OFE - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OFE - pytania na egzamin - strona 1 OFE - pytania na egzamin - strona 2 OFE - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Bielawska. Notatka składa się z 4 stron.
pytania z systemów emerytalnych - Bielawska
GR I.
PTE iloma OFE zarządza - 1 emerytura - świadczenie pieniężne repartycja -na czym polega
koncepcja OFE - PL na krajach ameryki południowej Wł ochy i Szwecja -DC
w iek emerytalny po reformie - zwiększony/obniżony/ nie uległ zmianie system zaopatrzeniowy - finansowany z podatków po ilu miesiącach nie płaci się kary za zmianę OFE - 24 m-ce 19,52% skł adka na ubezpieczenie emerytalne kto przekazuje skł adki do OFE - ZUS jeś li rozpoczniesz prace w tym roku to OBOWIAZKOWO podlegasz OFE gwarancja min. emerytury w któ rym filarze I i II GR II.
minimalna stopa :realnie zawsze dodatnia/ 4%/ uwzgl ę dnia wyniki innych OFE ??
dotacje FUS : rosną / maleją/ bez zmian
w sys temie emerytalnym dominuje : kapitalizacja/ repartycja???
w wysoko rozwinię tych emerytury : indywidualne / państwowe/pracownicze
ryzyko z DB- DC : rośnie /maleje/bez zmian
wiek emerytalny : kobiet niższy /mężczyzn niższy/taki sam
jaka cześć idzie do OFE - 7,3% emerytura to ś wiadczenie : jednorazowe/ krótkookresowe/ d ł ugookresow e uregulowane ustawowo opł aty : dystrybucyjna/zarządzania/ obie w polskim sys tem ubezpiecze ń jest : ubezpieczeniowy /zaopatrzeniowy/pomocowy
DC jest w : 1 filarze /II i III/ I II III
i tego nie pamiętam :-(
Dotacja uzupełniająca składa się z następujących części: uzupełniająca środki funduszu z tytułu przekroczenia 30-krotności ~ 250% przeciętnego wynagrodzenia, uzupełniająca środki funduszu z tytułu przekazania środków do OFE, uzupełniająca środki funduszu na wypłatę świadczeń. repartycja podział, rozdzielenie w odpowiednim stosunku wpływów, dochodów, wydatków, opłat, podatków itd.; Pytania z dnia 27.01.2006
1. Osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowym: a) obowiązkowo b) dobrowolnie
c) obowiązkowo jeśli osiąga minimalne wynagrodzenie
2. Osoba pracująca na umowę zlecenie w siedzibie pracodawcy podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu: a) obowiązkowo b) dobrowolnie
3. FUS może zaciągać kredyty i pożyczki: a) tak b) nie
4. FUS jest: a) państwowym funduszem celowym 5. Składka na ubezpieczenie chorobowe opłacana jest przez: a) pracownika b) pracodawcę


(…)

… mogą być inwestowane w ściśle określone kategorie lokat. Najważniejsze z nich to: obligacje i bony skarbowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,
dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego,
jednostki funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
listy zastawne,
lokaty bankowe.
Limity inwestycyjne Przepisy prawa określają nie tylko rodzaj, ale i procentowy maksymalny udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach OFE. Ma to na celu rozłożenie ryzyka inwestycji pomiędzy różnego rodzaju instrumenty finansowe, a poprzez to uniknięcie ewentualnych poważnych strat dla Członków OFE (np. w przypadku upadłości spółki, w której papiery wartościowe został zaangażowany majątek OFE). Najważniejsze ograniczenia to: zakaz lokowania więcej niż 5% aktywów OFE w papierach wartościowych jednego emitenta,
ograniczenie wysokości lokat w jednym banku do 5% aktywów OFE,
ograniczenie inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie (z wyłączeniem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) do 40% aktywów OFE, ograniczenie inwestycji w funduszach inwestycyjnych do 15% aktywów OFE, ograniczenie inwestycji za granicą do 5% aktywów OFE.
Dla bezpieczeństwa Członków OFE wprowadzono całkowity zakaz inwestowania aktywów OFE w papiery wartościowe emitowane przez PTE zarządzające tym OFE, przez akcjonariuszy tego PTE i podmioty z nimi związane. Nie jest dopuszczalne lokowanie aktywów Funduszu w nieruchomości czy metale szlachetne. Ograniczone jest również zaciąganie przez Fundusz pożyczek…
… jest niższy
c) dla kobiet i mężczyzn jest taki sam
12. System zaopatrzeniowy finansowany jest z:
a) składek
b) podatków
13. Minimalna stopa zwrotu OFE wynosi:?????
a) zawsze jest realnie dodatnia
b) 4%
c) bierze pod uwagę wyniki osiągane przez wszystkie fundusze
14. Dotacje FUS po reformie:
a) rosną
b) maleją
c) są bez zmian Po wprowadzeniu reformy emerytalnej w 1999 r. zwiększyła się wysokość dotacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz