Odwołanie w ordynacji podatkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwołanie w ordynacji podatkowej - strona 1 Odwołanie w ordynacji podatkowej - strona 2 Odwołanie w ordynacji podatkowej - strona 3

Fragment notatki:

Odwołanie w ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa -zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione wyżej, należących do właściwości organów podatkowych. Ordynacja podatkowa nie normuje: rejestracji podatników, egzekucji administracyjnej, odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zasad składania deklaracji i zeznań podatkowych (zagadnienia te regulowane są w ustawach szczególnych), składania skarg i wniosków przez podatników. W każdym państwie prawnym istnieje podmiotowe prawo obywatela do zaskarżenia nie ostatecznej decyzji administracyjnej w tym decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym. Przepisy regulujące problematykę odwołania odgrywają równie ważną rolę jak całokształt przepisów proceduralnych. Zasada mówi że od każdej decyzji strona może się odwołać do jednej, z reguły wyższej instancji, a zatem stronie przysługuje prawo żądania rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez tę instancję. Odwołanie jest jedynym narzędziem prawnym wykorzystywanym w postępowaniu administracyjnym .Odwołanie od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji ma charakter dyrektywnego środka prawnego, oznacza to , że wniesienie odwołania przesuwa sprawę do wyższej instancji w celu dokonania ratyfikacji rozstrzygnięcia pierwotnego postanowienia. Uprawnienie to przysługuje stronom postępowania podatkowego tj. podatnikowi, płatnikowi, inkasentowi, ich następcom prawnym oraz osobom trzecim wymienionym w przepisach 110-117 ordynacji podatkowej. Przysługuje ono również prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W przypadku postępowania podatkowego odwołanie musi odnosić się do naruszeń prawa materialnego lub proceduralnego z podaniem przepisów, które zostały pogwałcone. Art. 220 Ordynacji podatkowej otwierający rozdział dotyczący problematyki odwołania, mówi , że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie do drugiej instancji a właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Ordynacja podatkowa mówi , iż w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Ministra Finansów lub przez samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od takiej decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy. Oznacza to, że adresatem składanego odwołania będzie właściwa izba skarbowa, gdy zaskarżaną decyzję wydał urząd skarbowy, samorządowe kolegium odwoławcze, gdy wydał ją wójt, burmistrz lub Prezydent miasta albo Minister Finansów, gdy zaskarżoną decyzję wydała izba skarbowa, ale podanie należy złożyć w urzędzie , który zaskarżaną decyzję wydał. Jedynie w sytuacji , gdy odwołujemy się od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Finansów lub przez samorządowe kolegium odwoławcze adresatami będą te same organy.

(…)

…. Ważna jest natomiast data jego nadania w urzędzie pocztowym - najlepiej uczynić to listem poleconym za tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest również złożenie odwołania bezpośrednio w siedzibie organu podatkowego. Na podstawie art. 168 § 4o.p. organ ten jest zobowiązany, na żądanie składającego pismo, potwierdzić fakt jego złożenia na kopii dokumentu. Data nadania pisma w polskim urzędzie…
….
Uzasadnienie
Urząd Skarbowy w Warszawie decyzją z dnia 28 listopada 1999 r., nr PCC-567-63/GD orzekł o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe Przedsiębiorstwa Promyk z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 1999 r. w łącznej kwocie 12 340 zł na mnie jako nabywcę majątku podatnika, tj. nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciepłej 15/17.
Decyzja te została przeze mnie zaskarżona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz