Organy Samorządowego Kolegium Odwoławczego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy Samorządowego Kolegium Odwoławczego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Organy Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Samorządowe Kolegia Odwoławcze działające na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządach kolegialnych odwoławczych są organami wyższego stopnia powoływanymi do rozstrzygania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Są one właściwe do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Organami Samorządowego Kolegium Odwoławczego są zgromadzenie ogólne kolegium oraz prezes kolegium. W skład zgromadzenia kolegium wchodzą prezes, wice i pozostali członkowie kolegium. Zwoływane jest ono przez prezesa, co najmniej 2 razy do roku, bądź na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Zgromadzeniu przewodniczy prezes. Do właściwości zgromadzenia należy uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium, wybór członków komisji konkursowej uprawnionej do wyłonienia kandydatów na członków kolegium, przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium wybór kandydatów na prezesa. Prezes kieruje pracami kolegium, reprezentuje kolegium na zewnątrz, przedkłada roczną informację o działalności kolegium Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa, opracowuje projekt regulaminu, zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków, przewodniczy pracom komisji konkursowej, czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy, wyznacza przewodniczących składów orzekających, nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z etatowymi członkami kolegium oraz z pracownikami biura kolegium. W skład SKO wchodzą prezes, wice i członkowie kolegium etatowi i pozaetatowi. Prezesa powołuje i odwołuje na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium, Prezes Rady Ministrów, spośród 2 etatowych członków na 6-letnią kadencję. Wybór prezesa jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej 3/5 swojego składu. Wiceprezesa kolegium powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa kolegium spośród etatowych członków kolegium. Członka powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa kolegium, zgłoszonego po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu. Etatowym członkiem może być obywatel polski korzystający z pełni praw, prawnik lub po administracji z wysokim poziomem wiedzy oraz doświadczeniem zawodowym z zakresu administracji publicznej, niekarny za przestępstwo z winy umyślnej. Pozaetatowym członkiem może zostać obywatel polski posiadający pełnie praw, wyższe wykształcenie, wysoki poziom wiedzy i doświadczenie zakresu administracji publicznej, niekarany. Powołanie członków etatowych następuje na czas nieokreślony, zaś pozaetatowych na okres 6 lat, po 3 latach następuje wymiana połowy członków. Odwołanie członka kolegium następuje na wniosek prezesa kolegium i następuje w wypadku rezygnacji, skazania prawomocnym wyrokiem, utratą obywatelstwa lub pozbawieniem praw publicznych. Członkostwa w kolegium nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora, radnego, zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim. Członkowie kolegium w zakresie wykonywania swoich czynności korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz