obejmować łączny dochód uzyskany przez podatnika, a nie tylko niektóre
opodatkowanie „czystego dochodu” (ujęcie przedmiotowe) - opodatkowaniu powinien podlegać dochód będący nadwyżką przychodu z poniesionymi kosztami uzyskania przychodu.
Opodatkowanie „czystego dochodu” (ujęcie podmiotowe) - opodatkowaniu podlega dochód, którego wysokość przekracza tzw. minimum egzystencji (ustanowienie kwoty wolnej od opodatkowania)- 3091 zł.
Regulacje prawne
Prawem powszechnie obowiązującym, które może stanowić o prawach i obowiązkach podatnika jest:
Konstytucja, ustawy podatkowe, ratyfikowane międzynarodowe umowy podatkowe, rozporządzenia.
Charakterystyka konstytucji:
najważniejszy akt prawny
określa treść ustaw podatkowych
przepisy niższe rangą musza być zgodne z prawami konstytucyjnie zagwarantowanymi (wolności i prawa ekonomiczne jednostki)
zgodnie z art. 84 każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych…
Ustawa:
nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii zwolnień podatkowych następuje w drodze ustawy (art. 217 Konstytucji)
wszelkie zasady mające charakter podstawy nie mogą zmieniać treści obowiązki podatkowego, bezwzględna wyłączność ustawy podatkowej
uregulowania prawne w ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Umowa międzynarodowa podatkowa:
jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego od dnia ratyfikacji przez Prezydenta (po uprzedniej zgodzie sejmu) i ogłoszeniu


(…)

… opodatkowania dochodu według:
zasad ogólnych - progresywnej skali podatkowej
liniowej stawki podatkowej, jeśli:
zostanie złożone pisemna oświadczenie właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności - w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego;
zostanie złożone pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi US do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku pozostałych podatników prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku niezłożenia przez podatnika tego oświadczenia o formie opodatkowania, dochody będą opodatkowane według progresywnej skali podatkowej (wg zasad ogólnych).
Źródłem przychodu jest:
stosunek służbowy pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy
renty, emerytury
działalność wykonywana osobiście…
… powiązanym następuje poprzez obniżenie ceny transakcyjnej z podmiotem niepowiązanym o marżę ceny odsprzedaży.
Metoda rozsądnej marży („koszt plus”) - cena transakcyjna danego podmiotu z pomiotem powiązanym odzwierciedla sumę bezpośrednich kosztów (w związku z nabyciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem) powiększonego o zysk (koszty ogólne zarządu nie są wliczane).
Metoda zysku transakcyjnego -
metoda…
… zł (50% stawka). Jednakże z uwagi na nieodpowiednie vacatio legis Trybunał Konstytucyjny osądził niekonstytucyjność.
Podstawa obliczenia podatku
Od Do
Podatek
85528
18% - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85528
14 839,02 +32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota wolna od podatku 3091 zł
W polskim prawie podatkowym stosowane są dwie metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu:
ZWOLNIENIE Z PROGRESJĄ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz