Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego - wykład - strona 1 Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ART.
4201.
Do 1990 roku administracja państwowa była jednolita od szczebla centralnego do gminnego i
cała odpowiedzialność SP opierała się na art..417. Gdy powołano gminy jako jednostki ST
jako odrębne osoby prawne od SP, pojawił się problem jak odpowiadają j.s.t. Do noweli z
1996 roku były wątpliwość na jakiej podstawie mają odpowiadać j.s.t. za działania ich f-szy.
W doktrynie wyrażano dwa poglądy:
- - w drodze analogii trzeba stosować przepisy art.417, 418 i 419. Gmina powinna
odpowiadać tak jak SP - gminy to reprezentacja administracji państwowej na szczeblu
samorządowym (Radwański).
- - wg Czachorskiego brak było regulacji prawnej (odesłania do tych przepisow) i
trzeba było stosować ogolne przepisy o odpowiedzialności cywilnej osob prawnych
(art.416, 430, 429 itd.) - to rozwiązanie wprowadzało nierowne traktowanie jednostek
spełniających te same funkcje w państwie - funkcje administracji i zarządzania.
Nowela z 23 sierpnia 1996 roku (grudzień 1996) przyjęła system pierwszy - art.4201 i
art.4202. Wyrożniono 2 kategorie działań:
- - wykonywanie zadań własnych - art. 4201,
- - wykonywanie zadań zleconych albo powierzonych - art.4202.
Art. 4201. § 1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez
funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego przy
wykonywaniu powierzonej mu czynności,
odpowiedzialność za szkodę ponosi ta jednostka
samorządu terytorialnego, w której imieniu czynność była
wykonywana. Przepisy art. 418, 419 i 420 stosuje się
odpowiednio.
§ 2. Funkcjonariuszami jednostek samorządu
terytorialnego w rozumieniu niniejszego tytułu są
pracownicy samorządowi, radni, wójtowie
(burmistrzowie, prezydenci miast), członkowie zarządów
powiatów i województw, a także inne osoby, do których
stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych. Za
6
funkcjonariuszy jednostek samorządu terytorialnego
uważa się także osoby działające na zlecenie organów
jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.
Art. 4202. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona przez
funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego przy
wykonywaniu określonych ustawami zadań z zakresu
administracji rządowej lub zleconych przez ustawy albo
powierzonych, odpowiedzialność za szkodę ponoszą Skarb
Państwa i jednostka samorządu terytorialnego solidarnie.
Do 1996 roku odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonaniu zadań zleconych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz