Organizowanie jako funkcja zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizowanie jako funkcja zarządzania - strona 1 Organizowanie jako funkcja zarządzania - strona 2 Organizowanie jako funkcja zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Organizowanie
Szerokie znaczenie
-sekwencja działań prowadzących do utworzenia organizacji w znaczeniu instytucji oraz do
nadania jej określonej struktury organizacyjnej
Przykłady organizacji w szerokim znaczeniu: utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
strukturyzacja istniejącego, reorganizowanie(zmiana struktury), restrukturyzacja (istotna
zmiana przedmiotu działalności, zasad funkcjonowania, czasem formy organizacyjnoprawnej)
Wąskie znaczenie:
-odniesienie do konkretnej wyodrębnionej jednostki lub komórki organizacyjnej
-bieżące porządkowanie działań pracowników w aspektach czasowym i przestrzennym
-bieżące przydzielanie prac i zadań oraz koordynowanie ich
Organizowanie jako strukturyzowanie
-dzielenie i porządkowanie składników instytucji (porządkowanie)
-integrowanie podzielonych części instytucji w jedną całość (integrowanie)
-ustalenie określonych zasad, cech i relacji składających się na strukturę organizacyjną o
względnej trwałości rozwiązań (stabilizowanie)
Struktura organizacyjna
-podstawowe narzędzie zarządzania
-układ stanowisk pracy, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych wraz z
zachodzącymi między nimi powiązaniami
-ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami systemu wytwórczego,
zgrupowanych w komórki i jednostki organizacyjne umożliwiające sprawne kierowanie
funkcjonowaniem systemu
Stanowisko pracy
-najmniejszy element struktury organizacyjnej
-miejsce zajmowane przez pracownika danej organizacji wraz z zasobami niezbędnymi do
realizacji powierzonych zadań
-podział: *stanowiska kierownicze *stanowiska wykonawcze
Określone przez:
-zakres realizowanych funkcji, zadania, uprawnienia i odpowiedzialności
-relacje (zależności) w stosunku do innych stanowisk
-rodzaj i wielkość przydzielonego wyposażenia koniecznego do wykonywania zadań
Komórka organizacyjna
-najmniejsza zespołowa jednostka organizacyjna
-zbiór stanowisk, które realizują wspólnie pewne stałe wyodrębnione funkcje
-wyposażone w aparaturę
-zarządzane przez własny, wyodrębniony (jedno- lub wieloosobowy) człon kierowniczy,
mający określony zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności
Jednostka organizacyjna
-zbiór komórek organizacyjnych skupionych wokół wspólnego kierownika
-komórki organizacyjne wewnątrz jednostki powiązane zależnościami organizacyjnymi
Rodzaje więzi organizacyjnych
-służbowa (hierarchiczna) – wynika z hierarchii organizacji, zależność podwładnego od
przełożonego; uprawnienie przełożonego do określania zadań do wykonania przez
podwładnego
-funkcjonalna:
*funkcjonalna hierarchiczna – więź między funkcjonalnymi przełożonymi a podwładnymi
*funkcjonalna wspomagania – doradzanie, pomaganie, wydawanie opinii
-techniczna- między równorzędnymi stanowiskami, z których każde odpowiada za część
złożonego procesu zgodnie z podziałem pracy
-informacyjna- obowiązek jednostronnego lub wielostronnego informowania się
Więzi hierarchiczne
-zależności rozkazodawcze – zwierzchnictwo (nadrzędność), podporządkowanie
(podrzędność)
-zależności ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz