Opracowanie pytań z samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4151
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań z samorządu terytorialnego - strona 1

Fragment notatki:

doc zawierająca opracowane pytania i odpowiedzi z samorządu terytorialnego.

Przykładowe pytania zawarte w notatce: historyczne kształtowanie się idei samorządności lokalnej w Europie, zasady Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego i jej wpływ na polski samorząd terytorialny, konstytucyjne podstawy istnienia samorządu terytorialnego w Polsce, rodzaje aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy, nadzór nad stanowieniem apm, zasada sesyjności organów stanowiących, itp.

1. Historyczne kształtowanie się idei samorządności lokalnej w Europie.
Model francuski Europy kontynentalnej zakłada, że JST posiada pewną grupę naturalnie jej przynależnych praw (gmina),z natury rzeczy przysługują jej pewne prawa i możliwości. Natomiast model pruski zakłada, że samorząd istnieje z poszanowania praw i obowiązków. Reforma kościoła autorstwa papieża Grzegorza VI doprowadziła do prawnego wyodrębnienia struktury kościoła ze struktur państwa. Stworzona w tym celu przez prawników gracjańskich formuła osobowości prawnej kościoła otworzyła możliwości powstawania innych korporacji. W XII w .nastąpił proces tzw. lokalizacji miast. Społeczności wielu miast w Europie Zach .chcąc uwolnić się od nadmiernej władzy posiadaczy ziemskich walczyły o podobną emancypację prawną jaką posiadał już kościół katolicki. Pojawiły się inne korporacje: uniwersytety posiadające rozwinięty samorząd (Bolonia 1119,Kraków 1364),korporacje zawodowe, cechy rzemieślnicze i związki. Wystąpienie Lutra (1517) i jego tezy na drzwiach Katedry w Wirtenberdze to odnowienie koncepcji podporządkowania wyrosłych z niej związków wyznaniowych władzy państwowej. Na terenie państwa niemieckiego pojawiły się pierwsze symptomy ograniczenia praw wspólnot samorządowych. Były to zręby monarchii absolutnej, rozwiniętej potem we Francji w XVI w. W drugiej połowie XVII w .moda na absolutyzm ogarnęła niemal całą Europę. Po rewolucji francuskiej stworzona została koncepcja prawno-naturalna gminy ,która posiadała takie cechy: wybór bezpośredni organów, oddzielenie organów wykonawczych od uchwałodawczych (niezależne od siebie),rozdział zadań na zlecone i własne. W 1815 r. w Kongresie wiedeńskim nastąpiła restytucja obalonych rewolucyjnymi wstrząsami monarchów, która oznaczała w istocie także restytucję porządków absolutystycznych.
2. Kształtowanie się idei samorządności terytorialnej w Polsce.
3. Istota współczesnego samorządu teryt. podmiot i przedmiot sam. teryt.
Samorząd teryt. jest formą adm. publ., w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę osób zamieszkujących dane terytorium, mających wspólne interesy i potrzeby. Idea sam. teryt. polega na tym, że realizuje on przyznane mu zadania publiczne, nie w imieniu i na rzecz państwa, ale w imieniu własnym i na rzecz osób stanowiących zrzeszenie samorządowe oraz na własną odpowiedzialność. Struktury samorządu muszą być kształtowane w sposób demokratyczny (wyłanianie władz i kontrola członków).Samorząd posiada własny majątek i we własnym imieniu może zaciągać zobowiązania, a państwo bezpośrednio nie ingeruje w tę sferę działania. Istotą sam. teryt. jest jego podmiot i przedmiot oraz sposób wykonywania zadań publicznych. Podmiotem jest człowiek, mieszkaniec danego terytorium (gmina, powiat, województwo),z punktu widzenia praw wyborczych niezależnie od jego wieku obywatelstwa i innych cech. Podmiotowość tego człowieka jest automatyczna z mocy prawa. Przedmiotem jest wykonywanie ,realizacja zadań publicznych przez jednostki sam. teryt. powierzonych pr

(…)

…, której wzór ustanawia Państwowa Komisja Wyborcza. Organ wykonawczy i inicjator referendum może wyznaczyć do teryt. i obwodowej komisji po jednym mężu zaufania. który ma prawo być obecny przy czynnościach wykonywanych przez komisje oraz wnosić do protokołów wyników głosowania i wyników referendum. Po zakończeniu głosowania obwodowa komisja sporządza w 3 egzemplarzach protokół wyników głosowania w obwodzie…
… tego aktu w całości lub w części. Nie stwierdza się nieważności aktu prawa miejscowego po upływie 1 roku od dnia jego wydania
14. Rady i sejmiki jako organy stanowiące - powoływanie i odwoływanie.
Rady gmin, powiatów i sejmiki województw wyłaniane są z wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadzają pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy…
… - uprawnieni wybierają radnych a nie elektorów, wyborcy głosują osobiście (wyjątkiem jest gdy wyborca jest niepełnosprawny, może mu pomagać inna osoba z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania)
zasada tajności odnosząca się do samego głosowania - celem jest zagwarantowanie wolnych wyborów, w których nikt nie wpływa na preferencje polityczne wyborców (ograniczeniem jest głosowanie niepełnosprawnych…
…, które jednak powinny być zgodne zarówno ze statutem gminy, jak i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
sposób przeprowadzania konsultacji - konsultacje jako forma demokracji bezpośredniej mają charakter jedynie opiniodawczy nigdy zaś nie będą wiążące. Zakres ich przeprowadzania może ograniczać się jedynie do obszaru jednostki pomocniczej (nie jak w referendum do całości jst). Bez względu na przedmiot…
… to forma demokracji bezpośredniej, które przebiega w oparciu o podstawowe zasady prawa wyborczego. Przedmiotem referendum są sprawy dotyczące danej wspólnoty (gminy, powiatu, województwa) w granicach ustaw, odwołanie organu pochodzącego z wyborów bezpośrednich tj. organu przedstawicielskiego. Przedmiotem referendum gminnego może być np. samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące…
…, jej formy decyduje organ zarządzający konsultacje. Informacje o konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na stronie internetowej urzędu, w prasie lokalnej oraz w formie obwieszczeń na danym terenie, wskazując cel i sposób przeprowadzenia konsultacji.
32.Istota, rola i kryteria nadzoru nad jst.
Organy państwowe sprawują nadzór nad samorządem terytorialnym. Istota nadzoru polega…
… prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich. W tym wypadku sąd adm. może nakazać organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na koszt i ryzyko gminy.
36. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do informacji publicznej.
Prawo dostępu do informacji publicznej jest zasadniczym prawem obywatelskim zagwarantowanym w Konstytucji. Prawo to przysługuje każdemu, bez konieczności…
… o swoim stanie majątkowym,
pisemne zrzeczenie się mandatu
naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonego w odrębnych przepisach funkcji lub działalności,
wybór na wójta (burmistrza, prezydenta)
utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów
śmierć
22.Zasada incompatibilitas odnoszący się wobec radnego.
Mandatu radnego nie można łączyć z:
mandatem posła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz