Organizacja i zarządzanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - wykład - strona 1 Organizacja i zarządzanie - wykład - strona 2 Organizacja i zarządzanie - wykład - strona 3

Fragment notatki:


1.Wymień i zinterpretuj zasoby pozyskiwane przez organizację z otoczenia . Są to zasoby: Zasoby ludzkie - obejmują uzdolnienia kierownicze i siłę roboczą; Zasoby finansowe - kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania zarówno bieżącego, jak i długofalowego funkcjonowania; Zasoby rzeczowe - surowce, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzęt; Zasoby informacyjne - wszelkiego typu użyteczne dane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji.
2. Definicja zarządzania - podstawowy cel zarządzania . Zarządzanie - zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrolowanie, skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. 3. Co jest miernikiem skutecznego i sprawnego zarządzania - przykłady, interpretacja. Sprawny - wykorzystujący zasoby mądr ze i bez zbędnego marnotrawstwa; Skuteczny - działający z powodzeniem : Firma Toyota Motor Corp., wytwarzająca wysokiej jakości produkty przy stosunkowo niskich kosztach, jest sprawna; Przez skuteczność rozumiemy uzyskiwanie powodzenia w działaniach; Przedsiębiorstwa (organizacje) odnoszące sukcesy są zarówno sprawne, jak i skuteczne.
4. Kto jest menedżerem i za co odpowiada . Menedżer - to osoba, która odpowiada przede wszystkim za realizację procesu zarządzania. Menedżer - planuje, podejmuje decyzje, organizuje, kieruje, kontroluje zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi.
5. Wymień funkcje zarządzania, interpretacja . Zarządzanie obejmuje funkcje: planowania; podejmowania decyzji ; organizowania; przewodzenia; kontrolowania. Planowanie - wyznaczanie celów, wytycznych programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa lub jego części; Organizowanie - stworzenie przejrzystych jednostek zadaniowych i przyznanie im odpowiednich kompetencji oraz uprawnień dyspozycyjnych; Przewodzenie - kierowanie w węższym znaczeniu: motywowanie, komunikowanie; Kontrolowanie - porównanie celów wyznaczonych badań z uzyskanymi wynikami.
6. Podział menedżerów wg szczebla - krótka charakterystyka . Menedżerowie najwyższego szczebla - stanowią niewielką grupę kadry kierowniczej kontrolującej organizacje. Są to prezesi, wiceprezesi; Menedżerowie szczebla średniego - są ta kierownicy zakładu, eksploatacji, szefowie wydziału; Menedżerowie pierwszej linii - brygadziści, nadzorcy, kierownicy biura.
7. Zadania i rola menedżerów szczebla najwyższego . Wyznaczają cele organizacji, jej ogólną strategię a także politykę operacyjną. Również reprezentują organizację w kontaktach zewnętrznych. Podejmują decyzje dotyczące zakupu nowych firm, inwestycji badawczo rozwojowych, wchodzenia lub wycofywania się z danego rynku a także podejmują decyzje odnośnie budowy nowych zakładów i budynków biurowych.


(…)

…, będących w obrocie giełdowym); Wartość odtworzenia (wartość nakładów związana ze zbudowaniem nowego przedsiębiorstwa (odtworzenia)).
49. Scharakteryzuj aktywny program restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Aktywna restrukturyzacja ma miejsce wówczas, gdy ZARZĄD opracuje: program restrukturyzacji; redukcję kosztów; poprawę jakości; wzrost dochodów ze sprzedaży; poprawę wyników i wartości bieżącej netto
… lub nieformalnie pokazuje podwładnym, jak pracować, a w szczególności jak osiągnąć odpowiednie wyniki. Menedżerowie mogą też wypełniać rolę łącznika. Często należy do niej koordynowanie lub inicjowanie więzi międzyludzkich, międzygrupowych albo międzyorganizacyjnych.
21. Scharakteryzuj rolę informacyjną menedżera. Pierwszą z ról informacyjnych jest rola obserwatora, który aktywnie poszukuje wartościowych informacji. Menedżer wypytuje podwładnych, zbiera również informacje napływające spontanicznie, stara się być możliwie najlepiej poinformowany. Menedżer jest także propagatorem, przekazującym odpowiednie informacje innym. Jeśli na obie role popatrzeć łącznie, to menedżer jawi się jako ważne ogniwo w łańcuchu komunikacji w ramach danej organizacji. Trzecia rola informacyjna koncentruje się na komunikacji…
… tym samym ważny wkład dotyczący organizowania jako funkcji zarządzania.
36. Przedstaw koncepcję zarządzania wg szkoły matematycznej. Szkoła zachowań pomijała w gruncie rzeczy planowanie i kontrolę jako funkcje zarządzania; Szkoła matematyczna charakteryzuje się nie tylko stosowaniem aparatury matematycznej. Dochodzi do tego jeszcze określony styl rozumowania. Polega on na tym, że buduje się model decyzyjny
… jest działanie bez istotnego zwiększenia bądź redukcji złożoności; System jest pojmowany jako jednostka działania, która musi pokonywać problemy złożoności i zmienności otoczenia; Systemy, które pozostawiają otoczenie bez swoich odpowiedzi nie mogą istnieć; W teorii systemów otwartych, system nie jest traktowany tylko jako twór adaptujący się do otoczenia; Systemy społeczne nie mają empirycznie doświadczalnych…
…; połączenia przedsiębiorstw.
47. Scharakteryzuj bierny program restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Ma miejsce wówczas gdy przedsiębiorstwo przekształcamy w spółkę i zbywamy inwestorowi znacznie poniżej jego wartości księgowej zakładając, że to on opracuje i wdroży w życie własny program rozwoju. Takiego inwestora nazywamy często inwestorem strategicznym. Inwestor strategiczny zainteresowany jest przejęciem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz