Określenie poziomu wód gruntowych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenie poziomu wód gruntowych - strona 1 Określenie poziomu wód gruntowych - strona 2

Fragment notatki:

Określenie poziomu wód gruntowych
W celu uniknięcia nieprzewidzianych trudności w trakcie wykonywania prac ziemnych każdy projekt robót ziemnych powinien zawierać ści­śle określone rzędne występowania wód grun­towych. Badania wysokości zwierciadła wód gruntowych przeprowadza się w trakcie wyko­nywania odwiertów lub dołów próbnych. Przy określaniu rzędnych występowania wód grun­towych powinno się uwzględniać również da­ne meteorologiczne z różnych okresów. Pomiar wysokości poziomu wód powinien być wykony­wany jednocześnie we wszystkich otworach.
Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się wszyst­kie te prace, które trzeba podjąć przed przystą­pieniem do właściwych robót ziemnych, a więc:
— wykonanie obiektów zagospodarowania pla­cu budowy, a w szczególności: wybudowa­nie dróg tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego, doprowa­dzenia i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,
— sprawdzenie zgodności z projektem lokali­zacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
— przeniesienie kolidujących z projektem pod­ziemnych sieci i urządzeń stałych lub tymcza­sowych,
— usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności,
— rozbiórkę istniejących obiektów budowla­nych lub ich resztek oraz usunięcie gruzu,
— zasypanie dołów i usunięcie z terenów prze­znaczonych pod nasypy gruntów ściśliwych i zanieczyszczonych elementami gnilnymi,
— wykonanie zabezpieczeń osuwisk,
— usunięcie warstwy ziemi roślinnej,
— zabezpieczenie terenu przed wodami opado­wymi,
— jeśli zachodzi konieczność, obniżenie pozio­mu zwierciadła wód gruntowych,
— spulchnienie gruntów spoistych,
— wytyczenie projektowanych obiektów w terenie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz