Pieniądz i jego funkcje w gospodarce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz i jego funkcje w gospodarce - strona 1 Pieniądz i jego funkcje w gospodarce - strona 2 Pieniądz i jego funkcje w gospodarce - strona 3

Fragment notatki:W niniejszym dokumencie poruszone zostały takie zagadnienia jak: funkcje pieniądza, bankowość, rola banku centralnego, rodzaje stóp procentowych. Ponadto materiał opisuje terminy: pieniądz, pieniądz potencjalny, pieniądz właściwy, stopa rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe. Oprócz tego w dokumencie pojawiają się terminy: popyt na pieniądz, inflacja, klasyczna dychotomia. Notatka zawiera również: równanie Fishera, Równanie Cambridge, ujęcie keynesowskie, ujęcie monetarystów. W treści dokumentu można znaleźć też definicję takich pojęć jak: polityka pieniężna: polityka pieniężna ekspansywna, polityka pieniężna restrykcyjna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(…)

… na Ŝądanie
operacje otwartego rynku: sprzedaŜ z przyrzeczeniem odkupu 7 dniowych
bonów pienięŜnych o rentowności nie niŜszej niŜ stopa referencyjna – dziś 5,75%
operacje depozytowo-kredytowe - stopy procentowe banku centralnego:
stopa redyskontowa (odkupu weksli posiadanych przez banki komercyjne) –6,00%
stopa lombardowa (kredyt udzielany bankom komercyjnym pod zastaw
papierów wartościowych) najwyŜsze…
… i ich spłatę.
Funkcja pieniądza światowego – czyli regulacja płatności pomiędzy krajami. Pieniądz
musi być walutą wymienialną aby mógł spełniać tą rolę.
25
PIENIĄDZ I JEGO FUNKCJE W GOSPODARCE
Bankowość we współczesnej formie rozpoczęła się od złotników (w XVI w.) , którzy
przyjmowali złoto w depozyt wydając w zamian kwit depozytowy (banknot) mający
pełne pokrycie w złocie. Ze względu na anonimowość złota depozyt nie musiał być
ten sam.
Dzięki temu Ŝe kruszec i kwit depozytowy są anonimowe moŜliwe jest wprowadzenie
ułamkowego systemu rezerw kruszcowych. Bank mógł wówczas kreować
pieniądz, mając nadzieję Ŝe Ŝe nie wszystkie kwity depozytowe będą wymieniane na
złoto jednocześnie. Na wszelki wypadek utrzymywana jest rezerwa kruszcu, która
jednak nie wystarczy gdy wybuchnie panika finansowa.
Po I wojnie…
… gospodarek rynkowych funkcjonuje dwuszczeblowy system bankowy
składający się z banku centralnego i banków komercyjnych.
Rola banku centralnego:

jest bankiem banków: udziela im poŜyczek, przyjmuje rezerwy, emituje pieniądz
gotówkowy;

jest bankiem państwa: utrzymuje fundusze skarbu państwa, realizuje wydatki
państwowe, udziela poŜyczek państwu;

utrzymuje centralne rezerwy walutowe i reguluje kurs waluty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz