Organy ZUS - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy ZUS - omówienie - strona 1 Organy ZUS - omówienie - strona 2 Organy ZUS - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Organy ZUS-u
ZUS ma osobowość prawną i ma organy, którymi są:
1.Prezes, który kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz;
2. Zarząd
3. Rada Nadzorcza
Prezes - powołany przez Prezesa RM na wniosek Ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Prezes RM określa jego wynagrodzenie. Od 2005r. stanowisko prezesa jest kadencyjne na okres 5 lat. Aktualnie stanowisko Prezesa jest obsadzane w drodze konkursu. Prezes ZUS może być odwołany przez Prezesa RM w przypadku rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczonych. W takiej sytuacji Prezes RM powinien zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej.
Kompetencje Prezesa ZUS:
kieruje pracami Zarządu( z urzędu jest jego przewodniczącym);
koordynuje pracę Zakladu z różnymi instytucjami państwowymi na szczeblu ministerialnym, a także Komisją Nadzoru, Ubezpieczeń Społecznych i funduszami emerytalnymi;
tworzy i przekształca terenowe jednostki organizacyjne;
powołuje i odwołuje kierowników nowych terenowych jednostek organizacyjnych;
sprawuje zwierzchni nadzór orzecznictwa;
przyznaje świadczenia w drodze wyjątku;
pełni funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników zgodnie z przepisami KP
Art. 73.
1. Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu.
2a. (uchylony).
2b. (uchylony).
2c. (uchylony).
3. Do zakresu działania Prezesa Zakładu należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Zarządu;
2) koordynowanie współpracy Zakładu z urzędami administracji rządowej, w tym w szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego, a także z innymi organami rentowymi;
3) tworzenie, przekształcanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych oraz określanie ich siedziby, właściwości terytorialnej i rzeczowej;
4) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu, ich zastępców oraz głównych księgowych;
5) zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych;
6) przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku;
7) spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
8) zatwierdzanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD.
Zarząd - organ konieczny;
- od 2 do 4 członków, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zakładu;
- bieżąco zarządza funduszami;
- przygotowuje projekty planów i sprawozdania z zakresu gospodarki finansowej ZUS-u;


(…)

… Rady Ministrów;
5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Zakładu, FUS i FRD i przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu - Prezesowi Rady Ministrów;
5a) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych FUS i FRD i przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu - Prezesowi Rady Ministrów;
6) przedstawianie…
… - jest to organ wewnętrznej kontroli, składający się z 4 członków( w tym przewodniczący), powoływany przez Prezesa RM na 5 lat na wniosek Ministra ds. zabezpieczenia społecznego, wg następujących zasad:
Po jednym członku powołuje na wniosek reprezentatywnej organizacji pracodawców. Reprezentatywność jest określana przez ustawę z dn. 1 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz