Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji - Postępowanie administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji - Postępowanie administracyjne - strona 1 Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji - Postępowanie administracyjne - strona 2 Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji - Postępowanie administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji w świetle kodeksu postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ I 1. Pojęcie i przedmiot postępowania administracyjnego. Prawo administracyjne jest zbiorem norm materialnych prawnych. W celu ich realizacji muszą istnieć prawne normy formalne, które regulować będą tryb postępowania organów te normy stosujących. Są, więc one wyznacznikami postępowania zwanymi w prawie procedurą (postępowanie administracyjne). Postępowanie administracyjne odgrywa, zatem ważną rolę w kształtowaniu uprawnień i obowiązków obywateli, ma ono znaczny wpływ na stosowanie przez organy administracji publicznej norm prawa administracyjnego, a w rezultacie na wydanie decyzji administracyjnej, która uprawnia bądź, lub lub i, te obowiązki kształtuje. Procedura administracyjne jest, więc związana z wydaniem i wykonaniem decyzji administracyjnej, a służy ona przede wszystkim określeniu zasad działania organów administracji realizujących materialne normy prawa administracyjnego oraz zabezpieczeniu obywatela przed samowolą organów administracji. Przepisy postępowania administracyjnego dążą, więc tak do odnowy interesów indywidualnych jak i interesu społecznego. W doktrynie postępowania administracyjnego istnieją zróżnicowane poglądy, co do funkcji, jakie spełnia postępowanie administracyjne. Według niektórych autorów podstawową funkcją postępowania administracyjnego jest zapewnienie realizacji materialnego prawa administracyjnego. Zdaniem innych, podstawową funkcją postępowania administracyjnego jest ochrona interesu indywidualnego, ochrona interesu społecznego, przyczyn poglądy są zróżnicowane co do priorytetu ochrony tych interesów. Występują również poglądy wyróżniające cztery funkcje postępowania administracyjnego:
funkcję organizatorską, polegającą na usprawnieniu działalności administracji państwowej,
funkcję demokratyzacji, przejawiającą się w zagwarantowaniu obywatelom w udziału w załatwianiu konkretnych spraw,
funkcję wychowawczą,
funkcję zagwarantowania praworządności. Kodeks postępowania administracyjnego w artykułach od 6 do 16,w celu określenia zasad postępowania administracyjnego oraz wytycznych co do jego prowadzenia wyróżnia następujące zasady, zwane ogólnymi:
praworządności (art. 6 i 7);
prawdy obiektywnej art. 7);
uwzględnienia interesu społecznego i interesu obywateli (art. 7);
pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa (art. 8);
czuwaniem nad interesem stron i innych osób urzeczywistnionych w postępowaniu (art. 8);
czynnego udziału stron w postępowaniach (art. 10);
przekonywania (art. 11);
szybkości (art. 12);
nakłaniania do ugody (art. 13)
pisemności (art. 14);


(…)

… i zobowiązuje do tego właściwy organ. Jego wniesienie zawsze powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji. Należy pamiętać, że spośród wszystkich środków prawnych odwołanie jako jedyne uruchamia administracyjny tok instancji. Postępowanie odwoławcze uruchamiane jest jedynie w wyniku wniesienia odwołania przez uprawniony podmiot. Opiera się, więc ono na zasadzie skargowości. Podmiotem uprawnionym…
… wstrzymanie wykonywania decyzji, o ile nie została ona zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności lub też nie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy szczególnej. 3. Zażalenie na postanowienie.
Zażalenie jest zwyczajnym środkiem prawnym. Różni się jednak od odwołania, bowiem służy na postanowienia, co oznacza, że odnosi się do czynności proceduralnej organu administracyjnego, które podejmowane…
… organu przeprowadzającego dowód o ukaraniu grzywną (art. 88 § 1), postanowienie kierującego sprawą o ukaraniu grzywną (art. 96),
postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania (art. 101 § 3),
postanowienie organu obowiązanego do zajęcia stanowiska w sprawie (art. 106 § 2),
postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 2),
postanowienie w sprawie sprostowania…
… się bezpośrednio przepisy dotyczące odwołań (art. 144). 4. Tok postępowania odwoławczego.
Istotą postępowania odwoławczego nie jest tylko rozstrzyganie odwołania strony, ale także ponowne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, oraz wydanie odpowiedniej decyzji zgodnie z art. 138 § 1 i 2 k.p.a.. Postępowanie odwoławcze toczy się przeważnie przed organem drugiej instancji aczkolwiek, o czym była już mowa wcześniej, odwołanie wnosi się za pośrednictwem pierwszej instancji. O ile, więc organ pierwszej instancji sam nie dokonał weryfikacji zaskarżonej decyzji, ma on obowiązek przekazać odwołanie do organu drugiej instancji. Zgodnie z zasadą przyjętą w art. 35 § 2 k.p.a. zakończenie postępowania odwoławczego winno nastąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Należy, więc przyjąć, iż dzień…
… NIEOSTATECZYCH
1. Pojęcie środka prawnego.
Środek prawny, zwany inaczej środkiem zaskarżenia lub środkiem odwoławczym - to możliwość zaskarżenia decyzji i postanowień wydawanych w trakcie postępowania administracyjnego. Wniesienie tego środka przez upoważniony podmiot ma na celu spowodowanie weryfikacji rozstrzygnięcia przez organ wyższego szczebla, a co za tym idzie, zmianę lub uchylenie takiego orzeczenia…
… rozpatrywane przez organ wydający zaskarżane decyzje.
2. Odwołanie od decyzji administracyjnej.
Ogólnie rzecz biorąc, w literaturze jest jako środek zaskarżenia lub środek odwoławczy. Pojęciami takimi posługuje się m.in. B. Adamiak oraz J. Borkowski. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż odwołanie od decyzji administracyjnej jest przede wszystkim środkiem prawnym. Oznacza to, że daje ono prawo stronie do ponownego rozpatrzenia i załatwienia w całości sprawy administracyjnej. Pogląd taki wyraża J. Zimmerman pisząc: „Pojęcie odwołania jest jasne i klarowne. Używanie zamiast niego pojęcia środek odwoławczy wprowadza zbędną tantologię, zupełnie mylące i wadliwe jest stosowanie wobec odwołania określenia środek zaskarżenia. Zaskarżanie decyzji nie jest jedynym ani nawet podstawowym celem odwołania. Odwołanie…
…. Zgodnie z k.p.a. do podstawowych cech należą: zwyczajność, samoistność, suspensywność, dewolutywność oraz doskonałość. W związku z tym, iż cechy te zostały już po krótce omówione na początku niniejszego rozdziału, można krótko podsumować jego szczególnych charakter. Odwołanie jest zwyczajnym środkiem prawnym, wnoszonym samodzielnie i wstrzymującym z mocy prawa żądania ponownego rozpatrzenia sprawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz