organizacja i analiza rynku

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organizacja i analiza rynku - strona 1

Fragment notatki:


TEMAT I POJĘCIE RYNKU -pkt widzenia ekonomicz. Stanowi ogół stosunków wymiennych między inst. i osobami sprzedającymi towary i usługi (podaż) a osobami i inst. nabyw. towary i usługi (popyt). W ten sposób poj. rynku sprowadza się do stos. i współzależn. 3 kategorii: popytu. podaży i ceny. Pojęcie rynku tworzy więc nierozerwalny ograniczony związek tzw. triadem i zmiana w jednym ogniwie tego związku powoduje zmiany w innych ogniwach tego rynku.
-pkt. widzenia geograficz. W tym znaczeniu rynek oznacza terytorium, na którym panuje układ poszczególnych elementów rynku. Aby mógł dobrze funkcjonować mószą być dwa warunki:
1.Muszą istnieć dobra i usługi oraz i cena.
2.Wymiana tow.-pieniężna
W tym ujęciu rynek to pewna powierzchnia, na którym kupujący i sprzedający są w tak bliskim kontakcie, że ceny możliwe do uzyskania w tej części rynku wpływają na ceny płacone w innych jego częściach. Rynek w tym pojęciu rozumiany jest jako miejsce, w którym kupuje się i sprzedaje towary ( inaczej m. transakcji). To co ma cenę ma także rynek.
PODZIAŁ RYNKU 1) Kryt. społ-organizacyj.
-rynek państwowy
-rynek spółdzielczy
-rynek prywatny
-rynek scentralizowany
-rynek zdecentralizowany
2) Kryt. zależn. pomiędzy podażą a popytem:
-r. sprzedawcy
-r. nabywcy
3) Kryt. terytorialne:
-r. lokalny
-r. krajowy
-r. międzynarodowy i światowy.
4) Kryt. branżowe:
-r. przemysłowy
-r. rolny
-r. maszynowy
-r. budowlany itd. 5) kryt. pojedyn. dóbr:
-r. zbożowy, mlecz, samochodowy itd. 6) Kryt konkurencyjności:
-r. wolnokonkurencyjny
Występuje wówczas, gdy każdy kup. i sprzed. może sprzedać i kupić od każdego. Na takim rynku wyst. tendencje do kształtów. się ceny towaru na podobnym poziomie.
Cechy r. wolnokonkuren:
1.Nikt nie korzysta z uprzywilelowania.
2.Cena sprzedawców i nabywców jest niezależna, może wzrastać i maleć w reakcji na zmianę popytu i podaży.
3.Istnieje pełna mobilność producentów.
4.Nie ma towarów tych samych, które mogą być uprzywilejowane.
-r. monopolistyczny To taki gdzie występuje tylko jeden sprzedawca i nie ma substytutów.
Ce chy r. monopolistycz.
1.Jest jednym przedsięb., producentem dost. produkt na rynek.
2.Monopol;ista może dowolnie ustalać ceny.
3.Kupujący nie mają możliw nabycia innego towaru.
4.Siła monopolu jest oparta na ogr. podaży. podwyższeniu ceny i uzysk. max zysku.
-r. niedoskonałej konkur.

(…)

…, dział. rządu i org. społ-polit. Nie budzi zaufania konstyt., która jest często zmieniana lub różnie interpretowana.
TEMAT IV FUNKCJE POLITYKI GOSP. RYNKOWEJ 1.Redystrybuc. i alokac.
-korygowanie naturalnego (rynkowego) podzia wytw. dochodu
-kreowanie dóbr i usług publicznych oraz odnowę zasobów ogólnodostępn.
2.Stabilizacyjna to zapewnienie ładu ekonom. który stworzy efektywne funkcjonow. syst. gosp…
….
2.Polega na regulacji cen, zabezpieczeniu przez państwo odpowiednich cen na prod. i usługi gwarantuj. równowagę rynkową i poszczegól. gałęzi produkcji.
3.Na zainteresow. produc.
i świadczących usługi, aby był wzrost produkcjii, podaży zgodnie z potrzebami społecznymi.
Z jednej strony producenci z drugiej uspołecznione przedsiębiorstwa i instytu.
O sprawności rynku świadczy fakt, w jakim stopniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz