Opracowane pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania - strona 1 Opracowane pytania - strona 2 Opracowane pytania - strona 3

Fragment notatki:

W dokumencie znajdują się również wzory.

W niniejszej notatce można znaleźć takie zagadnienia jak: ustrój gospodarczy, kryteria rozróżniania ustrojów gospodarczych, gospodarka liberalna etatystyczna i centralnie zarządzana, własność, klasyfikacja ustrojów dyktatorskich i demokratycznych. Ponadto można odnaleźć informacje na temat: jakie cechy różnią ustroje gospodarcze, jakie są kryteria rozróżniania ustrojów liberalnych i etatystycznych oraz dlaczego dochód narodowy jest podstawowym miernikiem oceny poziomu życia. Oprócz tego w dokumencie opisano takie pojęcia jak: rachunek dochodu narodowego, dochód narodowy, patologie w systemach gospodarczych oraz sposoby ich zwalczania, wzrost, rozwój, stagnacja i recesja w gospodarce, model wzrostu, Harod. W dokumencie tym przedstawiono również analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników popytu i podaży wg SNA, a także wyodrębniono skutki uboczne strategii walki z patologiami systemów gospodarczych. Oprócz tego w tekście znajdziemy też pojęcia: postęp gospodarczy, jednoczynnikowe modele wzrostu, popytowy i podażowy aspekt wydatków inwestycyjnych, Domar, mnożnik inwestycyjny, równanie Kaleckiego, funkcja Cobba-Douglasa, funkcja produkcji. Jednak to nadal nie wszystko co znajdziemy w tekście, znalazły się tu również informacje: dlaczego tablica przepływów międzygałęziowych może być przykładem makroekonomicznego modelu gospodarczego oraz jakie są części składowe makroekonomicznego modelu gospodarki w świetle przepływów rzeczowych. Kolejne zagadnienia zawarte w notatce: dochody gałęzi produkcyjnych, model rzeczowych przepływów międzygałęziowych, inwestycje, inwestorzy, struktura produkcji materialnej, strumienie popytu pośredniego i końcowego. W pracy udzielono odpowiedzi na pytania: jakie cechy odróżniają pieniężny i rzeczowy model makroekonomiczny gospodarki,
czy finansowanie długu publicznego wypycha kredyt dla indywidualnych podmiotów gospodarczych, jakie są źródła finansowania deficytu budżetowego. Następnie dokonano charakterystyki zasobów, opisano też podział dochodów między konsumentów indywidualnych, inwestorów, budżet i banki w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych. Oprócz tego w treści notatki można spotkać takie zagadnienia jak: strumienie dochodów podmiotów gospodarczych, równowaga cząstkowa, ogólna i idealna, nierównowaga popytowa, nierównowaga podażowa, asymetria nierównowagi podażowej i popytowej. Dalej w notatce możemy znaleźć analizę zachowania producentów i konsumentów w systemie gospodarki centralnie zarządzanej oraz opis takich zjawisk jak: faza recesyjno-depresyjna cyklu koniunkturalnego, faza progresywna cyklu koniunkturalnego, cykliczność i rentowność wzrostu, punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym, zmiana struktury gospodarczej. Pytanie numer 62 w owej pracy dotyczy porównawczej charakterystyki cyklu koniunkturalnego w gospodarce. W opracowaniu nie mogło również zabraknąć takich pojęć jak: teoria kosztów komparatywnych, proces integracji struktur gospodarczych, funkcja bilansowa i optymalizacyjna, morfologia cyklu koniunkturalnego. Później następuje omówienie pełnego modelu struktury podmiotowej oraz charakterystyki strumienia przepływów między podmiotami na rynku czynników wytwórczych i rynku producentów. Kolejnymi zagadnieniami z przedmiotu które znajdują się w notatce są: atrybuty i typy przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, spółki transnarodowe, przedsiębiorstwo skarbu państwa, formy własności przedsiębiorstw, gospodarstwo domowe.
Pon ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz