Organizacja jako system społeczno-techniczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Organizacja jako system społeczno-techniczny - strona 1  Organizacja jako system społeczno-techniczny - strona 2  Organizacja jako system społeczno-techniczny - strona 3

Fragment notatki:


Istota organizacji jako systemu społeczno-technicznego. Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności, bądź wreszcie sam obiekt zorganizowany. Słowo organizacja może wiec występować w trzech aspektach:
- rzeczowym (instytucjonalnym) - jako całość złożoną z ludzi wyposażonych w środki rzeczowe (aparatura), a więc w narzędzia, maszyny, materiały, które łączą określone więzi;  - atrybutowym (strukturalnym) - oznaczającym cechę przedmiotów złożonych;  - czynnościowym - stanowiącym rodzaj działania zorganizowanego, skierowanego na osiągnięcie;
Istota organizacji: w znaczeniu przedmiotowym (rzeczowym): obiekt, który można wyróżnić od innych ze względu na jego cechy i który charakteryzuje się współprzyczynianiem się części do powodzenia całości i całości do powodzenia części; w znaczeniu atrybutowym: cecha przedmiotów złożonych nazywana zorganizowaniem; w znaczeniu czynnościowym: tworzenie organizacji, organizowanie;
ORGANIZACJA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM - ( ujęcie zapoczątkowane przez Maksa Webera ) ….jest celową grupą formalną , która powstaje dla zaspokojenia potrzeb ich członków, czy też realizacji przez nich jakichś zadań. Organizacja jest względnie trwałym rodzajem takiej grupy, w której występuje celowe uporządkowanie działań i zachowań ludzi. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ORGANIZACJI TO: powoływanie w sposób zaplanowany do realizacji określonych celów, zgodnie z przepisami lub procedurami, sformalizowana struktura organizacyjna, przejrzysty podział pracy, wyraźnie wyodrębnione ośrodki władzy (zależności organizacyjne), istnieje wymiana personelu (fluktuacja nie wpływa na zmianę charakteru organizacji), dominują stosunki rzeczowe (pełnione role, a nie osoby) EFEKT ORGANIZACYJNY - Jest to mierzona w jednostkach cenności przeciętna nadwyżka korzyści, przypadająca na członka zespołu (organizacji), jeżeli współdziała on z innymi ludźmi w sposób zorganizowany w ramach instytucji - w porównaniu z korzyścią jaką mógłby osiągnąć działając w pojedynkę. Obiekty badań organizacji - W nauce o organizacji obiektami badań są całości zorganizowanego zbiorowego działania ludzi. Całości te są przez nich stworzone, a w ich skład - obok ludzi - wchodzą rzeczowe komponenty. CEL, PRZEDMIOT I METODY NAUKI O ORGANIZACJI: Przedmiotem zainteresowania nauki o organizacji są wyodrębnione z otoczenia różnorodne formy zorganizowanego działania ludzi, nazwane organizacjami, a jej celem jest inicjowanie badań oraz integrowanie dorobku poznawczego, metodologicznego i organizacyjno-technicznego w dziedzinie organizacji

(…)

… osobowościowe pracowników)
kapitałowe:
-fizyczne (budynki, urządzenia, maszyny, surowce, materiały, wyroby)
-finansowe
niematerialne (wiedza, umiejętność zarządzania, kontrakty, licencje, prawa własności intelektualnej, reputacja przedsiębiorstwa, renoma produktów, kultura przedsiębiorstwa, jakość.
ZASOBY:
Widzialne - wszystkie zasoby, które mają formę rzeczową lub znajdują swój wyraz w dokumentach…
… rzeczywistości).
ORGANIZACJA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-TECHNICZNY:
PODYSTEMY ORGANIZACJI:
podsystem celów i wartości: misja organizacji, jej uzasadnienie, strategia organizacji;
podsystem psychospołeczny: uczestnicy organizacji, ich motywacje, wartości, kultura oraz więzi społeczne między nimi;
podsystem struktury: formalne zasady podziału zadań, uprawnień, informacji oraz władzy i odpowiedzialności w organizacji…
… (organizing)
Przewodzenie (directing)
Kontrolowanie (controlling)
ORGANIZOWANIE:
Organizowanie - to proces porządkowania i przydzielania pracy, uprawnień decyzyjnych i zasobów poszczególnym członkom organizacji w taki sposób, aby mogli zrealizować jej cele
W organizowaniu centralna rolę pełnią czas i stosunki między ludźmi. Organizowanie prowadzi do utworzenia struktury tych stosunków wewnątrz organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz