ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gosp.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gosp. - strona 1

Fragment notatki:

Wytłumaczone aspekty to: ograniczenia przedmiotowe, ograniczenia podmiotowe.

OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
# wolność (działalności) gospodarczej - art. 20 Konstytucji
OGRANICZENIA PRZEDMIOTOWE
OGRANICZENIA z ustawy o SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów (art. 17 usdg)
przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić warunki wykonywania działalności gospodarczej określone prawem, w szczególności dot. ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia, środowiska oraz moralności publicznej
koncesje (dot. kopalin, materiałów wybuchowych i broni, paliwa i energii, ochrony mienia i osób, programów radiowych i TV, przewozów lotniczych) i zezwolenia (gdzie potrzebne - określają przepisy szczególne) + działalność regulowana (specjalny rejestr)
Koncesja decyzja wydawana na podstawie swobodnego uznania organu koncesyjnego
na czas oznaczony: 5-50 lat
Zezwolenie wydawane gdy spełnione są wszelkie wymagane prawem warunki (brak uznaniowości)
na czas nieokreślony
OGRANICZENIA ze względu na CEL prowadzonej działalności jeśli ustawy przewidują dla przedsiębiorcy spełnienie konkretnego celu (gospodarczego, zarobkowego), to warunkiem utworzenia i prawidłowego funkcjonowania jest przewidywanie tego celu w aktach wewnętrznych i jego realizacja OGRANICZENIA ze względu na SKŁAD OSOBOWY czasem ustawowe określenie minimum ilościowego składu założycieli czy uczestników (np. w sp. j. założycieli i uczestników musi być min. 2)
OGRANICZENIA ze względu na MINIMUM KAPITAŁOWE OGRANICZENIA ze względu na FORMĘ PRAWNĄ czasem nakaz korzystania z określonej formy prawnej (np. dla banków - S.A., bank państwowy, bank spółdzielczy)
wyłącznie w formie S.A. występować mogą m.in.: towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, jednostki publicznej radiofonii i telewizji, NFI, giełda i rynek pozagiełdowy, fundusze emerytalne
wyłącznie w formie sp. zoo mogą występować jednostki badawczo-rozwojowe
OGRANICZENIA PODMIOTOWE najczęściej mają związek z zakazem łączenia określonych funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej lub z pełnieniem funkcji w innych przedsiębiorstwach: zakazy łączenia stanowisk + zakazy działalności konkurencyjnej
ZAKAZY z ustawy o PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH zakaz posiadania akcji / udziałów w przedsiębiorstwie tworzonym przez dane p.p., zakaz pełnienia w takim przedsiębiorstwie określonych funkcji / piastowania stanowisk (dot. dyrektora, zastępcy, gł. księgowego ….)
dot. tylko S.A. i sp. zoo + ewentualnie S.K.A.
naruszenie tych zakazów jest podstawą odwołania ze stanowiska w p.p. lub rozwiązania stosunku pracy
ZAKAZY z ustawy O OGRANICZENIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE

(…)

….) nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych
ZAKAZY z ustawy O OCHRONIE KONKURENCJI i KONSUMENTÓW
ZAKAZY z przepisów regulujących POZYCJĘ SĘDZIÓW dot. podejmowania przez sędziego zajęć wywołujących wątpliwości co do jego niezawisłości i bezstronności
sędziowie SN i NSA oraz sędziowie sądów powszechnych wojewódzkich sądów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz