Opracowanie pytań z etyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań z etyki - strona 1 Opracowanie pytań z etyki - strona 2 Opracowanie pytań z etyki - strona 3

Fragment notatki:


Pytanie 1 Co jest przedmiotem etyki społecznej i jakie zajmuje miejsce w klasyfikacji nauk? Etyka to praktyka działalności człowieka. Ma dwa wymiary, czy dwa aspekty, które zawsze dzielą działanie na dwa zupełnie odrębne procesy, ale w wielu przypadkach łączą się i nachodzą na siebie. Odnośnie człowieka do świata/ przekształcanie świata przez człowieka
Bezpośrednie odniesienie do osoby/ do drugiej osoby lub do siebie samego
Do życia moralnego podchodzi nie w sposób opisowy, jak nauka o moralności, ale normatywny, określa więc normy, czyli wydaje sądy o tym, co jest dobre a co złe, i sądy te uzasadnia, tzn. wykazuje, dlaczego tak jest. to nauka filozoficzna, która ustala moralne podstawy i reguły ludzkiego działania przy pomocy wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych. Dyscypliny filozoficzne i graniczące z nimi nauki szczegółowe (duży kołowy wykres)
Pytanie 2 Jakie jest pochodzenie norm moralnych? U podstaw całego systemu norm opartych na naturze i sformułowanych przez rozum należy postawić zasadę działania zgodnego z obiektywną rzeczywistością. W każdym fakcie czyli przypadku, wchodzi w grę szereg szczegółowych okoliczności zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Źródłem poznania zasad moralnych zawsze w jakiś sposób jest natura i rozum , bowiem rozum jest dolny do poznawania prawdy . Pytanie 3 Jak dochodzi do sformułowania norm moralnych. Rozum jest główną energią natury ludzkiej i główną jej władzą. Swoją działalność normatywną rozpoczyna on od rozeznania tego czym jest człowiek, to znaczy jaka jest jego natura, a żeby mógł trafnie wyznaczać, czym ma się stawać. Rozum bierze nieustający udział w procesie stawania się człowieka człowiekiem, w procesie jego doskonalenia się i właśnie dzięki temu jest on bezpośrednio do określenia zasad tego doskonalenia się- są to zasady normujące w znaczeniu moralnym , zasady postępowania.
Wykład 2 Pytanie 1 Jakie trzy podstawowe koncepcje filozofii społecznej wyjaśniają relację jednostka-społeczeństwo? Proszę je scharakteryzować. Indywidualizm- przypisują człowiekowi jako jednosce pierwotny status istoty „aspołecznej”
Kolektywizm- uznają społeczną determinacje człowieka, ale wiedzą w niej twór grupy, która określa wszechstronnie egzystencjalny status człowieka Personalizm - społeczny status człowiek interpretuję jako skierowanie osoby ludzkiej do życia społecznego mocą natury rozumniej
Pytanie 2 Jakie etyczne implikacje pojęcia osoby ludzkiej są istotne dla etyki społecznej?

(…)

… społeczeństwa:
dynamice współdziałania, bo społeczeństwo powstaje przez działania zbiorowe i komplementarne
dynamice ustrojowej bo społeczeństwo musi się stale doskonalić pod względem form tego
dynamice kulturowej bo w życiu społecznym muszą powstawać coraz to nowe wzory kulturowe
Pytanie 2 Jakie wyróżniamy przyczyny bytu społecznego? Proszę omówić każdą z nich. PRZYCZYNA MATERIALNA
- nie można mówić o przyczynie materialnej społeczeństwa w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ jest ono w swojej istocie bytem intencjonalnym, relacyjnym, duchowym, dlatego nie można mówić tu o złożeniu materii i formy
- z punktu widzenia ontologicznego jest ono ponadto bytem przypadłościowymi jako przypadłość stanowi ono modyfikację podłoża, w którymi tkwi
- kiedy więc mówimy o przyczynie materialnej bytu społecznego to określamy jedynie owo podłoże, substancję, w której przypadłość istnieje
PRZYCZYNA MATERIALNA
- w przypadku relacji mamy na myśli przede wszystkim podstawy relacji, którą jest człowiek, osoba ludzka
- spotykamy się z tyloma rodzajami społeczeństw, ile jest zespołów osób zmierzających przez wspólne wysiłki, przez współdziałanie do jakiegoś wspólnego celu
miejscem istnienia bytu społecznego są osoby ludzkie…
… oraz następującemu w jego wyniku działaniu zawdzięcza rację swego istnienia
- tym, co bytowi społecznemu nadaje jego specyfikację jest cel, czyli dobro wspólne
PRZYCZYNA SPRAWCZA
- to przyczyna w najściślejszym tego słowa znaczeniu
- prawdziwym, najgłębszym źródłem potrzeb społecznych jest istniejąca w człowieku ogromna dysproporcja między jego możliwościami fizycznymi, cielesnymi, a jego faktycznym otwarciem…
… jest obiektywnym, rzeczywistym bytem społecznym o własnej wewnętrznej zasadzie życiowej, własnym celu, własnych środkach i własnych prawach rozwojowych, któremu przysługuje odrębna jedność. Podstawą tej jedności jest więź społeczna oparta na systemie norm, która zespala wszystkie składowe elementy całości i skierowuje je do jednego, wspólnego im wszystkim celu. Społeczność jako całość jest nadrzędna w stosunku…
… wobec normującego głosu swojego sumienia oraz zewnętrzna, kiedy człowiek odpowiada wobec normującej obecności innej osoby lub prawa
Pytanie 4
Co to jest odpowiedzialność moralna? Odpowiedzialność moralna- to relacja działającego podmiotu do jego czynów świadomych i wolnych, polegająca na tym, że dobro lub zło zawarte w treści spełnionego czynu staje się cząstką składową moralnej treści jego osobowości…
…”, tolerancja negatywna”, „tolerancja pozytywna”. Tolerancja 0 cierpliwe znoszenie
Cierpliwa wyrozumiałość wobec rzeczy i zachowań wzbudzających niechęć lub dezaprobatę
Cierpliwe znoszenie zachowań lub zjawisk, które w mniejszym lub większym stopniu uważamy za złe, szkodliwe, zagrażające
Tolerancja zawiera się pomiędzy OBOJĘTNOŚCIĄ (indyferentyzm, relatywizm) a AKCEPTACJĄ (dogmatyzm, fanatyzm)
Tolerancja…
…: równość, sprawiedliwość, wolność, różnorodność, braterstwo
OBOJĘTNOŚĆ: - indyferentyzm społeczny, mizantropia - mają negatywny sens etyczny - w odróżnieniu od tolerancji, to postawa, która nie zawiera oceny, nie zawiera elementu etycznego, a nawet ogranicza aktywność poznawczą wobec przedmiotu oceny - nie uznaje ważności różnic - warunku wstępnego tolerancji - jest aspołeczna - tolerancja…
… JAKO IDEA
Tolerancja totalna (ostateczna) jest pojęciem sprzecznym, zakłada bowiem tolerowanie również swego przeciwieństwa
Prowadzi do rozmycia tożsamości
Rujnuje więc podstawy porządku utrzymującego w pewnej homeostazie społeczne wspólnoty narusza układ stosunków międzywyznaniowych, międzyetnicznych i międzykulturowych
Powoduje to poważne utrudnienia w funkcjonowaniu społeczeństwa heterogenicznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz