PINOP 10 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 10 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Rada gminy może różnicować stawki dla poszczególnych środków transportu (np. z powodu różnego wpływu na środowisko, rok produkcji, itp).
Jeśli maksymalna stawka podatku od samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego i balastowego oraz przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jest niższa od stawki minimalnej, to nie uwzględnia się górnej granicy stawki maksymalnej - stosuje się stawkę minimalną (przypadek z 2003r.). 4. Powstanie obowiązku podatkowego i pobór podatku Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP lub, jeśli był już zarejestrowany, to od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym został nabyty. Podatek powinien być wpłacany bez wezwania w odpowiednich kwotach i terminach na rachunek właściwego budżetu gminy.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje po 1 lutego, a przed 1 września, to podatek powinien być zapłacony w dwóch równych ratach (pierwsza 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego). Jeśli podatnik nabywa środek transportowy po 1 września, to zobowiązany jest zapłacić jednorazowo podatek w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego, kiedy podatek jest już z góry opłacony, można otrzymać jego zwrot (proporcjonalny do liczby miesięcy, w których nie istnieje obowiązek podatkowy). Zwrot podatku może nastąpić w trybie:
Wydania decyzji organu podatkowego o stwierdzeniu nadpłaty, gdy poprawność skorygowanej deklaracji budzi wątpliwości
Bez wydania decyzji, gdy organ podatkowy nie ma uwag co do wysokości napłaty.
Od 1997 wyłączono z podatku samochody osobowe, motocykle i motorowery. Podatek uwzględniono w cenach paliwa. Od pozostałych środków podatek pobierany jest więc 2razy. Od kilku lat w Polce obowiązuje parapodatek w postaci opłaty winietowej, dla pojazdów wykonujących przewóz drogowy o masie przekraczającej 3,5 t lub przy zarobkowym przewozie po drogach krajowych. Opłaty te wpływają do Krajowego Funduszu Drogowego, który wypłaca należności koncesjonariuszom autostrad za przejazdy pojazdów z winietami. 23. VAT W ROLNICTWIE Rolnicy są podatnikami VAT od 4 września 2000 r. Mogą być opodatkowani na zasadach ogólnych bądź uproszczonych (ryczałtowo). Opodatkowani na zasadach ogólnych: Rolnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych (opodatkowani obligatoryjnie)
Rolnicy, którzy w roku podatkowym osiągają przychody z produkcji rolnej powyżej 20000 zł (na zasadzie dobrowolności)
Stawka wynosi 3% lub 7% (stawka 3% wynika z okresu przejściowego na stosowanie obniżonych stawek VAT w rolnictwie - do 31 grudnia 2010) Opodatkowani wg uproszczonej formy VAT (ryczałtowo):

(…)

… jednej, wspólnej definicji samochodu osobowego był i jest źródłem wielu nieporozumień z urzędem skarbowym. Przedsiębiorcy, aby odliczyć VAT w pełnej kwocie od kwoty podatku należnego podejmowali różne działania, np. montowanie kratek w samochodach osobowych - w rezultacie samochody osobowe stawały się ciężarowymi, a ciężarowe osobowymi, ponieważ nie miały zaświadczeń o homologacji.
Do końca kwietnia…
… całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Samochody podzielono na ciężarowe i osobowe według kryterium dopuszczalnej masy całkowitej, a nie jak wcześniej ładowności.
Samochody osobowe
Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 tony
Kwota podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonego w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego…
… od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jednak nie więcej niż 6000 zł. Ograniczenie kwotowe powoduje, że im droższy samochód, tym mniej przedsiębiorca może odliczyć (odliczenie w pełnej wysokości, tzn. 60%, zostanie dokonane przy zakupie samochodu o wartości netto 45 455 zł.)
W przypadku użytkowania samochodów o dop. masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na podstawie umowy najmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz