Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa - strona 1 Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa - strona 2 Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XXVII Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa Michat Porowski Zaangażowanie społeczne a świadome uczestnictwo w realizacji wspólnych celów. Korzyści działania zbiorowego. Funkcje i rodzaje organizacji samorządowych. Autono­mia organizacji pozarządowych i jej faktyczne zagrożenia. Regulacja prawna. l. Świadome uczestnictwo Problematyka zakreślona w tytule warta jest uwagi i pogłębionej refleksji. Ma bowiem bezpośrednie i oczywiste implikacje praktyczne. Rzutuje wszak na proces powstawania stowarzyszeń, obronę własnej podmiotowości, mode­lowanie relacji z innymi ogniwami instytucjonalnej struktury państwa, efe­ktywność, sprawność działania, słowem: na kształtowanie pola aktywności wolnej od wewnętrznych rozgrywek, nacisków, manipulacji, uprzedzeń, wszelkiej niechcianej i zbędnej ingerencji zewnętrznej. Przeświadczenie o korzyściach zbiorowego działania zachęca do integro­wania wysiłków, ludzi o podobnych dążeniach, zorganizowanego artykuło­wania i dochodzenia racji, uzasadniania aspiracji do samodzielności, upomi­nania się o prawo do samostanowienia i respekt dla spraw, które z takich czy innych względów uznają za ważne. Znajomość zagrożeń pozwala natomiast uniknąć lub neutralizować niekorzystne skutki procesów i wyborów, które mogą przeszkadzać samodzielności autonomicznych organizacji społecznych i paraliżować ich działalność; wikłać w wewnętrzne konflikty albo przekształ­cać w zbiurokratyzowane, powolne władzy struktury satelickie. Trudno w krótkim szkicu przedstawić tę problematykę w sposób wyczer­pujący. Ująć ją w ramy systematycznego wykładu, który wymagałby opisania form zjawiskowych, wytłumaczenia psychospołecznych mechanizmów rzą­dzących zachowaniami ludzi w organizacji i funkcjonowaniem samorzutnych bądź jakoś inspirowanych - lecz zawsze do pewnego stopnia niezależnych od administracji - zrzeszeń obywatelskich. Zakładałoby to ukierunkowaną analizę procesów integracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych, zamie­rzonych i mimowolnych reakcji destrukcyjnych. Tu cała ta bogata problematyka będzie, niestety, potraktowana bardzo wybiórczo i ledwie sygnalizacyjnie. Zostanie ograniczona do kilku informacji na temat roli stowarzyszeń w życiu jednostki i szerszych zbiorowości, poda­nia najprostszych typologii i zwrócenia uwagi na kilka najpoważniejszych niebezpieczeństw, które mogą przyczyniać się do pogrążenia działalności stowarzyszeniowej w marazmie, walkach frakcyjnych, rozgrywkach interper­sonalnych albo, co gorsze, doprowadzić do ich ubezwłasnowolnienia przez poddanie nadmiernej kontroli zewnętrznej, przesterowanie ich aktywności lub zdyskontowanie ich potencjału dla realizacji celów wcale przez nie nie zakładanych.

(…)

…, są niezbędnym ogniwem życia zbiorowego -gwarancją pełniejszego zaspokajania potrzeb ludzkich, motorem rozwoju wspólnot politycznych, narzędziem osiągania celów społecznych czy grupo­wych nie przez samotne zmaganie się, walkę i ofiary, ale przez samopomoc i współdziałanie. Edward Abramowski napisał swego czasu, że to właśnie kooperatywizm przeobraził niewolnika w twórcę życia, a życie w akt bra­terstwa.
Rzecz…
… właściwy do ich rejestracji sąd;
- fundacje korzystają z przywilejów prawno-finansowych, co przejawia się w zwolnieniu z opłat notarialnych za sporządzenie aktu o ustanowienie fundacji i opłat sądowych, związanych z rejestracją, zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego, o ile dochody zostały wydatkowane na cele statutowe.
Stowarzyszenia i fundacje mogą oczywiście wchodzić…
… też przyjrzeć się im in statu nascendi. Można to uczynić zagłębiając się w dzieje - historia ruchu sufrażystek czy związków zawodowych byłaby pod tym względem bardzo pouczająca - lub też biorąc pod mikroskop ruchy, które dziś znajdują się jeszcze w stadium inkubacji. Okaże się wtedy z jakim trudem i za jaką cenę przedzierają się przez gąszcz barier ideologicznych, stereotypów obyczajowych, postaw…
… skupisk ludzkich, zdawko­wa komunikacja, upowszechnienie samotnego stylu życia wyciska swoje piętno na sferze psychicznego funkcjonowania człowieka. Osamotnienie w tłumie wzmaga poczucie wyobcowania, dystansu, zagrożenia, bezradności, a w ten sposób katalizuje narastanie zjawisk patologicznych - egotyzm, znieczulicę społeczną, agresję, zachowania dewiacyjne, zakotwiczone w reakcjach frustracyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz