Organy administracji publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy administracji publicznej - strona 1 Organy administracji publicznej - strona 2 Organy administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

10-stronicowa notatka w formacie doc z administracji. Jej tematem są organy administracji publicznej. W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: systematyka organów administracji publicznej, organy naczelne, organy decydujące i pomocnicze, organy jednoosobowe i kolegialne, organy zawodowe i społeczne, centralne organy administracji, Rada Ministrów, Ministrowie, Premier, przewodniczący komisji, Rząd, Komitet Integracji Europejskiej, Rada Gabinetowa, kanclerz, Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Ceł, Komisja Papierów Wartościowych, Urząd Ochrony Państwa, Urząd Służby Cywilnej, Urząd Zamówień Publicznych, podział terytorialny, województwa, gminy, sołectwa, dzielnice, samorząd, podział zasadniczy, 16 województw, 308 powiatów, 308 starostów, 65 miast na prawach powiatu, Sejmik Wojewódzki, Rada Gminy, Skarbnik, Sekretarz Gminy, historia polskiego podziały terytorialnego.

Organy administracji publicznej
1) organy naczelne i inne
a) organy naczelne - ograny najwyższego szczebla
Rada Ministrów
Prezes Rady Ministrów
Członkowie Rady Ministrów
b) inne organy Organy centralne i terenowe - wg zasięgu terytorial działania
Centralny - zasięg obejmuje cały kraj
Terenowe - zasięg dotyczy określonego terytorium
Urząd morski - jest urzędem centralnym, ale działającym tylko na określonym terenie Wszystkie naczelne organy są organami centralnymi
2)Organy decydujące i pomocnicze Decydujące-rozstrzygają sprawy w drodze czynności prawnych
Pomocnicze-mogą występować inicjatywą, opiniować przedłożone im sprawy ,decyzje i kontrolować wykonanie ale bez prawa decyzji.(np. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Kolegium przy Wojewodzie)
3)Organy jednoosobowe i kolegialne Jednoosobowe-sprawy konkretne, wymagające szybkiej decyzji, szczególna odpowiedzialność
Kolegialne-ustala się ogólne kierunki działania, założenia polityki, czasem do komisyjnego zbadania, ustalenia. Organy kolegialne wolno działają, małe poczucie odpowiedzialności za ustalenia.
4)Organy zawodowe i społeczne Zawodowe-to organy obsadzone przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, będące źródłem ich utrzymania(np. urzędnicy Służby Cywilnej)
Społeczne-w skład wchodzą osoby, traktujące swą pracę honorowo. Nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, mogą otrzymywać tylko dietę lub ekwiwalent za utracony zarobek.
Zakres działania wskazuje jakimi sprawami ma się zajmować dany organ. O zakresie działania stanowi się zwykle w przepisach tworzących (ustanawiających) dany organ. Później ten zakres może zostać zwężony lub poszerzony.
Przepisy o zakresie działania nie są jednak wystarczająca podstawą do podejmowania działań o charakterze władczym. Do podejmowania takich działań konieczne są przepisy upoważniające do takiego działania - przepisy kompetencyjne
Przepisy kompetencyjne - znajdują się zwykle w przepisach regulujących poszczególne dziedziny administracji publicznej. (np. prawo budowlane, prawo wodne, o ochronie środowiska)
Właściwość - odpowiada na pytanie jaki podmiot administracji i jaki organ administracyjny jest powołany do załatwienia spraw określonego rodzaju.
Rodzaje właściwości
właściwość rzeczowa - decyduje o tym jakie kategorie spraw rozstrzyga określony organ
właściwość miejscowa (terytorialna) dotyczy terytorium działania organu - na jakim obszarze dany organ rozstrzyga sprawy
właściwość instancyjna - zakłada wielostopniową organizacje administracji i rozstrzyga, którego stopnia organ jest właściwy do załatwienia sprawy.
właściwość funkcjonalna - odnosi s

(…)

…. Przewodniczący Komisji:
*Komitet Badań Naukowych (kolegialny organ administracji ds. polityki naukowo-technicznej).Na czele Komitetu stoi Minister. Przewodniczący Komitetu ma prawo wydawania rozporządzeń, ale wszystkie decyzje wydawane są kolegialnie.
*Rządowe Centrum Studiów Strategicznych-jest jednostką organizacyjną w zakresie programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gosp. I społ…
….
Premier ma szczególnie mocną pozycję (jak Kanclerz) w Polsce .Sam dobiera i zmienia Ministrów. Oprócz kierowania Radą Ministrów ma nadzór nad 12 centralnymi organami administracji rządowej, np.: Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Ceł, Komisja Papierów Wartościowych, Urząd Ochrony Państwa, Urząd Służby Cywilnej, Urząd Zamówień Publicznych.
Przy Prezesie Rady Ministrów działa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W Kancelarii RM działa Gabinet Polityczny Prezesa RM (główni doradcy Premiera).Premier ma prawo wydawania rozporządzeń.
-Rada Ministrów może uchylić rozporządzenia poszczególnych członków Rady Ministrów.
RM może ustanowić pełnomocników dla określonych spraw o charakterze czasowym albo bezterminowym.
Przydział działów państwowych:
Np. .Minister Kultury ma kulturę i rozwój dziedzictwa narodowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz