Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie - strona 1 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie - strona 2 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie - strona 3

Fragment notatki:

ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE ← Art. 14 ust. 6, Art. 9 ust. 5 MPPOiP ← Art. 5 ust. EKPC, ← Art. 41 ust. 4 K - Zasada: każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Ratio legis - w każdym systemie prawnym, choćby i najlepiej skonstruowanym, nie da się wykluczyć błędnych decyzji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Do ich korygowanie przewiduje się środki zaskarżenia. Zawsze jednak musi pojawić się kwestia zadośćuczynienia osobie, która w wyniku wykonania, choćby częściowo, błędnego orzeczenia, doznała krzywdy i poniosła szkodę, będąc niesłusznie pozbawiona wolności. Charakter instytucji ( Art. 558 ) Zasada : stosuje się przepisy kpk- jest to instytucja karnoprocesowa, choć dotyczy roszczeń cywilnych. Nie będą miały zastosowania przepisy kc o odpowiedzialności władzy publicznej, bo zgodnie z Art. 421 kc zasad tych nie stosuje się, gdy odpowiedzialność władzy publicznej jest uregulowana w innych przepisach ( a takimi są przepisy Rozdziału 58 kpk ). Wyjątek: w kwestiach nie uregulowanych w kpk stosuje się przepisy kpc. Legitymacja czynna 1. bezpośrednio poszkodowany- bezprawnie pozbawiony wolności- a więc ( Art. 552 ) - niesłusznie skazany - niewątpliwie niesłusznie tymczasowo aresztowany - niewątpliwie niesłusznie zatrzymany Także cudzoziemiec na zasadzie wzajemności ( Art. 559 ) 2. pośrednio poszkodowany ( Art. 556 ) - w razie śmierci oskarżonego Ten, kto wskutek wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania utracił a. należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie ( tzn. był obowiązek ustawowy ) b. stale dostarczane przez zmarłego utrzymanie ( tzn. brak było obowiązku ustawowego ), jeżeli względy słuszności przemawiają za przyznaniem odszkodowania. Nie obejmuje to zadośćuczynienia Przedawnienie ( Art. 556 §2 ) a. a tempore scientiae- 1 rok od śmierci oskarżonego b. a tempore facti - tak jak w Art. 555. Legitymacja bierna Skarb Państwa ( Art. 552 §1 ) Przesłanki I. w przypadku roszczenia z tytułu niesłusznego skazania lub zastosowania środka zabezpieczającego ( POZBAWIENIE WOLNOŚCI NA PODSTAWIE WYROKU SĄDOWEGO ) 1. szkoda oskarżonego a. zarówno szkoda majątkowa - damnum emergens - lucrum cessans b. jak i szkoda niemajątkowa ( krzywda ). 2. oskarżony został - skazany lub - zastosowano wobec niego środek zabezpieczający

(…)

… sprawiedliwości, był poszukiwany listem gończym, a uniewinnienie nastąpiło z uwagi na zmianę stanu prawnego w trakcie postępowania sądowego i depenalizację jego zachowania. W takim wypadku tymczasowe aresztowanie było słuszne w sensie subiektywnym ( tzn. nie było niesłusznie niewątpliwie ).
7. PRZESŁANKA NEGATYWNA- jw. Przedmiot roszczenia ( Art. 552 )
1. naprawienie szkody i 2. zadośćuczynienie za krzywdę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz