organy wykonawcze samorządów terytorialnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organy wykonawcze samorządów terytorialnych - strona 1 organy wykonawcze samorządów terytorialnych - strona 2 organy wykonawcze samorządów terytorialnych - strona 3

Fragment notatki:


UST wykład 9
Organ wykonawczy
Jest organem obligatoryjnym jednostki samorządu terytorialnego. Jako osoby prawne muszą mieć organ wykonawczy. Pełnią przynajmniej podwójną role. Organ wykonawczy jest organem ustrojowym jednostki samorządu terytorialnego (wpisany w struktury j.s.t ustawowo), ma reprezentować jednostkę na zewnątrz jako podmiot prawa publicznego. Drugą płaszczyznę wyznacza prawo cywilne (KC), podejmuje decyzje na płaszczyźnie prawa cywilnego w imieniu jednostki.
Nazwy
-gmina → organ wykonawczy → wójt/burmistrz/prezydent miasta Wskazuje pośrednio do jakiej gminy organ jest przypisywany. W sytuacji gdy gmina jest gminą wiejską [nie ma statutu miasta] wtedy nazwą będzie wójt[zasada bez żadnego wyjątku].W gminach w których siedziba organu gminy znajduje się w mieście lub gdy teren gminy obejmuje swoim obszarem miasto i teren poza nim wtedy nazwą jest burmistrz[w drugim przypadku brak wyjątków w pierwszym natomiast jest zróżnicowanie bo może być burmistrz lub prezydent miasta]. W gminach mających statut miasta na prawach powiatu nazwa organu wykonawczego to prezydent miasta[obecnie jest ich 65]. Istnieje 42 gmin które nie mają praw miasta na prawach powiatu to mimo tego jest prezydent miasta[wynika to z historii PRL gdzie organem wykonawczym gromad mógł być prezydent lub naczelnik gminy. RM mogła samodzielnie osądzać czy w danej gminie ma być prezydent czy naczelnik. W tych gminach w których dotychczasowa nazwa była prezydent należy utrzymać ten status dlatego tak pozostało.]
-powiat → zarząd powiatu -województwo → zarząd województwa
Od strony organizacyjnej i od strony osobowości prawnej organem wykonawczej jest zarząd ale od strony wykonywania administracji publicznej będzie albo starosta albo sam zarząd., analogicznie na terenie województwa może być to marszałek lub zarząd. Na szczeblu gminy nie ma tego problemu z powodu jednoosobowści tego organu Ilość osób w organie wykonawczym
W przypadku zarządu województwa → 5 osób W przypadku powiatu → od 3 do 5 osób
Zarząd województwa → przewodniczący (marszałek województwa, jeden lub dwóch wiceprzewodniczących (wicemarszałków) , oraz albo dwóch albo trzech
Zarząd powiatu → przewodniczący (starosta), jeden wiceprzewodniczący oraz jeden do trzech członków
Wybory organu wykonawczego Gmina → od 1990 r do 2002 r wybory ówczesnego zarządu gminy dokonywano w sposób pośredni.
Od 2002 r wybory powszechne bezpośrednie większościowe, równe, tajne (co do zasady). Wybory w gminie odbywają się po zarządzeniu o wyborach ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów. Przyjmuj się że kadencja rady jak i organu wykonawczego kończy się po tym samym terminie. Nawet jeżeli zakończy się kadencja organu wykonawczego pełni kompetencje tego organu dalej do momentu objęcia przez nowego. (daje to ciągłość wykonywania zadań)

(…)


2)organ wykonawczym jako osoby prawnej (płaszczyzna prawa prywatnego)
-najważniejsza prawo składania oświadczeń woli (w gminie jedynie wójt może składać oświadczenia woli ale również osoba działająca z upoważnienia wójta jego zastępca-> wg SN katalog przykładowy można upoważnić innych prócz zastępców)
-zarządzenie szeroko pojętym mieniem komunalnym również zarządzanie urządzeniami użyteczności publicznej (precyzuje to głównie ustawa o gospodarce nieruchomościami)
[prawo trwałego zarządu → przekazanie samego zarządzania mienia komunalnym kierownikowi samorządowej jednostki organizacyjnej. Ma tylko takie uprawnienie może zarząd pozostawić sobie]
3)jest organem administracyjnym → wydaje decyzje administracyjne
4)jest kierownikiem urzędu gminy → pracodawca dla urzędników pracujących w tym urzędzie
5…
… jednostki. Następuje okres wyborów około 50-60 dni kiedy następują nowe wybory. Nowa Rada powiatu czy sejmik województwa musi wybrać zarząd. Gdy znowu nie zostanie wybrany zarząd PRM rozwiązuje organ uchwałodawczy i powołuje w miejsce komisarza rządowego na wniosek ministra właściwego do spraw administracji.
Wygaśnięcie mandatu
-odmowa złożenia ślubowania
-nie złożenia oświadczenia majątkowego (zarówno majątku wspólnego jak i oddzielnego swojego jak i małżonka) Termin 30 dni od dnia wyboru. Jeśli nie zrobi tego w terminie wyznacza się dodatkowy termin 14 dni. Dodatkowo składa się oświadczenie majątkowe małżonka i czy małżonek ma udział w spółce z mieniem danej jednostki powyżej 50 %. -niedopuszczalne łączenie stanowiska z inną działalnością → nie może być radnym, nie może być jednocześnie posłem…
… których nie da się połączyć z działalnością organu wykonawczego Nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego danej jednostki samorządu terytorialnego. Ma 3 miesiące na wybór czy chce być dalej wójtem czy prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego
-utracenie prawa wybieralności (tak samo gdy okazało się że w dniu wyboru nie miał prawa wybieralności…
…, równe, tajne (co do zasady). Wybory w gminie odbywają się po zarządzeniu o wyborach ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów. Przyjmuj się że kadencja rady jak i organu wykonawczego kończy się po tym samym terminie. Nawet jeżeli zakończy się kadencja organu wykonawczego pełni kompetencje tego organu dalej do momentu objęcia przez nowego. (daje to ciągłość wykonywania zadań) Czynne i bierne prawo
… w nim udział przynajmniej 3/5 osób które wzięły wcześniej udział w tym w wyborach tych organów!! → wyjątek od zasady ważności referendum lokalnego 30%]
-zniesienie gminy w drodze rozporządzenia rady ministrów Wygaśniecie mandatu następuje z mocy prawa. Z chwilą spełnienia się warunku.
Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada gminy.
Warunkiem odwołania organu wykonawczego jest umożliwienia wójtowi złożenia wyjaśnień…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz