ONZ - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ONZ - wykład - strona 1 ONZ - wykład - strona 2 ONZ - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ONZ - charakterystyka ogólna
ONZ można zakwalifikować do międzynarodowych, międzyrządowych organizacji o charakterze powszechnym (uniwersalnym), ogólnym i otwartym - do ONZ przystąpić może każde państwo miłujące pokój po spełnieniu wymogów formalnych (rekomendacja RB i odpowiednia większość w ZO). Obecnie ONZ liczy 192 członków, przyjmuje się, że są to wszystkie państwa suwerenne. Co więcej, członków można podzielić na pierwotnych i wtórnych, do pierwotnych zalicza się tych, którzy brali udział w konferencji w San Francisco lub podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych oraz podpisały i ratyfikowały KNZ, przewiduje natomiast zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie z ONZ, który uporczywie łamie zasady Karty.
Karta nie zawiera żadnego postanowienia w sprawie wystąpienia z ONZ.
Podstawą istnienia i działania ONZ jest Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945 r. Złącznikiem do KNZ jest Statut MTS. KNZ została sporządzona w 5 językach (angielskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim) i każdy z nich jest jednakowo autentyczny. Organizacja powołana do życia na podstawie KNZ nosi nazwę Narody Zjednoczone, jednakże w niektórych artykułach używa się nazwy ONZ, i taka właśnie nazwa przyjęła się w języku polskim. Artykuł 1 KNZ wymienia 4 cele, jakim ma służyć ONZ:
utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami opartych na poszanowaniu zasady równych praw i samostanowienia narodów,
rozwiązywanie w drodze współpracy zagadnień międzynarodowych o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym, humanitarnym oraz w zakresie ochrony praw człowieka,
stanowienie ośrodka uzgadniania działalności międzynarodowej, zmierzającej do osiągnięcia wymienionych wspólnych celów.
Artykuł 2 KNZ podaje7 zasad ONZ:
zasada suwerennej równości członków,
zasada wykonywania zobowiązań w dobrej wierze,
zasada rozwiązywania sporów międzynarodowych pokojowymi środkami,
zasada powstrzymywania się od groźby użycia siły lub użycia siły w jakikolwiek sposób niezgodny z celami ONZ,
państwa, które nie SA członkami ONZ powinny postępować zgodnie z zasadami ONZ to odstępstwo od pacta tertiis nec nocent nec prosunt,
zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, zasada samostanowienia narodów.
ONZ ma 6 organów głównych - ZO, RB, Radę Gospodarczo- Społeczną, Radę powierniczą, MTS i Sekretariat z Sekretarzem Generalnym na czele (obecnie Ban Ki- Moon). Ponadto do życia powołane zostały liczne organy pomocnicze, np. Wojskowy Komitet Sztabowy. Do skomplikowanej struktury instytucjonalnej ONZ zalicza się także organizacje wyspecjalizowane, np. ILO, UNESCO, WHO, FAO, WTO.


(…)

… jest Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości „Karta”- w języku angielskim oznacza dokument szczególnej wagi , konstytucję lub deklarację o podstawowym znaczeniu.
Przepisy Karty dotyczącej mocy obowiązującej mają pierwszeństwo przed postanowieniami innych umów międzynarodowych , zajmuje ono wyższe miejsce w hierarchii przepisów prawnych.
Cele i zasady Narodów Zjednoczonych Art..1 Kart NZ wymienia…
… ONZ wynosi 189 państw. Nie należą do niej Szwajcaria i Stolica Apostolska.
.Organy ONZ
Występuje 6 organów ONZ:
1)Zgromadzenie Ogólne
2)Rada Bezpieczeństwa
3)Rada Gospodarczo-Społeczna
4)Rada Powiernicza
5)Międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości
6)Sekretariat
Ad.1) Uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich> Każde państwo może posiadać nie więcej niż 5 przedstawicieli.
Uchwały…
… decyzji w sprawie zastosowania sankcji
SANKCJE
Rodzaje sankcji przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych
bez użycia sił zbrojnych (np. izolowanie państwa w dziedzinie gospodarczej itd.)
sankcje zbrojne - które mogą obejmować „ demonstracje, blokadę i inne operacje sił zbrojnych powietrznych, morskich lub lądowych członków ONZ „
ad 2) sankcje gospodarcze, a także embargo na dostawy broni i uzbrojenia…
…)składa się z 5 stałych członków rady Bezpieczeństwa państw zarządzających terytoriami powierzonymi , wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata. W związku z uzyskaniem niepodległości przez wszystkie terytoria powiernicze dyskutowany jest projekt likwidacji Rady lub zmiany jej na forum na którym państwa członkowskie wykonywałyby zbiorowe powiernictwo nad globalnym środowiskiem , oceanami, przestrzenią
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz