Optymalizacja budżetu kapitałowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Optymalizacja budżetu kapitałowego - omówienie - strona 1 Optymalizacja budżetu kapitałowego - omówienie - strona 2 Optymalizacja budżetu kapitałowego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Optymalizacja budżetu kapitałowego
Przykład 11.18. na podstawie [179].
Firma TOR Corporation rozważa projekty inwestycyjne na przyszły rok. Po wstępnej selekcji, dalszej analizie są poddane inwestycje o takiej samej stopie ryzyka [48], dla których IRR jest większe niż 10% (tab. 11.31).
Tab. 11.31. Projektowane inwestycje.
Nazwa projektu
Żądany kapitał inwestycyjny [mln zł]
Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR [%]
A
4,0
13,8
B
8,0
13,5
C
6,0
12,5
D
5,0
12,0
E
8,0
11,0
F
4,0
10,0
Aktualna struktura kapitału firmy jest następująca: 40 % - kapitał obcy, 10 % - kapitał akcyjny preferowany, 50 % - kapitał akcyjny zwykły. W strategii finansowej firmy nie przewiduje się zmiany struktury kapitałowej. Firma może uzyskać następujące fundusze.
Dług: 5 mln zł - kredyt bankowy oprocentowany w wysokości id = 9 % rocznie; dla kwot długu przekraczających 5 mln zł koszt id = 10% rocznie
Kapitał własny: wykorzystanie własnych źródeł finansowania zgodnie z przyjętą strategią finansową powinno uwzględniać następujące ograniczenia:
- zaangażowanie 10 mln zł funduszu własnego w postaci zysku zatrzymanego,
- akcje preferowane, których stopa kosztu wynosi kap = 10 % (roczna stopa dywidendy),
- dywidenda dla akcji zwykłych D0 = 2 zł płacona jest za 1 akcję zwykłą, której aktualna cena wynosi Po = 25 zł,
- nowo wyemitowane akcje zwykłe będzie można sprzedać po cenie P0' = 24 zł za 1 akcję,
- przewiduje się g = 7% wzrost firmy, - firma płaci t = 40% podatku dochodowego.
Aby optymalnie dobrać fundusz inwestycyjny należy teraz obliczyć koszt kapitału inwestycyjnego oraz wyznaczyć budżet optymalny.
I. Obliczenie kosztu kapitału inwestycyjnego.
1) Koszt długu kd
kd = id (1 - T) = 9% * 0,6 = 5,4% dla kredytu 5 mln zł,
k'd = i'd (1 - T) = 10% * 0,6 = 6% dla kredytu 5 mln zł,
2) Koszt akcji preferowanej kap = 10%
3) Koszt kapitału własnego - zaangażowanego zysku (do 10 mln zł); zaangażowanie kapitału wiąże się z niewypłaceniem dywidendy akcjonariuszom, a więc
ke = D0 (1 + g) / P0 + g = 2 zł(1 + 0,07) / 25 zł + 0,07 = 15,6%,


(…)

…%,
- emisji nowych akcji zwykłych
k'e = D0 (1 + g) /  + g = 15,9%.
Po określeniu kosztu poszczególnych składników kapitału oblicza się możliwe do uzyskania najtańszym sposobem kwoty kapitału zgodne z istniejącą strukturą kapitału firmy.
4) Średni ważony koszt kapitału inwestycyjnego.
a. Najtańszą formą pozyskania kapitału inwestycyjnego jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 5 mln…
… zł
Udział Koszt Koszt
Kredyt bankowy
3 0,4
6%
2,40%
Kapitał z emisji akcji pref.
0,75 0,1
10%
1,00%
Kapitał własny z zysku zatrz.
3,75 0,5
15,6%
7,80%
Razem
6,5 11,20%
3 mln zł - kredyt bankowy (0,4) z 6% kosztem, 0,75 mln zł - akcje preferowane (0,1) z 10% kosztem, 3,75mln zł - zysk zatrzymany (0,5) z 15,6% kosztem.
Średni ważony koszt kapitału W2 wynosi
k(W2) = 0,4 * 6% + 0,1 * 10% + 0,5 * 15,6% = 11,2…
…%
c. Ponieważ są już wyczerpane możliwości korzystania z tańszych form finansowania, firma może uzyskać dowolną kwotę W3 kapitału inwestycyjnego po koszcie
k(W3) = 0,4 * 6% + 0,1 * 10% + 0,5 * 15,9% = 11,35%.
Rys. 11.21. Koszt krańcowy kapitału inwestycyjnego.
II. Wyznaczenie optymalnego budżetu inwestycyjnego.
Rys. 11.22. Krzywa stopy zwrotu inwestycji i krzywa marginalnych kosztów kapitału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz