Opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie  - strona 1 Opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:


SOCJOLOGIA jest to nauka zajmująca się badaniem współżycia  społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów,  czynników powodujących ich powstawanie, rozwój i zanika,  badaniem osobników ludzkich, ale tylko o tyle, o ile są przez to  współżycie są zdeterminowani (uwarunkowani). Przedmiot  zainteresowania socjologii: -zjawiska i procesy tworzenia się  różnych form życia zbiorowego ludzi; -struktury tych  zbiorowości; -zjawiska i procesy, zachodzące w tych  zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania  ludzi na siebie; -siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości;  -zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach.  Twórcy socjologii: August Comte (1798-1857)., Herbert  Spencer (1820-1903), Karol Marks (1818-1883), Emil Durkheim  (1858-1917),Max Weber (1864-1920)., Georg Simmel (1858- 1918). Socjologia a inne nauki: Socjologia ma wiele punktów  stycznych z innymi naukami. Na pierwszym miejscu znajduje  się psychologia, a zwłaszcza psych. społ. Na pograniczu  socjologii, psych. , psych. społ. Oraz psychoanalizy rozwinęły  się dwie teorie szczególnie ważne dla socjologii: teoria  zachowania się całych zbiorowości w różnych sytuacjach oraz  zach. się jednostki w sytuacjach społ. Do opracowania tych  teorii potrzebna była też historia, ekonomia, prawoznawstwo,  etnografia i etnologia (antropologia kulturalna). Socjologia  korzysta też z materiałów demografii, geografii społ. ,  gospodarczej, historii kultury, statystyki. FUNKCJE SOCJOLOGII  1.Teoretyczna – opisuje i wyjaśnia badany przez siebie  przedmiot zainteresowao. Wyraża się ona także w orientacji  metodologicznej, zaleca bowiem rozpatrywad procesy i  zjawiska w aspekcie genetycznym, strukturalnym i  funkcjonalnym, wskazuje na stosowanie metody i techniki  badawcze. 2.Praktyczna – wyrażana podfunkcją diagnostyczną  (dostarcza praktykom wiedzy o pewnym wycinku  rzeczywistości społecznej), prognostyczną (dostarcza wiedzy o  następstwach działao, ułatwia podejmowanie decyzji),  socjotechniczną (badacz wykorzystuje wiedzę socjologiczną do  formułowania zaleceo, reguł praktykom, politykom i  menadżerom, profesjonalnie zajmującym się kształtowaniem  postaw i zachowao ludzi). Dlaczego człowiek nie może żyd bez  społeczeostwa? Człowiek jest istotą społeczną. Pozostaje w  ścisłych związkach z otaczającym go światem, dzięki czemu  istnieje, rozwija się i działa. Każdy z nas ma indywidualne  potrzeby, oraz cechy odróżniające go od innych. Każdy posiada  określoną osobowośd. Tożsamośd nasza kształtuje się także  poprzez porównanie się z innymi ludźmi. Człowiek chcąc 

(…)

… są jako Wielkie
struktury społeczne i nie są uznawane za grupy społeczne . -Ze
względu na formalizację struktury i stosunków społecznych w
grupie jak równiez stosunków s połecznych członków grupy z
zewnętrznym środowiskiem, wyróżnid można grupy formalne i
grupy nieformalne . -Ze względu na utożsamianie się jednostek
z grupą, jej normami i wartościami wyszczególniane są grupy
odniesienia. ZBIOROWOŚD SPOŁECZNA…
…, a innych wymaga.
Jednostki nie mogą tworzyd swojego własnego języka. Kobieta
i mężczyzna –chod są sobie równi- nie są równi pod względem
kulturowym. Kultura materialna- nazywamy wszystkie
dotykalne, konkretne wytwory społeczeostwa. Kulturę
materialną stanowią: - odkrycia archeologiczne, różne obiekty
( telewizory, ubrania) Kultura materialna jest przekazywana
kolejnym pokoleniom, Kultura niematerialna…
…, w
którym treści docierają do rozproszonej publiczności dzięki
środkom masowego przekazu. Kultura symboliczna- sfera
kultury stojąca w opozycji do kultury materialnej. W jej skład
wchodzą takie dziedziny jak: język, obyczaj, sztuka, magia,
religia, filozofia, nauka, prawo i inne. Relatywizm kulturowy pogląd głoszący, iż żadna praktyka kulturowa nie jest dobra ani
zła sama w sobie, ale musi byd oceniona…
…. Subkultury- to systemy kulturowe odrębne od
uznanych w danym społeczeostwie nie szkodzące innym
(żargon naukowy) Kontrkultury- to systemy kulturowe
odrębne i sprzeczne z ogólnie przyjętymi wartościami (hipisi).
Kultura ogranicza ludzką wolnośd. Kultura nakłada
ograniczenia na zakres wolności indywidualnej. Ludzie nie
zawsze mogą robid to co chcą. Prawo (wynalazek Kultury)
zabrania im pewnych typów zachowao…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz