Opracowane pytania na egzamin z mikroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania na egzamin z mikroekonomii - strona 1 Opracowane pytania na egzamin z mikroekonomii - strona 2 Opracowane pytania na egzamin z mikroekonomii - strona 3

Fragment notatki:


1. Istota i charakter praw Ekonomicznych Należą do praw naukowych stanowią konsekwencję działań ludzi w procesie gospodarowania, które to działania mogą być nieprzewidywalne, subiektywne związku z tym sam charakter praw będzie nieco różnił się od praw w naukach przyrodniczych. Działanie ludzi uwarunkowane historycznie, ludzie działają tak, jakie znają warunki miedzy tymi działaniami pojawiają się różne zależności, które odbywają się w tym samym czasie lub z pewnym opóźnieniem przyczyna → skutek. Prawa ekonomiczne, zatem należy rozumieć jako istotne związki między faktem, zjawiskami ogólnym, koniecznym względnie trwałym i często przyczynowo skutkowym. Zjawiska ekonomiczne w odróżnieniu od przyrodniczych znacznie trudniej poddają się kontroli nawet, jeżeli pozornie są bardzo proste jak np. zależność między ceną a popytem. W procesie gospodarowania bardzo ograniczona jest możliwość zastosowania eksperymentu naukowego, wiele relacji nie można dokładnie zmierzyć (określić). Ponadto nie jest potrzebny taki stopień dokładności jak w naukach przyrodniczych. Są to prawa - tendencje -tendencja wzrostu -tendencja spadku itp. Prawom ekonomicznym można przypisać 3 grupy cech ontologia - teoria poznanie zalicza się do nich: niezmienność
ogólność
konieczność
Niezmienność te same warunki to działają te same prawidłowości np. Jeżeli wycofamy z gospodarki pieniądz zanikanie praw lub zastępowanie ich przez inne jest tylko pozorne, bowiem przywrócenie warunków prawo powraca. Ogólność oznacza, że zjawisko dotyczy całych klas, a nie pojedynczych przypadków. Konieczność oznacza konieczność historyczną tzn. niema takich sytuacji w gospodarce, w której ludzie będą bezsilni.
Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, mają charakter praw statystycznych [ stochastycznych] są prawami wie l kich liczb. Prawa ekon omiczne dzi eli się na: przyczynowo-skutkowe - 1 przyczyna kilka skutków,
współistnienia - kilka przyczyn 1 skutek
-- [Author:A] 2. Rynek i jego funkcje, rodzaje Rynkiem nazywamy całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakim one przebiegają, rynek można klasyfikować według różnych kryteriów
według przedmiotu obrotu: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek dóbr i usług inwestycyjnych, rynek pracy, rynek kapitałowy (papierów wartościowych), rynek pieniężno-kredytowy
według rodzaju towaru


(…)

… który dostosowują się struktura produkcji do struktury popytu i ustalają się stany równowag cząstkowych, tzn. na określone dobra jak i ogólnej równowagi rynkowej. Jeżeli nachylenie krzywej podaży jest > od krzywej popytu, wahania mają charakter tłumiony. Krzywa podaży < od krzywej popytu - wahania mają charakter wybuchowy. Zależności te stanowią istotę modelu pajęczyny.
(1) p - popyt
(2) d - podaż
Cena Podaż C2…
… Juglara (8 do 10 lat)
długie - cykle Kondratiewa (50 do 60 lat)
17. Pieniądz miernik wartości
Pełniąc funkcję miernika wartości pieniądz wyraża w swoich jednostkach wartość innych towarów. Wyrażenie to odbywa się poprzez cenę. Nie jest to jednak precyzyjne, ponieważ wartość jest nienamacalna. Kształtują ją wiele czynników zewnętrznych, co powoduje, ze cena odzwierciedla jedynie tendencje wartości…
… pieniądz występuje realnie, również w odniesieniu do transakcji, w których zapłata dokonuje się przelewem
22. Geneza pieniądza
W historycznym rozwoju ludzkości od społeczeństw pierwotnych do dnia dzisiejszego dokonywała się ewolucja pieniądza wraz z rozwojem gospodarki towarowej. Można wyróżnić następujące etapy gospodarka naturalna - wymiana towaru za towar, niektóre towary zaczynają pełnić rolę pośrednika w wymianie (bydło, muszle, korale, bursztyn, miód wyroby z metali itd.)
bimetalizm - pieniądz kruszcowy srebrny i złoty
monometalizm - system waluty złotej (pełna wymienialność pieniądza papierowego na złoto) system waluty dewizowo-złotej (częściowa wymienialność pieniądza papierowego na złoto)
system pieniądza papierowego (brak wymienialności pieniądza papierowego na złoto)
System pieniądza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz