Ogrzewanie powietrza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogrzewanie powietrza-opracowanie - strona 1 Ogrzewanie powietrza-opracowanie - strona 2 Ogrzewanie powietrza-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ogrzewanie powietrza jest przemianą fizycznego stanu powietrza, w której powietrze pobiera ciepło jawne od powierzchni wymiennika. Wynikiem takiej przemiany jest wzrost temperatury powietrza przy stałej zawartości wilgoci. Nośnikiem energii dostarczanej do wymiennik a ciepła jest najczęściej − gorąca woda, rzadziej para
wodna, bardzo rzadko spaliny lub prąd elektryczny.
Przemianę stanu w czasie ogrzewania przedstawia na wykresie i-x odcinek linii prostej równoległy do linii x = idem .
Nagrzewnice powietrza wykonywane są z rur stalowych ocynkowanych lub rur miedzianych. Na rurach osadzone są żebra stalowe, miedziane lub aluminiowe.
Poszczególne odcinki rur łączy się w rzędy równoległe, czyli w sposób kolektorowy lub szeregowe, czyli wężownicowo. Stosowane są też połączenia szeregowo−równoległe. W tym przypadku tworzone są z kilku rur połączonych szeregowo tzw. obiegi. Przez każdy z nich przepływa jednakowa ilość czynnika. Obiegi te następnie łączone są równolegle w rząd. Rury w rzędzie mogą być ustawione poziomo, co jest zalecane dla nagrzewnic wodnych dla łatwiejszego ich odpowietrzania lub pionowo − dla nagrzewnic parowych w celu lepszego spływu kondensatu. Rzędy łączy się ze sobą szeregowo lub równolegle. Kierunek przepływu powietrza w nagrzewnicy jest prostopadły do przepływu czynnika grzejnego; jest to tzw. Prąd krzyżowy. Przy czym ze względu na sposób podłączenia czynnika grzejnego wyróżnia się układ współprądowo-krzyżowy lub przeciwprądowo−krzyżowy.
tnoz − temperatura powietrza nawiewanego
twoz − temperatura powietrza wywiewanego
tnoz=twoz-SQzjoz/Vqcp
Moc cieplną (wydajność nagrzewnicy) oblicza się z zależności
Qn= ρVc( tnoz - t1) , kW,
Wydajność wymiennika, wynikająca z jego konstrukcji, nigdy nic może być mniejsza od wymaganej, lecz nie powinna też być dużo większa. Nadmiar nie powinien
przekraczać 10−15% wymaganej wydajności nagrzewnicy. W przeciwnym razie pojawiają się problemy regulacyjne, zwłaszcza w przypadku częściowego zapotrzebowania mocy na podgrzewanie powietrza Wartości współczynników wnikania ciepła zależą przede wszystkim od prędkości przepływu czynnika grzejnego
lub powietrza oraz ich właściwości fizycznych, związanych z temperaturą.
Wartości współczynników wnikania po stronie ożebrowanej można obliczyć tylko w przybliżeniu. Dokładne wartości współczynników wnikania określa się
metodami doświadczalnymi, mają bowiem na nie wpływ liczne czynniki, trudne do ujęcia analitycznego, takie jak:
rzeczywisty stopień burzliwości powietrza,
układ rur,
liczba rzędów rur,
sposób łączenia żeber z rurami,
kształt i budowa żebra,


(…)

… lub programami doboru podawanymi przez wytwórcę wymiennika.
Przed przystąpieniem do doboru nagrzewnicy należy ustalić wartość następujących parametrów:
strumienia masy powietrza wentylacyjnego Gp;
temperatury powietrza t′ przed i t′′ za nagrzewnicą;
rodzaju i parametrów dostępnego czynnika grzejnego: ciśnienia pary lub temperatury początkowej w t′ i końcowej w t′′ wody.
Dobór nagrzewnicy polega na określeniu wymaganego pola powierzchni wymiany ciepła F.
Aby go określić, niezbędne jest wyznaczenie:
mocy cieplnej nagrzewnicy QN ;
N Q współczynnika przenikania ciepła k;
prędkości czołowej przepływu powietrza v (prędkości masowej przepływu powietrza vρ);
a także w niektórych metodach doboru:
wymiarów konstrukcyjnych nagrzewnicy:
_ powierzchni czołowej fcz;
_ liczby rzędów rur R,
_ liczby rur w rzędzie n
_ liczby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz