Organizacja procesu wyszukiwawczego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja procesu wyszukiwawczego - omówienie - strona 1 Organizacja procesu wyszukiwawczego - omówienie - strona 2 Organizacja procesu wyszukiwawczego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1 Organizacja procesu wyszukiwawczego Organizacja procesu wyszukiwawczeg w systemach informacji prawnej w systemach informacji prawne Rok akademicki 2008-09 Pracownia Informatyki Prawniczej Informatyka i technologie informacyjne w administracji Informatyka i technologie informacyjne w administracj Program 2009 Program 200 Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach przedmiotu  „Informatyka i technologie informacyjne w administracji”.  Prezentację mo na kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod  warunkiem podania pełnej informacji o utworze  w poni szym brzmieniu: W.R.Wiewiórowski, „Organizacja procesu wyszukiwawczego w systemach  informacji prawnej”, WPiA Uniwersytet Gda ń ski 2009 (wersja z 17 lutego 2009 r.) © W.R.Wiewiórowski 2 5.1. Po ś rednie systemy wyszukiwania informacji Rok akademicki 2008-09 Pracownia Informatyki Prawniczej Organizacja procesu wyszukiwawczego Organizacja procesu wyszukiwawczeg a) system klasyfikacji hierarchicznej b) system haseł przedmiotowych c) system indeksowy d) system pełnotekstowy - podział całości materiału na z góry ustalone dyscypliny, uwzględniając zasady  podziału logicznego (wyczerpujący, rozłączny, oparty na jednym kryterium,  proporcjonalny zachowujący ciągłość podziału na klasy) (podział dziesiętny Dewey’a, Uniwersalny Podział Dziesiętny) - ka demu elementowi przypisuje się jedno lub więcej haseł przedmiotowych  (system haseł w SIPach) - ka demu elementowi przypisuje się „unitermy” odpowiadające ró nym  aspektom treściowym elementu (słowa kluczowe) - system, w którym ka dy dokument jest reprezentowany przez zestaw słów  składających się nań lub zestaw znaków 3.2. Kategoryzacja Rok akademicki 2008-09 Pracownia Informatyki Prawniczej 5.2. Podział logiczny a) Podstawowe słownikowe znaczenie  - zbiór powi ą zanych ze sob ą  informacji zorganizowanych w struktur ę  pozwalaj ą c ą  na  łatwe ich przeszukiwanie. Organizacja procesu wyszukiwawczego Organizacja procesu wyszukiwawczeg b) art. 2 ustawy o ochronie baz danych z 9 listopada 2001 r.  - „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych  według okre ś lonej systematyki lub metody, indywidualnie dost ę pnych w jakikolwiek  sposób, w tym  ś rodkami elektronicznymi, wymagaj ą cy istotnego, co do jako ś ci lub  ilo ś ci, nakładu inwestycyjnego w celu sporz ą dzenia, weryfikacji lub prezentacji jego  zawarto ś ci” 3 3.2. Kategoryzacja Rok akademicki 2008-09

(…)

… znaleźć mo na w:
E.Artowicz: Reprezentacja wiedzy w systemie
informacyjno-wyszukiwawczym. Wyd. SBP, Warszawa 1997
10
Organizacja … 5.5.3. Klasyfikacje prawnicze zbli one do UKD (a)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - weszło w ycie 1 stycznia 2008 r.
SEKCJA M
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
69
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA…
… znaleźć mo na w:
E.Artowicz: Reprezentacja wiedzy w systemie
informacyjno-wyszukiwawczym. Wyd. SBP, Warszawa 1997
10
Organizacja … 5.5.3. Klasyfikacje prawnicze zbli one do UKD (a)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - weszło w ycie 1 stycznia 2008 r.
SEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA…

punktu widzenia
metodologii
struktury
osobowe
Pracownia Informatyki Prawniczej
y)
Rok akademicki 2008-09
9
Organizacja procesu wyszukiwawczego
5.5.2. UKD – przykłady (c)
3 Nauki społeczne
30 Teoria i metodologia nauk społecznych
31 Demografia, statystyka i socjologia
32 Nauki polityczne i polityka
33 Nauki ekonomiczne i ekonomika
34 Nauki prawne i wymiar sprawiedliwości
340 Zagadnienia ogólne
341 Prawo…

- Warunki niezbędne:
- zupełność podziału
Ka dy desygnat nazwy musi nale eć do któregoś
z wyodrębnionych członów podziału
- rozłączność podziału
aden z desygnatów dzielonego pojęcia nie mo e być
desygnatem więcej ni jednego z członów podziału
(podział ekonomiczny)
- zachowanie jednej podstawy podziału (fundamentum divisionis)
Przy dokonaniu podziału stosujemy te same warunki
wobec wszystkich desygnatów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz