Parametry renderingu - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry renderingu - omówienie  - strona 1 Parametry renderingu - omówienie  - strona 2 Parametry renderingu - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Parametry renderingu - Materiały
Materiał, to cecha obiektu określająca jego kolor, teksturę, jak odbija lub przepuszcza światło. Widoczny obok panel uwidacznia próbki materiałów dostępnych w rysunku. Materiał domyślny ma nazwę globalny i jest przypisany do elementów, dla których nie został zdefiniowany inny materiał. MoŻemy dołączać nowe materiał korzystając z jednej z ikon. Ustawienia wybranego materiału są wyświetlane w panelu Edytor materiałów:
- Typ - określa typ materiału. Typy Realistyczny i Realistyczny metal są przeznaczone dla
materiałów opartych o cechy fizyczne. Typy Zaawansowany i Zaawansowany metal są
przeznaczone dla materiałów oferujących więcej opcji, w tym właściwości, za pomocą których moŻna tworzyć efekty specjalne, np. symulować odbicia. Uwaga, realistyczny metal nie oznacza, Że materiałem jest metal, jest to tylko określenie dla danego zestawu cech.
- Szablon - wyświetla listę szablonów dostępnych dla wybranego typu materiału.
- Kolor - pozwala wybrać kolor materiału np. na podstawie koloru obiektu, do którego jest on dołączony - opcja „Jak obiekt”.
- Połysk - ustawia połysk materiału. Podświetlenie powierzchni o duŻym połysku jest mniejsze i jaśniejsze. Powierzchnia o mniejszym połysku odbija światło w większej liczbie kierunków, dając większe, łagodniejsze podświetlenie.
- Pochłanianie - ustawia pochłanianie materiału. Bryła całkowicie nieprzezroczysta nie przepuszcza światła przez swoją powierzchnię. Obiekt bez pochłaniania jest przezroczysty.
- Indeks załamania - określa, w jaki sposób światło jest załamywane przez obiekt z dołączonym materiałem częściowo przezroczystym. Na przykład przy wartości „1.0”, indeksie
załamania powietrza, obiekt znajdujący się za obiektem przezroczystym nie jest w ogóle zniekształcony. Przy wartości „1.5” obiekt jest zniekształcony znacznie, jakby był oglądany
przez szklaną kulę.
- Przezroczystość - określa stopień przezroczystości materiału. Obiekt przezroczysty transmituje światło, ale jest ono równieŻ rozproszone wewnątrz obiektu. Przezroczystość ma wartość procentową: przy wartości „0.0” materiał nie jest przezroczysty; przy wartości „100.0” materiał jest w pełni przezroczysty.
- Światło własne - jeśli dla tej opcji jest ustawiona wartość większa niŻ „0”, wydaje się, Że obiekt wysyła światło, niezaleŻnie od świateł na rysunku. Jeśli jest wybrane światło własne, jaskrawość jest niedostępna.
- Jaskrawość jest wartością natęŻenia światła odbijanego od powierzchni. Jest to miara

(…)

… jest wyłączone, jeśli włączona jest opcja „Wymuś 2-stronne” w oknie dialogowym „Zarządzaj ustawieniami wstępnymi renderowania”.
Mapy pozwalają przypisać wzór lub teksturę do materiału. Dla typu Realistyczny i Realistyczny metal są to:
- Mapa rozproszenia - pozwala dołączyć teksturę do materiału (przycisk <Wybierz obraz>), moŻemy wybrać jedną z proponowanych przez system, lub zdefiniować własną w oparciu o własną teksturę lub materiały proceduralne: Drewno, Marmur. Suwak mapy rozproszenia steruje intensywnością mapy na obiekcie.
- Mapa pochłaniani określa, które obszary materiału mają być przezroczyste, a które nie.
- Mapa wypukłości dodaje rzeźbę do powierzchni, zgodnie z wybranym obrazem (przycisk
<Wybierz>, nie zmieniając jej geometrii. Mapowanie wypukłości powoduje, Że obiekt wygląda tak, jakby miał wypukłą lub nieregularną powierzchnię, pozwalają usunąć gładkość z powierzchni lub nadać jej wygląd wytłoczony. NaleŻy jednak pamiętać, Że efekt głębi mapy wypukłości jest ograniczony. Jeśli konieczne jest uzyskanie bardzo duŻej głębokości powierzchni, naleŻy uŻyć technik modelowania. Suwak mapy wypukłości umoŻliwia dostosowanie stopnia wypukłości. WyŻsze wartości powodują renderowanie wyŻszych krawędzi…
… stronie obiektu.
 Odwzorowanie kuliste odkształca obraz poziomo i pionowo. Górna krawędź mapy jest
kompresowana do punktu w „biegunie północnym” sfery, a dolna krawędź do punktu w „biegunie południowym”.
 Odwzorowanie walcowe odwzorowuje obraz na obiekcie walcowym; krawędzie poziome są zawinięte; pozostałe krawędzie nie są zawijane. Wysokość obrazu jest skalowana wzdłuŻ osi walca. JeŻeli trzeba dokonać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz