Opis działania systemu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis działania systemu - strona 1 Opis działania systemu - strona 2 Opis działania systemu - strona 3

Fragment notatki:


1 J.Młynarczyk, 2002-2011 Opis działania systemu Rozsyła informacje systemowe w co najmniej jednym kanale -  beacon signal BS Systemy łączności oparte na standardzie DECT mogą zawierać jedną lub wiele stacji  bazowych oraz pewną liczbę terminali. Dostraja się do częstotliwości najlepiej odbieranej BS i prowadzi ciągły nasłuch  radiowy, w celu wykrycia ewentualnego sygnału wywołania. Jednocześnie poszukuje najmniej zakłóconego kanału fizycznego a takŜe przegląda  całe dostępne pasmo radiowe w poszukiwaniu innych pobliskich stacji bazowych. ... .. . . .. FP MoŜliwości systemu Identyfikacja FP Wykorzystanie kanałów Sygnały wywołania Informacja synchronizacyjna ... .. . . .. Procedura wyboru najsilniejszej stacji bazowej i najmniej zakłóconego kanału  ponawiana jest przez terminal w sposób cykliczny standard wymaga aby skanowanie wolnych kanałów (pomiar natęŜenia sygnału) odbywało się  przynajmniej raz na 30 s. W wyniku tego powstaje lista RSSI wykorzystywana podczas selekcji kanału.  Lista RSSI wykorzystywana takŜe aby terminal był zawsze zarejestrowany w najsilniejszej FP a przez  FP do wyboru optymalnego kanału do przesyłania beaconu J.Młynarczyk, 2002-2011 Opis działania systemu  cd. Nawiązanie połączenia Terminal ruchomy wybiera najlepszy kanał dostępny do nawiązania połączenia i  łączy się  z FP na tym kanale. Połączenie przychodzące W momencie kiedy terminal rozpoznaje adresowany do siebie sygnał przywołania  wysyła do najbliŜszej stacji bazowej Ŝądanie przydziału wcześniej wybranego  kanału fizycznego. Maksymalny czas zestawiania połączenia – connection setup timer (3s) Procedura wyszukiwania najsilniejszej stacji bazowej i najmniej zakłóconego  kanału a następnie automatyczne przechodzenie na kanały mniej zakłócone  określana jest jako metoda rozproszonego, dynamicznego przydziału kanału  radiowego. Jakość transmisji w zestawionym połączeniu jest nadzorowana przez terminal  ruchomy = handover. 2 J.Młynarczyk, 2002-2011 Zalety dynamicznego przydziału kanałów: Dynamiczny wybór kanału w momencie zestawiania połączenia pozwala szybko reagować na lokalne warunki propagacyjne i chwilowe zakłócenia, co przy stałym przyporządkowaniu  kanałów byłoby niemoŜliwe System zdolny jest obsługiwać bardzo duŜe natęŜenie ruchu. Ponowne wykorzystanie kanału w małej i losowej a nie na stałe zdefiniowanej odległości ⇒ pojemność systemu nawet do 10 kErl/km2  (ponownego uŜycie kanału nawet co 2 piętra) Dzięki dynamicznej selekcji i przydziale kanału radiowego stacja ruchoma moŜe 

(…)


J.Młynarczyk, 2002-2011
Porównanie QPSK i π/4 DQPSK
Q
I
I
I
Konstelacja π/4 DQPSK przy transmisji kolejnych symboli
Wykres wektorowy QPSK
moŜliwe stany fazy
przesyłany symbol
poprzedni stan fazy
Q
Q
Xk
0
1
1
0
Yk
0
0
1
1
∆φ
+ π/4
- π/4
- 3π/4
+ 3π/4
Wykres wektorowy π/4 DQPSK
(roll-off=0.5)
J.Młynarczyk, 2002-2011
5
Porównanie QPSK i π/4 DQPSK
Przebieg czasowy obwiedni sygnału QPSK (roll-off 0.5)
Przebieg czasowy obwiedni sygnału π/4 DQPSK (roll-off 0.5)
J.Młynarczyk, 2002-2011
DPRS - DECT Packet Radio Service
Standard DPRS definiuje sposób implementacji usług pakietowej transmisji danych poprzez
interfejs radiowy DECT – definiuje dodatkowe wymagania stawiane warstwie fizycznej, oraz
warstwom MAC, DLC i warstwie sieciowej standardu DECT
Pierwsza wersja specyfikacji DPRS – marzec 2000
Uaktualniana w kolejnych latach -> transmisja z prędkościami powyŜej 2 Mbit/s, umoŜliwia
realizację szybkiego dostępu do Internetu oraz bezprzewodowych LAN
Architektura DPRS: część podstawową (core) oraz zbiór opartych o nią profili (service
interworking annexes)*. Przewidziano współpracę ze standardami:
w ramach usługi DPRS Frame Relay:
Ethernet,
Token Ring,
IP (Internet Protocol)
PPP (Point-to-Point Protocol)
w ramach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz