Odpowiedzialność skarbu państwa za funkcjonariuszy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność skarbu państwa za funkcjonariuszy - wykład - strona 1 Odpowiedzialność skarbu państwa za funkcjonariuszy - wykład - strona 2 Odpowiedzialność skarbu państwa za funkcjonariuszy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA FUNKCJONARIUSZY.
Konstrukcja jest taka sama, ale ze względu na szczegolny rodzaj podmiotu odpowiadającego
jest to nieco odrębna problematyka - bardzo ważna z punku widzenia gwarancji praw
obywatelskich.
Historia. Po II wojnie światowej do roku 1956 przewidziana była odpowiedzialność SP, gdy
szkoda powstała przy wykonywaniu czynności gospodarczych, a więc za szkody wyrządzone
przez swych funkcjonariuszy w zakresie działalności gospodarczej państwa (dominium). Za
czynności władcze (imperium) państwo w zasadzie nie odpowiadało. Orzecznictwo starało się
jednak możliwie szeroko ujmować działalność gosp. państwa (za taką uznano np.
prowadzenie prochowni wojskowej)
Ustawa z 15 listopada 1956 o odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez
funkcjonariuszy państwowych - wprowadziła formułę odpowiedzialności za funkcjonariusza
p-wego. Przewidywała pełną odpowiedzialność SP za działalność f-szy zrywając z podziałem
na sferę dominium i imperium. Art.1. stanowił: „Państwo odpowiada za szkodę wyrządzoną
przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.” - pełny
zakres odp. Art. 3: „Do odpowiedzialności Państwa stosuje się przepisy prawa cywilnego.”
Podstawy odp. miały być zatem oceniane zgodnie z kodeksem zobowiązań i zawartych w nim
przesłanek. Zatem gdy wchodziła w grę odp. SP za funkcjonariuszy możliwe było przyjęcie 3
podstaw odp. - SP odpowiada za f.:
  jak za organ - dziś 416
  jak za podwładnego - dziś 430
  jak za osobę, ktorej powierzono wykonanie czynności - dziś art. 429
Zawsze trzeba było ustalić jak funkcjonariusz działał. W tych wypadkach przepisy zakładały,
że funkcjonariusz musiał ponosić winę - odp. SP uzależniona była zatem przez te przepisy od
winy f-sza. Problemem, ktory się pojawiał była odpowiedzialność SP za lekarza publicznej
służby zdrowia - nie wystarczała kwalifikacja lekarza jako f-sza państwowego, trzeba było
ponadto wykazać, że wykonywał czynności lecznicze jako podwładny SP, w ramach czynn.
leczniczych nie podlegał on przecież kierownictwu. Probowano też za podstawę odp. uznać
art. 429, ale wowczas SP mogł się łatwo zwolnić wykazując, że przecież polecił wykonanie
czynn. profesjonaliście - lekarzowi.
Pierwotne projekty k.c. nie zawierały przepisow dot. odp. SP. Tuż przed uchwaleniem
włączono jednak do projektu przepisy ustawy z 1956, wskazując na istotną rolę tej
problematyki, chęć nadania tym przepisom wyższej rangi. Pominięto oczywiście odesłanie do


(…)

… przez funkcjonariusza państwowego - kto nim jest
mowi § 2.
1) 1) pierwsza grupa to pracownicy organow władzy, administracji lub gospodarki
państwowej - dotyczy to każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
(stosunek pracy woźny w ministerstwie). Tylko oni „są” f-szami p-wymi, pozostałe
grupy „uważa się” za takich i stosuje się do nich przep.;
2) 2) osoby działające na zlecenie tych organow - nie chodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz