Opracowanie zagadnień na egzamin z filozofii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5145
Wyświetleń: 12117
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień na egzamin z filozofii - strona 1

Fragment notatki:

Spośród wymienionych zagadnień, opracowano aż 34.

Opracowane tematy to m.in.: filozofia – przedmiot, funkcje oraz próby jej określenia; metafizyka – ogólna charakterystyka zagadnień i problemów; działy filozofii; pojęcie bytu i jego rodzaje; monizm , dualizm, pluralizm; pojęcia uniwersalistów i spory wokół nich; idealizm obiektywny i idealizm subiektywny; materia i jej atrybuty; przestrzeń i czas jako składnik bytu; determinizm;

W notatce znaleźć można również: zagadnienie wolnej woli i problem wolności jednostki; jedność – wielość oraz stałość - zmiana; koncepcja człowieka Platona; zagadnienia związane ogólnie z poznaniem ludzkim; pojęcie prawdy i spory z nim związane; aprioryzm a aposterioryzm w kwestii źródeł poznania; racjonalistyczne teorie poznania; empiryczne teorie poznania; etyka i podstawowe kategorie etyczne; etyka chrześcijańska;

Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: hedonizm, cynizm i stoicyzm w etyce; utylitaryzm etyczny; relatywizm etyczny i etyka stosowana; naturalizm, antynaturalizm, emotywizm; relacja między filozofią i teologią dogmatyczną; filozoficzna nauka o Bogu; Bóg; dusza; dowody na istnienie Boga.

Filozofia - przedmiot, funkcje oraz próby jej określenia.
Filozofia to nauka człowieku i jego miejsce w świecie.
Filozofia pokazuje zmianę postawę człowieka wobec świata tzn. jego rezygnację z wiary we własne siły i możliwości, oraz lęku przed nieznanym, na rzecz zaufania do siebie i możliwości własnego umysłu.
Filozofia w życiu potocznym - ogólny pogląd na świat
- postawa człowieka- poglądy, idee, motywy będące motorem działań codziennych
- dociekliwy sposób myślenia
- pewien styl, metoda myślenia- oderwana od codzienności, praktyki i rzeczywistości
Funkcje:
1 F. poznawcza- badanie praw rządzących rzeczywistością i jej poznawanie 2 f. praktyczna - dzieli się na:
- ideologiczną - to całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne właściwej klasy, grupy, warstwy oraz ich kierunki i prądy (ekonomiczne, polityczne i artystyczne)
- światopoglądowa- to najogólniejsze przekonanie odnośnie natury świata i człowieka, sensu historii i jednostkowego życia ludzkiego, postawy wobec rzeczywistości. Światopogląd kształtuje się przez aktualne warunki w jakich społeczeństwo żyje (rozwój techniki, nauki) oraz przez tradycję (wychowanie).
Metafizyka - ogólna charakterystyka zagadnień i problemów Metafizyka początkowo zajmowała się teorią bytu, nauka o bycie jako bycie (ontologia), później również nauką o Bogu, duszy, wyjaśnieniem zjawisk wykraczających poza możliwości poznania za pomocą zmysłów, poza doświadczalnych. Jest próbą dotarcia do istoty bytu.
Działy filozofii.
Ontologia- nauka o bycie, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego cokolwiek istnieje czyli tego co jest.
Epistemologia- odpowiada na pytanie: czym jest poznanie?, jaka jest jego geneza?, jakie są jego warunki?, czym jest podmiot, przedmiot i akt poznania?, czy istnieją granice poznania? Aksjologia- ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych i estetycznych (ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę i hierarchię, zmienność w czasie i przestrzeni).
Antropologia filozoficzna- nauka o człowieku jako istocie społecznej. Próbuje dać odpowiedź na pytanie: Kim jest i określić jego strukturę oraz miejsce wśród innych bytów. Etyka- nauka o moralności, wyznaczanie zasad, norm i stosowania ich w codziennym postępowaniu (dobro, zło, sumienie).
Estetyka - zajmuje się zagadnie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz