Oficjalna doktryna społeczno- polityczna kościoła katolickiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oficjalna doktryna społeczno- polityczna kościoła katolickiego  - strona 1 Oficjalna doktryna społeczno- polityczna kościoła katolickiego  - strona 2

Fragment notatki:

OFICJALNA DOKTRYNA SPOŁECZNO-POLITYCZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Ramy doktrynalne Kuria Rzymska tolerowała koncepcje światopoglądowo zaangażowanych katolików jeśli nie rozsadzały ram doktryny „oficjalnej” W okowach legitymizmu Etap od rewolucji burżuazyjnej we Francji do pontyfikatu Leona XIII
Teoria legitymizmu - zasada trwałości rządów monarszych, nakaz utrzymania porządków feudalno-absolutystycznych, negacja suwerenności ludu, prawa narodów do samostanowienia oraz wyboru modelu stosunków społeczno-ekonomicznych
Po okresie napoleońskim pełna identyfikacja z doktryną feudalno-absolutystyczną „ Błędy” stulecia Pius IX - były to: idea państwa laickiego, zasada suwerenności ludu, wolności sumienia, racjonalistyczne prądy epoki, liberalizm burżuazyjny itp.
Królestwa istnieją na fundamencie religii katolickiej
Królom została udzielona władza przede wszystkim dla opieki nad Kościołem
I Sobór Watykański uchwalając dogmat o nieomylności papieża wyniósł na wyżyny jego pozycję autokratycznego zwierzchnika Kościoła Leon XIII, odnowa doktryny Negacja socjalizmu
podejścia do własności - człowiek ma zdolność gromadzenia dóbr
krytyka dążenia do zburzenia ładu społecznego, nadmiernego rozbudowywania roli państwa, zrównania społeczeństwa, które pozbawia jednostki możliwości wykorzystania talentów
Teza o naturalnoprawnym charakterze własności; Leon XIII opowiada się za strukturą społeczeństwa, która wynika ze społecznego podziału pracy
Kompromis z państwem liberalno-demokratycznym
Akceptacja parlamentaryzmu i tolerancji religijnej
Chrześcijańska demokracja, z czasem siła polityczna - celem ma być obrona własności, nierówności stanów i boskiego modelu urządzenia państwa
Kwestia robotnicza i uwłaszczenie proletariatu
Konieczność wyeliminowania nadmiernych dysproporcji; robotnikowi zagwarantować tzw. płacę rodzinną, która przy oszczędnym gospodarowaniu umożliwiałaby nabywanie akcji przedsiębiorstw, powodując upowszechnienie własności (uwłaszczenie proletariatu)
Interwencjonizm państwowy
Dla ochrony przed skrajnymi przejawami wyzysku
Popieranie chrześcijańskich związków zawodowych prowadzących kampanię na rzecz likwidacji rażących dysproporcji
Prawo państwa do ograniczenia swobody właściciela, gdy wymaga tego interes społeczny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz