Osoby fizyczne i rzeczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby fizyczne i rzeczy - strona 1 Osoby fizyczne i rzeczy - strona 2 Osoby fizyczne i rzeczy - strona 3

Fragment notatki:


Prawo:  • prawo publiczne – prawo administracyjne, prawo karne, prawo konstytucyjne. Charakteryzuje je  nierówność  stron.  • prawo prywatne – prawo cywilne. Charakteryzuje je równość stron.  Prawo cywilne:  Źródła:  Kodeks Cywilny:  • część I. ogólna – art. 1 – 125.  • część II. prawo rzeczowe – prawo własności i pochodne (np. użytkowanie) dotyczą rzeczy.  • część III. zobowiązania – obowiązki różnych stron (np. określenie stosunków pomiędzy  dwoma podmiotami).  ◦ część ogólna dotycząca zobowiązań – ogólne postanowienia dotyczące każdego zobowiązania.  ◦ część szczególna dotycząca zobowiązań – konkretne umowy tzw. nazwane.  • część IV. prawo spadkowe – konsekwencje prawne związane ze śmiercią człowieka.  Ustawy:  Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – małżeństwa, ustroje majątkowe, opieka nad dziećmi, etc.  Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece – reguluje księgi wieczyste i hipoteki.  Ustawa o Ochronie Praw Konsumentów i Ustawa o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.  Stosunek cywilno – prawny:  • podmiot – osoba fizyczna (człowiek), osoba prawna (jednostka, której ustawa przyznaje osobowość  prawną –  np. partia polityczna, spółka kapitałowa), ułomna osoba prawna (podmioty, które mogą działać w  sferze prawa  cywilnego, ale nie zostały uznane za osoby prawne, np. spółka jawna, etc.).  • przedmiot – rzeczy, inne przedmioty (prawa własności intelektualnej, np. patent, prawa autorskie,  prąd, energia)  • treść – określone uprawnienia i odpowiadające im obowiązki. Np. każda umowa nazwana – umowa  sprzedaży.  Prawo podmiotowe:  • Zbiór uprawnień w danym stosunku cywilno – prawnym. Mogą być skuteczne względem wszystkich ludzi.  Jedna osoba (kilka) jest uprawniona, a reszta jest zobowiązana do ich przestrzegania. Np. prawo do  życia,  zdrowia – wszyscy mają do nich prawo i obowiązek ich nie naruszać.  ◦ Prawo podmiotowe bezwzględne – prawa osobiste wynikające z dóbr osobistych. Skuteczne względem  wszystkich. Zdrowie, wolność, cześć, nietykalność, etc.  ◦ Prawo podmiotowe konstytucyjne przysługuje tylko człowiekowi.  ◦ Prawo podmiotowe cywilno – prawne – przysługuje wszystkim podmiotom prawnym.  • Prawa podmiotowe względne – prawa wynikające z umów, skonkretyzowane osoby.  ◦ Roszczenia – jedna osoba posiada względem drugiej jakieś uprawnienia.  • Prawa podmiotowe majątkowe – mają pewną wartość ekonomiczną. np. własność.  • Prawo podmiotowe niemajątkowe – nie mające wartości ekonomicznej. Dotyczy przeżyć. np. dobra 

(…)

… z gruntem, należy do właściciela gruntu – superficies solo cedit.
▪ Właścicielowi budynku przysługuje użytkowanie wieczyste gruntu. Zawsze musi to być ten sam
podmiot.
◦ Lokal – odrębna nieruchomość od gruntu i budynku.
▪ Właściciel ma udział we własności gruntu, na którym znajduje się budynek, w którym jest lokal.
• Ruchomości – to, co nie jest nieruchomością.
• Rzeczy oznaczone co do gatunku – oznaczone…
… jest zbywanie praw, których samemu się nie posiada.
Nadużycie prawa podmiotowego – działanie sprzeczne z zasadami prawa społecznego.
Osoby fizyczne:
• Zdolność prawna – zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków – zdolność bierna. Ma ją każdy
człowiek
od momentu urodzenia do śmierci. Wyjątek – poczęty, nie urodzony – nasciturus – może być
spadkobiercą,
warunek – musi urodzić się żywy.
W aktach stanu cywilnego zapisane są akty urodzenia i akty zgonu. Akt zgonu mo że zostać zgłoszony
przez organ
ścigania, albo lekarza. Sąd może wydać postanowienie o stwierdzeniu zgonu – ma charakter
deklaratywny, albo o
uznaniu za zmarłego (10 lat po zaginięciu) – ma charakter konstytutywny.
• Zdolność do czynności prawnych – zdolność do aktywnego działania, dokonywania czynności prawnych,
kształtowania mocą swoich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz